UEB - Master Theses : [6302]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6302
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Bá Đức;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2022)

 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về vấn đề nhân lực và quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Đông Á 68, tìm ra các kết quả đạt được và các hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Đông Á 68. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lực của công ty trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Hiếu;  Advisor: Trần, Đức Hiệp (2022)

 • Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính tại các nhà trường quân đội và đặc thù trong quân đội. Trên cơ sở lý luận đƣợc xây dựng, phân tích thực trạng công tác quản lý tài chính tại Học viện Chính trị - BQP để chỉ ra những ưu, nhược điểm, nguyên nhân. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở Học viện Chính trị - BQP trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Nhung;  Advisor: Hoàng, Triều Hoa (2022)

 • Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, luận văn cần phải giải quyết các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập. Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động này. Thứ ba, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến năm 2030.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Hiền Thúy;  Advisor: Hoàng, Thị Hương (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhân lực của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 507, chỉ ra kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực Công ty cổ phần Xây dựng công trình 507 trong thời gian tới

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Hồng Ngọc;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2022)

 • Để đạt đƣợc mục đích trên, tác giả luận văn nghiên cứu các văn bản của Đảng và Nhà nƣớc, sách, giáo trình, luận án, luận văn, các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành để hệ thống hóa vấn đề QLNL hiện nay. Khảo sát một số kinh nghiệm thực tiễn, rút ra bài học cho Công ty Đầu tƣ Xây dựng và Thương mại dịch vụ PKT Hà Nội. Phân tích thực trạng, đánh giá thành công, hạn chế và những nguyên nhân trong Quản lý nhân lực tại Công ty Đầu tƣ Xây dựng và Thƣơng mại dịch vụ PKT Hà Nội từ năm 2017-2021. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm để Quản lý nhân lực tại Công ty Đầu tƣ Xây dựng và Thƣơng mại dịch vụ PKT Hà Nội những năm tới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6302

UEB - Master Theses : [6302]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6302
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Bá Đức;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2022)

 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về vấn đề nhân lực và quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Đông Á 68, tìm ra các kết quả đạt được và các hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Đông Á 68. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lực của công ty trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Hiếu;  Advisor: Trần, Đức Hiệp (2022)

 • Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý tài chính tại các nhà trường quân đội và đặc thù trong quân đội. Trên cơ sở lý luận đƣợc xây dựng, phân tích thực trạng công tác quản lý tài chính tại Học viện Chính trị - BQP để chỉ ra những ưu, nhược điểm, nguyên nhân. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở Học viện Chính trị - BQP trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Nhung;  Advisor: Hoàng, Triều Hoa (2022)

 • Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, luận văn cần phải giải quyết các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập. Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động này. Thứ ba, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến năm 2030.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Hiền Thúy;  Advisor: Hoàng, Thị Hương (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhân lực của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 507, chỉ ra kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực Công ty cổ phần Xây dựng công trình 507 trong thời gian tới

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Hồng Ngọc;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2022)

 • Để đạt đƣợc mục đích trên, tác giả luận văn nghiên cứu các văn bản của Đảng và Nhà nƣớc, sách, giáo trình, luận án, luận văn, các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành để hệ thống hóa vấn đề QLNL hiện nay. Khảo sát một số kinh nghiệm thực tiễn, rút ra bài học cho Công ty Đầu tƣ Xây dựng và Thương mại dịch vụ PKT Hà Nội. Phân tích thực trạng, đánh giá thành công, hạn chế và những nguyên nhân trong Quản lý nhân lực tại Công ty Đầu tƣ Xây dựng và Thƣơng mại dịch vụ PKT Hà Nội từ năm 2017-2021. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm để Quản lý nhân lực tại Công ty Đầu tƣ Xây dựng và Thƣơng mại dịch vụ PKT Hà Nội những năm tới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6302