UEB - Master Theses : [4773]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4773
 • 02050005967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Bạch, Tân Sinh (2018)

 • Tác giả đã tìm hiểu các lý thuyết về nguồn nhân lực khoa học công nghệ, cơ sở lý luận về di động ã hội nguồn nhân lực khoa học công nghệ, các loại hình di động xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới cũng như thực trạng di động xã hội nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng trong các quốc gia Asean. Từ đó phân tích, nhận diện các loại hình di động xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao trong các quốc gia ASEAN, những tác động của di động xã hội nguồn nhân lực, những chính sách ảnh hưởng đến di động xã hội ở trong các quốc gia ASEAN và đề xuất giải pháp quản lý hiện tượng di động xã hội đó

 • 05050003105.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Minh;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2017)

 • Nghiên cứu quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ . Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, tác giả đề xuất 6 biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong DH ở trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao công tác quản lý ứng dụng CNTT trong nhà trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh...

 • 00050009950.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Hồng Mạnh;  Advisor: Trần, Đức Hiệp (2019)

 • Luận văn làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận và quản lý nhân lực trong các tổ chức công. Mà cụ thể là các yếu tố cấu thành công tác quản lý nhân lực đó là các hoạt động quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo-bồi dưỡng, sắp xếp-bố trí, đánh giá, đãi ngộ. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực trong các tổ chức công.

 • 00050009942.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thịnh;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2019)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội - Phân tích thực trạng về công tác tạo động lực tại Công ty trong thời gian qua; - Trên cơ sở những mặt đạt được về công tác tạo động lực tại Công ty, Luận văn đã đề xuất một số giải pháp làm tăng động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4773

UEB - Master Theses : [4773]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4773
 • 02050005967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Bạch, Tân Sinh (2018)

 • Tác giả đã tìm hiểu các lý thuyết về nguồn nhân lực khoa học công nghệ, cơ sở lý luận về di động ã hội nguồn nhân lực khoa học công nghệ, các loại hình di động xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới cũng như thực trạng di động xã hội nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng trong các quốc gia Asean. Từ đó phân tích, nhận diện các loại hình di động xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao trong các quốc gia ASEAN, những tác động của di động xã hội nguồn nhân lực, những chính sách ảnh hưởng đến di động xã hội ở trong các quốc gia ASEAN và đề xuất giải pháp quản lý hiện tượng di động xã hội đó

 • 05050003105.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Minh;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2017)

 • Nghiên cứu quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ . Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, tác giả đề xuất 6 biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong DH ở trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao công tác quản lý ứng dụng CNTT trong nhà trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh...

 • 00050009950.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Hồng Mạnh;  Advisor: Trần, Đức Hiệp (2019)

 • Luận văn làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận và quản lý nhân lực trong các tổ chức công. Mà cụ thể là các yếu tố cấu thành công tác quản lý nhân lực đó là các hoạt động quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo-bồi dưỡng, sắp xếp-bố trí, đánh giá, đãi ngộ. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực trong các tổ chức công.

 • 00050009942.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thịnh;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2019)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội - Phân tích thực trạng về công tác tạo động lực tại Công ty trong thời gian qua; - Trên cơ sở những mặt đạt được về công tác tạo động lực tại Công ty, Luận văn đã đề xuất một số giải pháp làm tăng động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4773