Đào tạo nhân lực tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45187Đào tạo nhân lực tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45187