UEB - Master Theses : [6485]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6485
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Hiền;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2022)

 • Luận văn nghiên cứu thực trạng quản trị chi phí của SHB Tây Hà Nội, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị chi phí của SHB Tây Hà Nội. Các nghiệp vụ của ngân hàng rất nhiều và da dạng. Chính vì thế, phạm vi nghiên cứu của tác giả sẽ không đi sâu vào từng nghiệp vụ mà chuyển qua nghiên cứu gộp các nghiệp vụ theo đặc trưng. Phần lớn sẽ đi sâu vào các yếu tố chính và trọng tâm tại ngân hàng mà có ảnh hưởng đến việc quản trị chi phí.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Xuất;  Advisor: Đinh, Thị Thanh Vân (2022)

 • Hệ thống hóa các lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Sàn giao dịch giai đoạn 2019-2021. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Tùng;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2023)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận, xây dựng giả thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu phản ánh ảnh hưởng của phát triển nhân viên, năng lực marketing và đổi mới sản phẩm đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Lựa chọn phương pháp phù hợp để thu thập số liệu, xử lý số liệu để có thể trả lời được câu hỏi nghiên cứu, kiểm chứng được các giả thuyết nghiên cứu. Cung cấp các hàm ý về mặt lý thuyết và thực tiễn từ kết quả nghiên cứu để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo ra lợi thế cạnh tranh trên cơ sở phát triển và phối hợp hiệu quả các yếu tố nội tại.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thuỳ Trang;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2023)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực, quản trị nhân lực. Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần ô tô Vinamotor giai đoạn 2019-2021, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế, phân tích nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất một số biện pháp tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần ôtô Vinamotor trong giai đoạn tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Đức Việt;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2022)

 • Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển các loại hình dịch vụ truyền hình. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ truyền hình của Đài THVN trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị dịch vụ truyền hình phù hợp với tình hình, đường lối và nhiệm vụ của Đài THVN trong bối cảnh mới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Ánh Hương;  Advisor: Trần, Thế Nữ (2023)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích và dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch An Giang thông qua phân tích hoạt động sản xuất – kinh doanh và hiệu quả hoạt động, phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán… Từ đó, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch An Giang trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Thắng;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2022)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động marketing trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hoạt động marketing tại Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Hà Việt trong giai đoạn 2019-2021, đánh giá những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế về hoạt động này tại công ty. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing cho Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Hà Việt thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đức Thắng;  Advisor: Nguyễn, Cao Đức (2022)

 • Hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp tại Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế nội thất. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhân lực, làm rõ những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động quản lý nhân lực tại Công ty xây dựng nội thất Thiên Minh giai đoạn 2019 - 2021. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực tại ông ty xây dựng nội thất Thiên Minh đến năm 2025.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Hoa;  Advisor: Nguyễn, Tố Tâm (2023)

 • Xác định hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của Hợp tác xã. Áp dụng hệ thống chỉ tiêu tài chính đánh giá tình trạng tài chính HTX Thành Sơn nhằm phân tích tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX. Dự báo tình hình tài chính HTX Thành Sơn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phan Bảo Thái;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ và phân tích các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô trong thời gian qua, từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân hạn chế?. Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô trong thời gian tới

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Hùng;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2023)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận hoạt động của Quản trị CBTT tại Sở GDCK. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý và quản trị CBTT trong thời gian vừa qua tại HNX để tìm ra những điểm hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của nó. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động Quản trị CBTT tại HNX trong giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Loan;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2022)

 • Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển kinh tế số của quốc gia như: khái niệm, phân loại kinh tế số, đặc điểm và tiêu chí đánh giá sự phát triển, vai trò và các điều kiện phát triển kinh tế số. Thứ hai, phƣơng pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu như: Thiết kế nghiên cứu, các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ phân tích, tổng hợp, kế thừa, so sánh, case study. Thứ ba, thực trạng phát triển kinh tế số trên thế giới nhƣ chiến lƣợc, điều kiện, thực trạng và đánh giá chung về kinh tế ố của một số quốc gia. Thứ tư, giá trị tham khảo từ kinh nghiệm phát triển kinh tế số tại một số quốc gia trên thế giới đối với Việt Nam nhƣ bài học về thể chế, chính sách, phát triể...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Xuân Sơn;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2022)

 • Hệ thống hoá những lý luận về xây dựng chiến lƣợc kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Đề xuất các giải pháp Ďể hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giai Ďoạn 2021 – 2030.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lan Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Nga (2023)

 • Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là: Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận chung về kế toán quản trị phi phí trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH thiết bị xây dựng Hồng Hà. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH thiết bị xây dựng Hồng Hà.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Quốc Khánh;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2022)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về phát triển cho vay DNNVV của ngân hàng thương mại. Phân tích đánh giá thực trạng phát triển cho vay DNNVV của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô, từ đó làm rõ những mặt đạt được, những hạn chế cùng các nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển cho vay DNNVV của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển cho vay DNNVV của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô trong các giai đoạn tiếp theo

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6485

UEB - Master Theses : [6485]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6485
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Hiền;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu (2022)

 • Luận văn nghiên cứu thực trạng quản trị chi phí của SHB Tây Hà Nội, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị chi phí của SHB Tây Hà Nội. Các nghiệp vụ của ngân hàng rất nhiều và da dạng. Chính vì thế, phạm vi nghiên cứu của tác giả sẽ không đi sâu vào từng nghiệp vụ mà chuyển qua nghiên cứu gộp các nghiệp vụ theo đặc trưng. Phần lớn sẽ đi sâu vào các yếu tố chính và trọng tâm tại ngân hàng mà có ảnh hưởng đến việc quản trị chi phí.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Xuất;  Advisor: Đinh, Thị Thanh Vân (2022)

 • Hệ thống hóa các lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Sàn giao dịch giai đoạn 2019-2021. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Tùng;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2023)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận, xây dựng giả thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu phản ánh ảnh hưởng của phát triển nhân viên, năng lực marketing và đổi mới sản phẩm đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Lựa chọn phương pháp phù hợp để thu thập số liệu, xử lý số liệu để có thể trả lời được câu hỏi nghiên cứu, kiểm chứng được các giả thuyết nghiên cứu. Cung cấp các hàm ý về mặt lý thuyết và thực tiễn từ kết quả nghiên cứu để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo ra lợi thế cạnh tranh trên cơ sở phát triển và phối hợp hiệu quả các yếu tố nội tại.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thuỳ Trang;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2023)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực, quản trị nhân lực. Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần ô tô Vinamotor giai đoạn 2019-2021, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế, phân tích nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất một số biện pháp tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần ôtô Vinamotor trong giai đoạn tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Đức Việt;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2022)

 • Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển các loại hình dịch vụ truyền hình. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ truyền hình của Đài THVN trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị dịch vụ truyền hình phù hợp với tình hình, đường lối và nhiệm vụ của Đài THVN trong bối cảnh mới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Ánh Hương;  Advisor: Trần, Thế Nữ (2023)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích và dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch An Giang thông qua phân tích hoạt động sản xuất – kinh doanh và hiệu quả hoạt động, phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán… Từ đó, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch An Giang trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Thắng;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2022)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động marketing trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hoạt động marketing tại Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Hà Việt trong giai đoạn 2019-2021, đánh giá những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế về hoạt động này tại công ty. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing cho Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Hà Việt thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đức Thắng;  Advisor: Nguyễn, Cao Đức (2022)

 • Hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp tại Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế nội thất. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhân lực, làm rõ những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động quản lý nhân lực tại Công ty xây dựng nội thất Thiên Minh giai đoạn 2019 - 2021. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực tại ông ty xây dựng nội thất Thiên Minh đến năm 2025.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Hoa;  Advisor: Nguyễn, Tố Tâm (2023)

 • Xác định hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của Hợp tác xã. Áp dụng hệ thống chỉ tiêu tài chính đánh giá tình trạng tài chính HTX Thành Sơn nhằm phân tích tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX. Dự báo tình hình tài chính HTX Thành Sơn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phan Bảo Thái;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ và phân tích các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô trong thời gian qua, từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân hạn chế?. Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô trong thời gian tới

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Hùng;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2023)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận hoạt động của Quản trị CBTT tại Sở GDCK. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý và quản trị CBTT trong thời gian vừa qua tại HNX để tìm ra những điểm hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của nó. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động Quản trị CBTT tại HNX trong giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Loan;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2022)

 • Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển kinh tế số của quốc gia như: khái niệm, phân loại kinh tế số, đặc điểm và tiêu chí đánh giá sự phát triển, vai trò và các điều kiện phát triển kinh tế số. Thứ hai, phƣơng pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu như: Thiết kế nghiên cứu, các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ phân tích, tổng hợp, kế thừa, so sánh, case study. Thứ ba, thực trạng phát triển kinh tế số trên thế giới nhƣ chiến lƣợc, điều kiện, thực trạng và đánh giá chung về kinh tế ố của một số quốc gia. Thứ tư, giá trị tham khảo từ kinh nghiệm phát triển kinh tế số tại một số quốc gia trên thế giới đối với Việt Nam nhƣ bài học về thể chế, chính sách, phát triể...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Xuân Sơn;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2022)

 • Hệ thống hoá những lý luận về xây dựng chiến lƣợc kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Đề xuất các giải pháp Ďể hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giai Ďoạn 2021 – 2030.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lan Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Nga (2023)

 • Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là: Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận chung về kế toán quản trị phi phí trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH thiết bị xây dựng Hồng Hà. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH thiết bị xây dựng Hồng Hà.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Quốc Khánh;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2022)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về phát triển cho vay DNNVV của ngân hàng thương mại. Phân tích đánh giá thực trạng phát triển cho vay DNNVV của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô, từ đó làm rõ những mặt đạt được, những hạn chế cùng các nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển cho vay DNNVV của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển cho vay DNNVV của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô trong các giai đoạn tiếp theo

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6485