LAW - Dissertations : [151]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 151
 • 00050011074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Triết;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh; Phạm, Mạnh Thắng (2017)

 • Tác giả sử dụng các phương pháp số cho phương trình vi phân chuyển động của thiết diện cánh. Các kết quả mô phỏng số tính toán đáp ứng phi tuyến cho thiết diện cánh máy bay được thực hiện. Kết quả của phương pháp mô phỏng số và các kết quả của tác giả khác sẽ dùng để đánh giá, so sánh các kết quả giải tích thu được theo kỹ thuật tính toán đối ngẫu

 • 00050011065.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Đình Chư;  Advisor: Đặng, Quang Phương; Trần, Văn Luyện (2020)

 • Luận án làm rõ những nhận thức lý luận, nội dung và hình thành khung lý thuyết về hợp tác quốc tế trong giải quyết vụ án hình sự về Tội khủng bố; thực tiễn áp dụng pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia trong hợp tác quốc tế giải quyết vụ án hình sự về Tội khủng bố. Từ đó, có các nhận xét, đánh giá và đưa ra các giải pháp xây dựng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả Hợp tác quốc tế trong giải quyết vụ án hình sự về Tội khủng bố trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam

 • 00050011064.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Tám Phi;  Advisor: Đào, Trí Úc (2020)

 • Luận án này vừa kế thừa các nghiên cứu trước đó và bổ sung khoảng trống mà các nghiên cứu trước đó để lại, đồng thời đặt việc nghiên cứu về BPNCTG dưới góc nhìn tiếp cận quyền. Một công trình nghiên cứu độc lập, tổng thể đề cập đến tất cả các vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến BPNCTG là điểm mới của luận án.

 • 00050011040.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Quang Đức;  Advisor: Chu, Hồng Thanh; Nguyễn, Minh Tuấn (2020)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ nhận thức về chế độ sở hữu ở Việt Nam; đồng thời, đưa ra các kiến nghị hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp luật liên quan đến sở hữu ở Việt Nam.

 • 00050010972.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Hoàng Hạnh;  Advisor: Võ, Trí Hảo; Phạm, Duyên Thảo (2020)

 • Thứ nhất khái quát và tóm tắt tình hình nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định trưng cầu ý dân ở nước ngoài và trong nước, xác định các vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, phát triển trong luận án. Thứ hai phân tích, đưa ra những quan điểm, nhận xét, đánh giá liên quan đến những nội dung cơ bản về mặt lý luận của chế định trưng cầu ý dân như khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, hình thức trưng cầu, các yếu tố tác động, tiêu chí đánh giá, nội dung, phạm vi, quy trình, thủ tục trưng cầu ý dân. Thứ ba nghiên cứu thực tiễn các quy định pháp luật về trưng cầu ý dân ở Việt Nam qua các thời kỳ cụ thể qua các bản Hiến pháp và hiện tại (cơ sở pháp lý, đánh giá nội dung...

 • 00050010787.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Trọng Nghĩa;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2019)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án cần phải đạt được là làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn của hoạt động buộc tội có liên quan đến chủ thể buộc tội; đưa ra được những nhận định, kết luận về những tồn tại, thiếu sót và những nguyên nhân làm phát sinh những tồn tại, thiếu sót này, để từ đó đưa ra những đề xuất về những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động buộc tội của chủ thể buộc tội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng hình sự để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 • 00050010783.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Đức Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2020)

 • Luận án hướng tới mục đích hình thành cơ sở lý luận về chế định thực hành quyền công tố, đánh giá thực trạng chế định thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn thi hành trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi chế định thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự ở nước ta.

 • 00050010749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hòa;  Advisor: Hồ, Quang Huy (2020)

 • Quyền riêng tư là một trong những quyền cơ bản của con người. Quyền này đã được ghi nhận tại nhiều công ước quốc tế như Tuyên ngôn về quyền con người 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 v.v. Tại Việt Nam, quyền này cũng được quy định trong pháp luật. Cụ thể, quyền riêng tư được các Hiến pháp ghi nhận thông qua các nguyên tắc và quyền hiến định và được cụ thể hóa trong một số bộ luật, luật. Trong nghiên cứu, có một số tài liệu đã được xuất bản về đề tài này. Tuy nhiên, một số vấn đề có liên quan đến quyền riêng tư vẫn chưa được làm rõ đơn cử như so sánh giữa pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế về quyền con người về quyền riêng tư hay chưa đưa ra các giải...

 • 00050010748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Anh;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2020)

 • Trước yêu cầu ngày càng cao của việc bảo đảm an toàn PCCC phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh hoạt động quản lý nhà nước về PCCC đang đứng trước sự đòi hỏi phải có sự đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, thì việc hoàn thiện pháp luật về phòng ngừa tội phạm vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa hết sức quan trọng. Yêu cầu đó xuất phát từ những lý do sau: Thứ nhất, phòng ngừa tội phạm vi phạmquy định về phòng cháy chữa cháy là một nhiệm vụ trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nói riêng.....

 • 00050010747.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Tùng (2020)

 • Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở cấp độ luận án tiến sĩ luật học nghiên cứu một cách toàn diện về đề tài: “Hình phạt tiền trong Luật hình sự Việt Nam”. Luận án giải quyết những vấn đề quan trọng về lý luận và thực tiễn về hình phạt tiền trong luật hình sự (LHS) Việt Nam với những đóng góp sau: Một là, hệ thống hóa và đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước về hình phạt tiền. Hai là, xây dựng hệ thống lý luận về hình phạt tiền trong LHS, trong đó làm sáng tỏ những nhận thức mang tính khái quát như khái niệm, đặc điểm, mục đích, vai trò của hình phạt tiền, quyết định hình phạt tiền; miễn, giảm hình phạt tiền. Ba là, đánh giá toàn diện quy định Bộ lu...

 • 00050010664.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mích;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2020)

 • Một là, Thực hiện tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài nhằm chỉ ra những vấn đề luận án có thể kế thừa và xác định các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Hai là, Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của hoạt động công chứng, mối quan hệ giữa hoạt động công chứng với hình thức pháp lý của Văn phòng công chứng (VPCC) trong mô hình công chứng hành nghề tự do. Ba là, Ở mức độ nhất định, nghiên cứu pháp luật một số nước theo mô hình công chứng hành nghề tự do trên thế giới để chỉ ra những giá trị tham khảo về hình thức pháp lý của VPCC đối với Việt Nam. Bốn là, Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các quy định về hình thức pháp lý của VPCC để chỉ ra những hạn chế, bất cập....

 • 00050010662.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tâm;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2020)

 • Nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống về chủ nghĩa hiến pháp. Cụ thể, luận án khái quát hóa và hệ thống hóa các lý thuyết, quan điểm trên thế giới về chủ nghĩa hiến pháp; làm rõ vị trí và tầm quan trọng của chủ nghĩa hiến pháp; mối liên hệ giữa chủ nghĩa hiến pháp với các phạm trù/chủ đề có mối liên hệ mật thiết (như: hiến pháp, pháp quyền/nhà nước pháp quyền, dân chủ, kiểm soát quyền lực nhà nước). Luận án dự đoán và lý giải về xu hướng phát triển của chủ nghĩa hiến pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và hướng tới pháp quyền. Luận án đánh giá sự phát triển của nhận thức và thực tiễn thực hành chủ nghĩa hiến pháp ở Việt Nam trên cơ sở phân tích và so sánh v...

 • 00050010655.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lâm;  Advisor: Lê, Thị Châu; Hoàng, Anh Tuấn (2019)

 • Một là, luận án tiến hành thu thập các tài liệu, các công trình nghiên cứu đã được công bố liên quan đến đề tài; nghiên cứu, nhận xét, đánh giá và đưa ra các quan điểm về những vấn đề đã được đề cập, phân tích trong các công trình nghiên cứu. Từ đó, xác định các khoảng trống hoặc những vấn đề chưa được các công trình nghiên cứu làm rõ và sẽ được tiếp tục giải quyết trong luận án. Hai là, nghiên cứu và phân tích các vấn đề lý luận về công ty, sự hình thành và phát triển các loại hình công ty. Phân tích, lập luận những vấn đề pháp lý và những ưu điểm của loại hình công ty hợp vốn cổ phần (CTHVCP) so với các loại hình doanh nghiệp khác. Ba là, khảo lược và đánh giá những kinh nghiệm pháp...

 • 00050010729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thế Côn;  Advisor: Nguyễn, Minh Mẫn (2019)

 • Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở cấp độ tiến sĩ luật học nghiên cứu toàn diện, có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển nhượng dự án đầu tư (CNDAĐT) và pháp luật về CNDAĐT. Đồng thời, luận án đã đề xuất các nội dung, giải pháp cụ thể để xây dựng, hoàn thiện chế định pháp luật về CNDAĐT trong hệ thống pháp luật ở Việt Nam. Cụ thể Luận án có những đóng góp mới như sau: Luận án đã đưa ra khái niệm, nội hàm khái niệm, đặc điểm, bản chất pháp lý của dự án đầu tư (DAĐT), CNDAĐT. Cụ thể, luận án đã chỉ rõ bản chất pháp lý của DAĐT là tài sản, các quyền tài sản, quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư (NĐT) liên quan đến DAĐT. Vì thế, CNDAĐT chính là chuyển nhượng tài sản, các quyền t...

 • 00050010719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2020)

 • Luận án làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về lao động giúp việc gia đình và pháp luật về lao động giúp việc gia đình, góp phần làm phong phú thêm về mặt học thuật của khoa học luật lao động, hoàn thiện cơ sở lý luận pháp luật về lao động giúp việc ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá một cách tương đối đầy đủ và toàn diện thực trạng pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam thông qua việc phân tích, bình luận các quy định hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng lao động giúp việc gia đình, về điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động giúp việc gia đình, về đào tạo, quản lý nhà nước đối với lao động giúp ...

 • 00050010602.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khúc, Thị Phương Nhung;  Advisor: LÊ, THỊ THU THỦY; KH-N (2020)

 • Trong khuôn khổ của một luận án tiến sĩ, nghiên cứu sinh phân tích chủ yếu dưới góc độ pháp lý của hoạt động mua, bán nợ của TCTD trong đó bên bán nợ là TCTD – đề tài không nghiên cứu hoạt động mua, bán nợ đã được bán lại. Luận án cũng không đi sâu phân tích việc mua, bán khoản nợ bằng việc thế quyền yêu cầu giữa các chủ thể mua, bán nợ

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 151

LAW - Dissertations : [151]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 151
 • 00050011074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Triết;  Advisor: Nguyễn, Đông Anh; Phạm, Mạnh Thắng (2017)

 • Tác giả sử dụng các phương pháp số cho phương trình vi phân chuyển động của thiết diện cánh. Các kết quả mô phỏng số tính toán đáp ứng phi tuyến cho thiết diện cánh máy bay được thực hiện. Kết quả của phương pháp mô phỏng số và các kết quả của tác giả khác sẽ dùng để đánh giá, so sánh các kết quả giải tích thu được theo kỹ thuật tính toán đối ngẫu

 • 00050011065.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Đình Chư;  Advisor: Đặng, Quang Phương; Trần, Văn Luyện (2020)

 • Luận án làm rõ những nhận thức lý luận, nội dung và hình thành khung lý thuyết về hợp tác quốc tế trong giải quyết vụ án hình sự về Tội khủng bố; thực tiễn áp dụng pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia trong hợp tác quốc tế giải quyết vụ án hình sự về Tội khủng bố. Từ đó, có các nhận xét, đánh giá và đưa ra các giải pháp xây dựng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả Hợp tác quốc tế trong giải quyết vụ án hình sự về Tội khủng bố trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam

 • 00050011064.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Tám Phi;  Advisor: Đào, Trí Úc (2020)

 • Luận án này vừa kế thừa các nghiên cứu trước đó và bổ sung khoảng trống mà các nghiên cứu trước đó để lại, đồng thời đặt việc nghiên cứu về BPNCTG dưới góc nhìn tiếp cận quyền. Một công trình nghiên cứu độc lập, tổng thể đề cập đến tất cả các vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến BPNCTG là điểm mới của luận án.

 • 00050011040.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Quang Đức;  Advisor: Chu, Hồng Thanh; Nguyễn, Minh Tuấn (2020)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ nhận thức về chế độ sở hữu ở Việt Nam; đồng thời, đưa ra các kiến nghị hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp luật liên quan đến sở hữu ở Việt Nam.

 • 00050010972.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Hoàng Hạnh;  Advisor: Võ, Trí Hảo; Phạm, Duyên Thảo (2020)

 • Thứ nhất khái quát và tóm tắt tình hình nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định trưng cầu ý dân ở nước ngoài và trong nước, xác định các vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, phát triển trong luận án. Thứ hai phân tích, đưa ra những quan điểm, nhận xét, đánh giá liên quan đến những nội dung cơ bản về mặt lý luận của chế định trưng cầu ý dân như khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, hình thức trưng cầu, các yếu tố tác động, tiêu chí đánh giá, nội dung, phạm vi, quy trình, thủ tục trưng cầu ý dân. Thứ ba nghiên cứu thực tiễn các quy định pháp luật về trưng cầu ý dân ở Việt Nam qua các thời kỳ cụ thể qua các bản Hiến pháp và hiện tại (cơ sở pháp lý, đánh giá nội dung...

 • 00050010787.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Trọng Nghĩa;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2019)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án cần phải đạt được là làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn của hoạt động buộc tội có liên quan đến chủ thể buộc tội; đưa ra được những nhận định, kết luận về những tồn tại, thiếu sót và những nguyên nhân làm phát sinh những tồn tại, thiếu sót này, để từ đó đưa ra những đề xuất về những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động buộc tội của chủ thể buộc tội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng hình sự để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 • 00050010783.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Đức Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2020)

 • Luận án hướng tới mục đích hình thành cơ sở lý luận về chế định thực hành quyền công tố, đánh giá thực trạng chế định thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn thi hành trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi chế định thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự ở nước ta.

 • 00050010749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hòa;  Advisor: Hồ, Quang Huy (2020)

 • Quyền riêng tư là một trong những quyền cơ bản của con người. Quyền này đã được ghi nhận tại nhiều công ước quốc tế như Tuyên ngôn về quyền con người 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 v.v. Tại Việt Nam, quyền này cũng được quy định trong pháp luật. Cụ thể, quyền riêng tư được các Hiến pháp ghi nhận thông qua các nguyên tắc và quyền hiến định và được cụ thể hóa trong một số bộ luật, luật. Trong nghiên cứu, có một số tài liệu đã được xuất bản về đề tài này. Tuy nhiên, một số vấn đề có liên quan đến quyền riêng tư vẫn chưa được làm rõ đơn cử như so sánh giữa pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế về quyền con người về quyền riêng tư hay chưa đưa ra các giải...

 • 00050010748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Anh;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2020)

 • Trước yêu cầu ngày càng cao của việc bảo đảm an toàn PCCC phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh hoạt động quản lý nhà nước về PCCC đang đứng trước sự đòi hỏi phải có sự đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, thì việc hoàn thiện pháp luật về phòng ngừa tội phạm vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa hết sức quan trọng. Yêu cầu đó xuất phát từ những lý do sau: Thứ nhất, phòng ngừa tội phạm vi phạmquy định về phòng cháy chữa cháy là một nhiệm vụ trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nói riêng.....

 • 00050010747.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Tùng (2020)

 • Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở cấp độ luận án tiến sĩ luật học nghiên cứu một cách toàn diện về đề tài: “Hình phạt tiền trong Luật hình sự Việt Nam”. Luận án giải quyết những vấn đề quan trọng về lý luận và thực tiễn về hình phạt tiền trong luật hình sự (LHS) Việt Nam với những đóng góp sau: Một là, hệ thống hóa và đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước về hình phạt tiền. Hai là, xây dựng hệ thống lý luận về hình phạt tiền trong LHS, trong đó làm sáng tỏ những nhận thức mang tính khái quát như khái niệm, đặc điểm, mục đích, vai trò của hình phạt tiền, quyết định hình phạt tiền; miễn, giảm hình phạt tiền. Ba là, đánh giá toàn diện quy định Bộ lu...

 • 00050010664.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mích;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2020)

 • Một là, Thực hiện tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài nhằm chỉ ra những vấn đề luận án có thể kế thừa và xác định các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Hai là, Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của hoạt động công chứng, mối quan hệ giữa hoạt động công chứng với hình thức pháp lý của Văn phòng công chứng (VPCC) trong mô hình công chứng hành nghề tự do. Ba là, Ở mức độ nhất định, nghiên cứu pháp luật một số nước theo mô hình công chứng hành nghề tự do trên thế giới để chỉ ra những giá trị tham khảo về hình thức pháp lý của VPCC đối với Việt Nam. Bốn là, Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các quy định về hình thức pháp lý của VPCC để chỉ ra những hạn chế, bất cập....

 • 00050010662.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tâm;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2020)

 • Nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống về chủ nghĩa hiến pháp. Cụ thể, luận án khái quát hóa và hệ thống hóa các lý thuyết, quan điểm trên thế giới về chủ nghĩa hiến pháp; làm rõ vị trí và tầm quan trọng của chủ nghĩa hiến pháp; mối liên hệ giữa chủ nghĩa hiến pháp với các phạm trù/chủ đề có mối liên hệ mật thiết (như: hiến pháp, pháp quyền/nhà nước pháp quyền, dân chủ, kiểm soát quyền lực nhà nước). Luận án dự đoán và lý giải về xu hướng phát triển của chủ nghĩa hiến pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và hướng tới pháp quyền. Luận án đánh giá sự phát triển của nhận thức và thực tiễn thực hành chủ nghĩa hiến pháp ở Việt Nam trên cơ sở phân tích và so sánh v...

 • 00050010655.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lâm;  Advisor: Lê, Thị Châu; Hoàng, Anh Tuấn (2019)

 • Một là, luận án tiến hành thu thập các tài liệu, các công trình nghiên cứu đã được công bố liên quan đến đề tài; nghiên cứu, nhận xét, đánh giá và đưa ra các quan điểm về những vấn đề đã được đề cập, phân tích trong các công trình nghiên cứu. Từ đó, xác định các khoảng trống hoặc những vấn đề chưa được các công trình nghiên cứu làm rõ và sẽ được tiếp tục giải quyết trong luận án. Hai là, nghiên cứu và phân tích các vấn đề lý luận về công ty, sự hình thành và phát triển các loại hình công ty. Phân tích, lập luận những vấn đề pháp lý và những ưu điểm của loại hình công ty hợp vốn cổ phần (CTHVCP) so với các loại hình doanh nghiệp khác. Ba là, khảo lược và đánh giá những kinh nghiệm pháp...

 • 00050010729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thế Côn;  Advisor: Nguyễn, Minh Mẫn (2019)

 • Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở cấp độ tiến sĩ luật học nghiên cứu toàn diện, có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển nhượng dự án đầu tư (CNDAĐT) và pháp luật về CNDAĐT. Đồng thời, luận án đã đề xuất các nội dung, giải pháp cụ thể để xây dựng, hoàn thiện chế định pháp luật về CNDAĐT trong hệ thống pháp luật ở Việt Nam. Cụ thể Luận án có những đóng góp mới như sau: Luận án đã đưa ra khái niệm, nội hàm khái niệm, đặc điểm, bản chất pháp lý của dự án đầu tư (DAĐT), CNDAĐT. Cụ thể, luận án đã chỉ rõ bản chất pháp lý của DAĐT là tài sản, các quyền tài sản, quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư (NĐT) liên quan đến DAĐT. Vì thế, CNDAĐT chính là chuyển nhượng tài sản, các quyền t...

 • 00050010719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2020)

 • Luận án làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về lao động giúp việc gia đình và pháp luật về lao động giúp việc gia đình, góp phần làm phong phú thêm về mặt học thuật của khoa học luật lao động, hoàn thiện cơ sở lý luận pháp luật về lao động giúp việc ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá một cách tương đối đầy đủ và toàn diện thực trạng pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam thông qua việc phân tích, bình luận các quy định hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng lao động giúp việc gia đình, về điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động giúp việc gia đình, về đào tạo, quản lý nhà nước đối với lao động giúp ...

 • 00050010602.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khúc, Thị Phương Nhung;  Advisor: LÊ, THỊ THU THỦY; KH-N (2020)

 • Trong khuôn khổ của một luận án tiến sĩ, nghiên cứu sinh phân tích chủ yếu dưới góc độ pháp lý của hoạt động mua, bán nợ của TCTD trong đó bên bán nợ là TCTD – đề tài không nghiên cứu hoạt động mua, bán nợ đã được bán lại. Luận án cũng không đi sâu phân tích việc mua, bán khoản nợ bằng việc thế quyền yêu cầu giữa các chủ thể mua, bán nợ

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 151