Chuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50029Chuyển đổi hình thức công ty theo pháp luật Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50029