Xây dựng hệ thống chứng chỉ số và ứng dụng chữ ký số trong thư điện tử

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42617Xây dựng hệ thống chứng chỉ số và ứng dụng chữ ký số trong thư điện tử

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42617