Quản lý phát triển chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường Đại học Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49939Quản lý phát triển chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường Đại học Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49939