Sử dụng phần mềm Crocodile Physics trong dạy học thí nghiệm phần Cơ học chương trình Vật lý lớp 10 nhằm tăng tính tích cực trong quá trình nhận thức của học sinh. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý): 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47974Sử dụng phần mềm Crocodile Physics trong dạy học thí nghiệm phần Cơ học chương trình Vật lý lớp 10 nhằm tăng tính tích cực trong quá trình nhận thức của học sinh. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý): 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47974