Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 90

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37594Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 90

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37594