UEDU - Master Theses : [3831]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3831
 • 05050003837.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thắng;  Advisor: Hoàng, Gia Trang (2020)

 • Chất lượng các hoạt động hỗ trợ học tập và hỗ trợ đời sống chưa được sinh viên đánh giá cao so với các tiêu chí khác. Nguyên nhân có thể do sự thiếu đa dạng của các hoạt động, nội dung chưa đúng với sự quan tâm của sinh viên. Chất lượng của phương tiện hữu hình cũng chưa được cao, do sự xuống cấp của cơ sở vật chất, và thiếu sự đầu tư sửa chữa đồng bộ.

 • 05050003836.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hải Yến;  Advisor: Đỗ, Hương Trà (2019)

 • Bổ sung và làm rõ thêm cơ sở lí luận về dạy học tích hợp, phương pháp dạy học gắn với bối cảnh sản xuất, kinh doanh của địa phương cũng như phương pháp dạy học giải quyết vấn đề nhằm nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Xây dựng nội dung chủ đề tích hợp “Rượu với đời sống”, thiết kế tiến trình dạy học chủ đề nói trên, đồng thời xây dựng công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.

 • 05050003835.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Thảo;  Advisor: Đinh, Văn Dũng (2019)

 • Bổ sung và làm rõ thêm cơ sở lí luận về năng lực tự học. Xây dựng được hệ thống bài tập Từ trường nhằm hướng dẫn hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông và đưa ra được các tiêu chi đánh giá của năng lực tự học. Đánh giá sơ bộ về hiệu quả của hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh.

 • 05050003830.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Quỳnh Liên;  Advisor: Trần, Thị Hoài (2019)

 • Tác giả đã xây dựng được mô hình nghiên cứu đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá người học dựa trên Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT ban hành; Phân tích các chỉ báo, thiết kế và thử nghiệm bộ công cụ khảo sát các bên liên quan, Khảo sát, đánh giá mức độ đáp ứng của hoạt động kiểm tra đánh giá người học tại trường Đại học Dược Hà Nội với Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT ban hành; Cung cấp cứ liệu thực tiễn, làm cơ sở để đề ra những khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá người học trong thời gian tới tại trường Đại học...

 • 05050003828.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Ngọc Bích;  Advisor: Đặng, Lộc Thọ (2019)

 • Kết quả của đề tài nghiên cứu cho thấy trên cơ sở phân tích và nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự lực cho trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm non Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tác giả rút ra kết luận sau: Về lý luận: Đề tài đã nghiên cứu, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý, quản lý trường mầm non, tính tự lực, hoạt động giáo dục kỹ năng tự lực, đặc điểm tâm sinh lý của trẻ và một số biểu hiện tính tự lực của trẻ 5-6 tuổi. Bên cạnh đó, đề tài nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự lực cho trẻ 5-6 tuổi.

 • 05050003824.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Phú Quân;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Trang (2020)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lí luận của dạy học tích hợp và định hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh. Điều tra thực trạng việc vận dụng dạy học tích hợp và phát triển năng lực hợp tác trong dạy học bộ môn Hóa học ở một số trường THCS tại Hà Nội. Phân tích mục tiêu, cấu trúc, nội dung của phần hóa học vô cơ lớp 9 và xác định kến thức tích hợp các môn học để xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh THCS. Thiết kế bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực hợp tác của học sinh thông qua việc dạy học tích hợp của một số chủ đề đã xây dựng.

 • 05050003821.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Duy Hưng;  Advisor: Dương, Thị Hoàng Yến (2020)

 • Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực người học là một tiếp cận hiện đại hướng tới phát triển năng lực của học sinh, phục vụ trực tiếp cho quá trình hình thành nghề nghiệp sau này của học sinh, đáp ứng được nhu cầu nhân lực của xã hội trong bối cảnh của các cuộc cách mạng công nghiệp ngày càng phát triển. Trong trường THPT, quá trình dạy học là hoạt động quan trọng và giữ vị trí trung tâm bởi nó chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc của thầy và trò trong năm học; nó là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Vì vậy, quản lý quá trình dạy học là một nội dung quản lý chủ chốt trong nhà trường, được quy địn...

 • 05050003820.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Trung Kiên (2020)

 • Dạy học Tin học theo tiếp cận năng lực thực hiện là yêu cầu bắt buộc nhằm đáp ứng những yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Để quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện đạt hiệu quả thì Cán bộ quản lý phải nắm vững hệ thống các văn bản quy định của các cấp quản lý giáo dục đối với cấp học của mình. Đồng thời, Cán bộ quản lý phải huy động được sự tham gia của tất cả các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, phải tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao trong nhà trường, sự đồng tình ủng hộ của các cấp quản lý, của phụ huynh học sinh và cả cộng đồng. Từ những khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học Tin h...

 • 05050003818.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Khắc Cường;  Advisor: Dương, Thị Hoàng Yến (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn tác giả đã đề xuất 05 biện pháp nhằm nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động BD NLDH theo định hướng giáo dục STEM cho GV các trường THCS huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với giáo dục, cũng như chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong số các biện pháp đề xuất, có biện pháp được kế thừa từ những biện pháp đã thực hiện, bổ sung những điểm mới để phù hợp với thực tiễn và bối cảnh đổi mới giáo dục. Các biện pháp trên đã được kiểm chứng về sự nhận thức về tính cần thiết và tính khả thi thông qua việc xin ý kiến của lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, CBQL, hiệu trưởng...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3831

UEDU - Master Theses : [3831]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3831
 • 05050003837.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thắng;  Advisor: Hoàng, Gia Trang (2020)

 • Chất lượng các hoạt động hỗ trợ học tập và hỗ trợ đời sống chưa được sinh viên đánh giá cao so với các tiêu chí khác. Nguyên nhân có thể do sự thiếu đa dạng của các hoạt động, nội dung chưa đúng với sự quan tâm của sinh viên. Chất lượng của phương tiện hữu hình cũng chưa được cao, do sự xuống cấp của cơ sở vật chất, và thiếu sự đầu tư sửa chữa đồng bộ.

 • 05050003836.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hải Yến;  Advisor: Đỗ, Hương Trà (2019)

 • Bổ sung và làm rõ thêm cơ sở lí luận về dạy học tích hợp, phương pháp dạy học gắn với bối cảnh sản xuất, kinh doanh của địa phương cũng như phương pháp dạy học giải quyết vấn đề nhằm nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Xây dựng nội dung chủ đề tích hợp “Rượu với đời sống”, thiết kế tiến trình dạy học chủ đề nói trên, đồng thời xây dựng công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.

 • 05050003835.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Thảo;  Advisor: Đinh, Văn Dũng (2019)

 • Bổ sung và làm rõ thêm cơ sở lí luận về năng lực tự học. Xây dựng được hệ thống bài tập Từ trường nhằm hướng dẫn hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông và đưa ra được các tiêu chi đánh giá của năng lực tự học. Đánh giá sơ bộ về hiệu quả của hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh.

 • 05050003830.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Quỳnh Liên;  Advisor: Trần, Thị Hoài (2019)

 • Tác giả đã xây dựng được mô hình nghiên cứu đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá người học dựa trên Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT ban hành; Phân tích các chỉ báo, thiết kế và thử nghiệm bộ công cụ khảo sát các bên liên quan, Khảo sát, đánh giá mức độ đáp ứng của hoạt động kiểm tra đánh giá người học tại trường Đại học Dược Hà Nội với Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT ban hành; Cung cấp cứ liệu thực tiễn, làm cơ sở để đề ra những khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá người học trong thời gian tới tại trường Đại học...

 • 05050003828.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Ngọc Bích;  Advisor: Đặng, Lộc Thọ (2019)

 • Kết quả của đề tài nghiên cứu cho thấy trên cơ sở phân tích và nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự lực cho trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm non Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tác giả rút ra kết luận sau: Về lý luận: Đề tài đã nghiên cứu, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý, quản lý trường mầm non, tính tự lực, hoạt động giáo dục kỹ năng tự lực, đặc điểm tâm sinh lý của trẻ và một số biểu hiện tính tự lực của trẻ 5-6 tuổi. Bên cạnh đó, đề tài nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự lực cho trẻ 5-6 tuổi.

 • 05050003824.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Phú Quân;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Trang (2020)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lí luận của dạy học tích hợp và định hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh. Điều tra thực trạng việc vận dụng dạy học tích hợp và phát triển năng lực hợp tác trong dạy học bộ môn Hóa học ở một số trường THCS tại Hà Nội. Phân tích mục tiêu, cấu trúc, nội dung của phần hóa học vô cơ lớp 9 và xác định kến thức tích hợp các môn học để xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh THCS. Thiết kế bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực hợp tác của học sinh thông qua việc dạy học tích hợp của một số chủ đề đã xây dựng.

 • 05050003821.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Duy Hưng;  Advisor: Dương, Thị Hoàng Yến (2020)

 • Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực người học là một tiếp cận hiện đại hướng tới phát triển năng lực của học sinh, phục vụ trực tiếp cho quá trình hình thành nghề nghiệp sau này của học sinh, đáp ứng được nhu cầu nhân lực của xã hội trong bối cảnh của các cuộc cách mạng công nghiệp ngày càng phát triển. Trong trường THPT, quá trình dạy học là hoạt động quan trọng và giữ vị trí trung tâm bởi nó chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc của thầy và trò trong năm học; nó là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Vì vậy, quản lý quá trình dạy học là một nội dung quản lý chủ chốt trong nhà trường, được quy địn...

 • 05050003820.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Trung Kiên (2020)

 • Dạy học Tin học theo tiếp cận năng lực thực hiện là yêu cầu bắt buộc nhằm đáp ứng những yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Để quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện đạt hiệu quả thì Cán bộ quản lý phải nắm vững hệ thống các văn bản quy định của các cấp quản lý giáo dục đối với cấp học của mình. Đồng thời, Cán bộ quản lý phải huy động được sự tham gia của tất cả các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, phải tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao trong nhà trường, sự đồng tình ủng hộ của các cấp quản lý, của phụ huynh học sinh và cả cộng đồng. Từ những khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học Tin h...

 • 05050003818.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Khắc Cường;  Advisor: Dương, Thị Hoàng Yến (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn tác giả đã đề xuất 05 biện pháp nhằm nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động BD NLDH theo định hướng giáo dục STEM cho GV các trường THCS huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với giáo dục, cũng như chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong số các biện pháp đề xuất, có biện pháp được kế thừa từ những biện pháp đã thực hiện, bổ sung những điểm mới để phù hợp với thực tiễn và bối cảnh đổi mới giáo dục. Các biện pháp trên đã được kiểm chứng về sự nhận thức về tính cần thiết và tính khả thi thông qua việc xin ý kiến của lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, CBQL, hiệu trưởng...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3831