UEB - Master Theses : [5647]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5647
 • 00050011006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước về thu, chi phí, lệ phí. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thu, chi phí và lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2017 đến năm 2019; Chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân đối với công tác quản lý nhà nước thu, chi phí và lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường thời gian qua. Đề xuất và kiến nghị một số định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thu chi phí, lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới.

 • 00050011005.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Long;  Advisor: Trần, Anh Tài (2020)

 • Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của PV Power. Xây dựng chiến lược chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của PV Power và đề ra các giải pháp thực hiện chiến lược.

 • 00050010976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2020)

 • Tổng quan được tình hình nghiên cứu có liên quan; Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công; Phân tích thực trạng quản lý nguồn nhân lực, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân công tác quản lý nguồn nhân lực tại Văn phòng Chính phủ; Đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực tại Văn phòng Chính phủ…

 • 00050010975.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Dũng;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2020)

 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về công chức ngành thống kê tập trung của Việt Nam và ngành thống kê tập trung các tỉnh Tây Nguyên. Chụp ảnh bức tranh về thực trạng công chức ngành thống kê tập trung các tỉnh Tây nguyên và công chức ngành thống kê tập trung của Việt Nam. Đưa ra các hướng giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng công chức ngành thống kê tập trung các tỉnh Tây nguyên nói riêng và công chức ngành thống kê tập trung Việt Nam nói chung.

 • 00050010974.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thế Hùng;  Advisor: Hoàng, Triều Hoa (2020)

 • Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản và đánh giá thực trạng khai thác, bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng phòng hộ tại huyện Đầm Hà, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rừng phòng hộ: UBND huyện Đầm Hà cần xây dựng Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng, đảm bảo phương án quy hoạch, kế hoạch khai thác, bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng phòng hộ huyện Đàm Hà mang tính hiện thực, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và bảo vệ môi trường; cụ thể hoá các văn bản pháp quy về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng tài nguyên rừng phòng hộ; giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác, bảo tồn và phát tri...

 • 00050010973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2020)

 • Thứ nhất, hệ thống hoá những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác quản lý đội ngũ giảng viên tại trường đại học công lập. Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên tại trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN trong giai đoạn 2017 – 2019; từ đó rút ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để có đánh giá chung trong việc quản lý đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN. Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN trong thời gian tới.

 • 00050010970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Vân;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2020)

 • Luận văn đã đưa ra hai nhóm chỉ tiêu để đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của NHTM: (i) Chỉ tiêu định tính: Về mức độ hoàn thiện bộ máy tổ chức thẩm định, tính khoa học và hợp lý của quy trình thẩm định, chất lượng báo cáo thẩm định. (ii) Chỉ tiêu định lượng: Thời gian xử lý thẩm định, tỷ lệ dự án triển khai thành công trên thực tế, tỷ lệ dư nợ trung dài hạn, tỷ lệ nợ quá hạn trung dài hạn, tỷ lệ nợ quá hạn khó đòi, tỷ lệ nợ xấu, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận tín dụng trung dài hạn...

 • 00050010969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương (2020)

 • Tổng quan được tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng cho vay ngắn hạn, đưa ra được các chỉ tiêu định lượng, định tính phản ánh chất lượng cho vay ngắn hạn; Phân tích, đánh giá được thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019, từ đó đưa ra những kết quả tích cực, hạn chế và nguyên nhân hạn chế chất lượng cho vay ngắn hạn tại chi nhánh; Đưa ra các định hướng phát triển, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ...

 • 00050010968.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Hải (2020)

 • Về mặt lý luận, Luận văn đã góp phần hệ thống hoá về mặt lý luận, cơ sở phân tích tài chính doanh nghiệp, đưa ra những dự báo tài chính cho công ty trong giai đoạn sắp tới. Về mặt thực tiễn, Luận văn đã đi sâu phân tích tình hình tài chính của công ty từ đó phản ánh thực trạng đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý tài chính của Công ty TNHH Dược phẩm Hiếu Anh.

 • 00050010966.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Văn Sính;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được một số vấn đề về lý luận quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông. Tổng quan cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm quản lý dự án, quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình của một số Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện; rút ra bài học kinh nghiệm về quản lý dự án, quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông, thấy được những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; nhận diện, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình gi...

 • 00050010965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hòa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bắc Á trong thời gian từ 2015 đến 2019. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bắc Á trong thời gian tới.

 • 00050010964.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Văn Tuấn;  Advisor: Đinh, Xuân Cường (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM. Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại SHB, tìm ra hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đến năm 2025.

 • 00050010967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hữu Thuận;  Advisor: Phan, Huy Đường (2020)

 • Tổng quan về tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn. Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn Cầu. Chiến lược phát triển và giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn cầu

 • 00050010963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Duy Trung;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2020)

 • Với đặc thù nghề nghiệp là công ty kiểm toán độc lập, nên cần xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp có đạo đức nghề nghiệp nói riêng và đạo đức của nhân viên nói chung, có bản sắc, đặc trưng riêng sẽ giúp RSM Hà Nội có được đội ngũ nhân viên có trình độ cao, đạo đức tốt, chuyên nghiệp, thân thiện, gắn bó, giúp RSM Hà Nội vượt qua thách thức trong môi trường cạnh tranh khốc liệt để đạt được mục tiêu phát triển là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, tác giả thực hiện luận văn này nhằm góp phần hoàn thiện công tác xây dựng VHDN, giúp cho toàn thể cán bộ nhân viên RSM Hà Nội nhận biết các biểu hiện, vai trò của VHDN trong quá trình hoạt động tới mục tiêu phát triển kinh doanh của RSM Hà ...

 • 00050010961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chung Thành;  Advisor: Hoàng, Việt Trung (2020)

 • Khái quát và hệ thống hóa được những vấn đề lý luận nghiên cứu về dịch vụ thẻ tại NHTM; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thực trạng dịch vụ thẻ tại BIDV Đại La trong giai đoạn 2016-2019; Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực tiễn, đề xuất những phương hướng và giải pháp phát triển dịch vụ thẻ của BIDV Chi nhánh Đại La.

 • 00050010960.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Trương, Minh Đức (2020)

 • Luận văn đã xác định được khung nghiên cứu về nội dung hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại NHTM; Phản ánh được những tiến bộ trong công tác đào tạo cán bộ nhân viên tại Agribank CN Hà Tây; Tìm ra được những hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo cán bộ nhân viên tại Agribank CN Hà Tây; Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh trong thời gian tới.

 • 00050010959.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Trang;  Advisor: Trần, Thị Lan Hương (2020)

 • Luận văn đã nêu được cơ sở lý luận về công tác quản lý nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước; Đã đánh giá khách quan, phân tích được điểm mạnh, những vướng mắc và nguyên nhân gốc rễ của những vướng mắc trong công tác quản lý nhân lực tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm; Luận văn đã đề xuất được một số giải pháp thiết thực, nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm...

 • 00050010958.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Anh;  Advisor: Nguyễn, Thùy Dung (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa lý thuyết và khẳng định vai trò to lớn của VHKD, đặc biệt là sự tương quan giữa VHKD và mức độ hài lòng của khách hàng trong thực tiễn. Luận văn cũng đưa ra định nghĩa và mô hình nghiên cứu về phương pháp xác định các biểu hiện VHKD mang bản sắc văn hoá Việt Nam và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện và phát triển VHKD mang bản sắc văn hóa dân tộc tại VinMart+. Từ bài học thực tiễn này, Luận văn đã đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển Văn hóa kinh doanh mang bản sắc văn hóa dân tộc đối với các doanh nghiệp Việt Nam và định hướng kinh doanh của bản thân...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5647

UEB - Master Theses : [5647]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5647
 • 00050011006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước về thu, chi phí, lệ phí. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thu, chi phí và lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2017 đến năm 2019; Chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân đối với công tác quản lý nhà nước thu, chi phí và lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường thời gian qua. Đề xuất và kiến nghị một số định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thu chi phí, lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới.

 • 00050011005.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Long;  Advisor: Trần, Anh Tài (2020)

 • Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của PV Power. Xây dựng chiến lược chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của PV Power và đề ra các giải pháp thực hiện chiến lược.

 • 00050010976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2020)

 • Tổng quan được tình hình nghiên cứu có liên quan; Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công; Phân tích thực trạng quản lý nguồn nhân lực, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân công tác quản lý nguồn nhân lực tại Văn phòng Chính phủ; Đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực tại Văn phòng Chính phủ…

 • 00050010975.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Dũng;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2020)

 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về công chức ngành thống kê tập trung của Việt Nam và ngành thống kê tập trung các tỉnh Tây Nguyên. Chụp ảnh bức tranh về thực trạng công chức ngành thống kê tập trung các tỉnh Tây nguyên và công chức ngành thống kê tập trung của Việt Nam. Đưa ra các hướng giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng công chức ngành thống kê tập trung các tỉnh Tây nguyên nói riêng và công chức ngành thống kê tập trung Việt Nam nói chung.

 • 00050010974.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thế Hùng;  Advisor: Hoàng, Triều Hoa (2020)

 • Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản và đánh giá thực trạng khai thác, bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng phòng hộ tại huyện Đầm Hà, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rừng phòng hộ: UBND huyện Đầm Hà cần xây dựng Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng, đảm bảo phương án quy hoạch, kế hoạch khai thác, bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng phòng hộ huyện Đàm Hà mang tính hiện thực, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và bảo vệ môi trường; cụ thể hoá các văn bản pháp quy về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng tài nguyên rừng phòng hộ; giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác, bảo tồn và phát tri...

 • 00050010973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2020)

 • Thứ nhất, hệ thống hoá những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác quản lý đội ngũ giảng viên tại trường đại học công lập. Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên tại trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN trong giai đoạn 2017 – 2019; từ đó rút ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để có đánh giá chung trong việc quản lý đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN. Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN trong thời gian tới.

 • 00050010970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Vân;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2020)

 • Luận văn đã đưa ra hai nhóm chỉ tiêu để đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của NHTM: (i) Chỉ tiêu định tính: Về mức độ hoàn thiện bộ máy tổ chức thẩm định, tính khoa học và hợp lý của quy trình thẩm định, chất lượng báo cáo thẩm định. (ii) Chỉ tiêu định lượng: Thời gian xử lý thẩm định, tỷ lệ dự án triển khai thành công trên thực tế, tỷ lệ dư nợ trung dài hạn, tỷ lệ nợ quá hạn trung dài hạn, tỷ lệ nợ quá hạn khó đòi, tỷ lệ nợ xấu, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận tín dụng trung dài hạn...

 • 00050010969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Hương (2020)

 • Tổng quan được tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng cho vay ngắn hạn, đưa ra được các chỉ tiêu định lượng, định tính phản ánh chất lượng cho vay ngắn hạn; Phân tích, đánh giá được thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019, từ đó đưa ra những kết quả tích cực, hạn chế và nguyên nhân hạn chế chất lượng cho vay ngắn hạn tại chi nhánh; Đưa ra các định hướng phát triển, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ...

 • 00050010968.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Hải (2020)

 • Về mặt lý luận, Luận văn đã góp phần hệ thống hoá về mặt lý luận, cơ sở phân tích tài chính doanh nghiệp, đưa ra những dự báo tài chính cho công ty trong giai đoạn sắp tới. Về mặt thực tiễn, Luận văn đã đi sâu phân tích tình hình tài chính của công ty từ đó phản ánh thực trạng đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý tài chính của Công ty TNHH Dược phẩm Hiếu Anh.

 • 00050010966.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Văn Sính;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được một số vấn đề về lý luận quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông. Tổng quan cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm quản lý dự án, quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình của một số Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện; rút ra bài học kinh nghiệm về quản lý dự án, quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông, thấy được những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; nhận diện, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình gi...

 • 00050010965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hòa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bắc Á trong thời gian từ 2015 đến 2019. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bắc Á trong thời gian tới.

 • 00050010964.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Văn Tuấn;  Advisor: Đinh, Xuân Cường (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng cho vay tiêu dùng tại NHTM. Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại SHB, tìm ra hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đến năm 2025.

 • 00050010967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hữu Thuận;  Advisor: Phan, Huy Đường (2020)

 • Tổng quan về tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn. Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn Cầu. Chiến lược phát triển và giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn cầu

 • 00050010963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Duy Trung;  Advisor: Đỗ, Minh Cương (2020)

 • Với đặc thù nghề nghiệp là công ty kiểm toán độc lập, nên cần xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp có đạo đức nghề nghiệp nói riêng và đạo đức của nhân viên nói chung, có bản sắc, đặc trưng riêng sẽ giúp RSM Hà Nội có được đội ngũ nhân viên có trình độ cao, đạo đức tốt, chuyên nghiệp, thân thiện, gắn bó, giúp RSM Hà Nội vượt qua thách thức trong môi trường cạnh tranh khốc liệt để đạt được mục tiêu phát triển là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, tác giả thực hiện luận văn này nhằm góp phần hoàn thiện công tác xây dựng VHDN, giúp cho toàn thể cán bộ nhân viên RSM Hà Nội nhận biết các biểu hiện, vai trò của VHDN trong quá trình hoạt động tới mục tiêu phát triển kinh doanh của RSM Hà ...

 • 00050010961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chung Thành;  Advisor: Hoàng, Việt Trung (2020)

 • Khái quát và hệ thống hóa được những vấn đề lý luận nghiên cứu về dịch vụ thẻ tại NHTM; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thực trạng dịch vụ thẻ tại BIDV Đại La trong giai đoạn 2016-2019; Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực tiễn, đề xuất những phương hướng và giải pháp phát triển dịch vụ thẻ của BIDV Chi nhánh Đại La.

 • 00050010960.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Trương, Minh Đức (2020)

 • Luận văn đã xác định được khung nghiên cứu về nội dung hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại NHTM; Phản ánh được những tiến bộ trong công tác đào tạo cán bộ nhân viên tại Agribank CN Hà Tây; Tìm ra được những hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo cán bộ nhân viên tại Agribank CN Hà Tây; Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh trong thời gian tới.

 • 00050010959.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Trang;  Advisor: Trần, Thị Lan Hương (2020)

 • Luận văn đã nêu được cơ sở lý luận về công tác quản lý nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước; Đã đánh giá khách quan, phân tích được điểm mạnh, những vướng mắc và nguyên nhân gốc rễ của những vướng mắc trong công tác quản lý nhân lực tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm; Luận văn đã đề xuất được một số giải pháp thiết thực, nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm...

 • 00050010958.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Anh;  Advisor: Nguyễn, Thùy Dung (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa lý thuyết và khẳng định vai trò to lớn của VHKD, đặc biệt là sự tương quan giữa VHKD và mức độ hài lòng của khách hàng trong thực tiễn. Luận văn cũng đưa ra định nghĩa và mô hình nghiên cứu về phương pháp xác định các biểu hiện VHKD mang bản sắc văn hoá Việt Nam và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện và phát triển VHKD mang bản sắc văn hóa dân tộc tại VinMart+. Từ bài học thực tiễn này, Luận văn đã đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển Văn hóa kinh doanh mang bản sắc văn hóa dân tộc đối với các doanh nghiệp Việt Nam và định hướng kinh doanh của bản thân...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5647