Đặc điểm và lịch sử phát triển các thành tạo trầm tích đệ tứ đới biển nông vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam : Luận án TS. Địa chất: 1 06 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37258Đặc điểm và lịch sử phát triển các thành tạo trầm tích đệ tứ đới biển nông vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam : Luận án TS. Địa chất: 1 06 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37258