Nghiên cứu một số đặc điểm hóa học và tác dụng sinh học của các hợp chất Polyphenol trong lá cây chè (Camellia sinensis) trồng ở Tân Cương (Thái Nguyên) và Xuân Mai (Hà Tây) : Luận án TS. Sinh học: 62.42.30.15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36939Nghiên cứu một số đặc điểm hóa học và tác dụng sinh học của các hợp chất Polyphenol trong lá cây chè (Camellia sinensis) trồng ở Tân Cương (Thái Nguyên) và Xuân Mai (Hà Tây) : Luận án TS. Sinh học: 62.42.30.15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36939