Phép biến đổi Mellin của hàm Hermite và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37532Phép biến đổi Mellin của hàm Hermite và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37532