Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39772Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39772