UEB - Master Theses : [5434]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5434
  • Nguyễn Thị Minh Thu.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thu;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2019)

  • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng Điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện phát triển dịch vụ Ngân hàng Điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5434

UEB - Master Theses : [5434]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5434
  • Nguyễn Thị Minh Thu.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thu;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2019)

  • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng Điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện phát triển dịch vụ Ngân hàng Điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5434