Cơ chế hành chính một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45208Cơ chế hành chính một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45208