LAW - Dissertations : [119]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 119
 • 00050010270.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hải;  Advisor: Lê, Văn Bính; Bùi, Xuân Nhự (2019)

 • Nghiên cứu cơ bản về địa vị pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Làm sáng tỏ thêm một số vấn đề về địa vị pháp lý, như: Khái niệm và phạm vi các loại hình và nguyên tắc cơ bản về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Nghiên cứu pháp luật thực định điều chỉnh về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, đưa ra các luận cứ khoa học và đề xuất một số các biện pháp nhằm hoàn thiện luật Việt Nam về Địa vị pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

 • V_L0_00788.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Viễn Phú;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa; Vũ, Quang (2005)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công ty cổ phần, khảo sát mô hình về quản lý loại hình công ty này trên thế giới; Nghiên cứu phương pháp quản lý công ty cổ phần ở 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, đã chỉ ra những bất cập của các điều luật về công ty cổ phần theo pháp luật của 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, phân tích những nguyên nhân đưa đến việc kém hiệu quả của việc cổ phần hoá và quản lý công ty, từ đó đưa ra những gợi mở và các biện pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý công ty cô rphần của Việt Nam và Trung Quốc

 • 00050007599 TS.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Duy;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2016)

 • Phát triển và đề xuất một hệ thống lý thuyết tương đối chỉnh thể về văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung cơ bản và những yêu cầu đặt ra trong việc hoàn thiện pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước. Khái lược và cung cấp một số kinh nghiệm phân cấp, phân quyền và một số quy định pháp luật văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở một số nước trên thế giới. Đánh giá thực trạng bao gồm những ưu điểm và nhược điểm của hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở cấp Trung ương và cấp địa phương ở nước ta tr...

 • 00050010163.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Mục đích nghiên cứu tổng quát của luận án là nghiên cứu lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục cải cách TTHC trong QLNN về giáo dục, trong đó tập trung vào các giải pháp để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số TTHC có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và hiện còn nhiều ý kiến khác nhau như: Các thủ tục về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ; thủ tục công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; các TTHC liên quan đến việc sáp nhập, chia tách, giải thể trường cao đẳng, trung cấp…

 • 00050010144.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2019)

 • Khảo cứu tình hình nghiên cứu của các học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài cơ chế bảo vệ QCN ở Bắc Âu và ở Việt Nam. Chỉ ra những điểm đã thống nhất có thể kế thừa và những điểm chưa rõ ràng, khoảng trống về mặt lý luận, khoa học để tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ mặt lý luận, thực tiễn về cơ chế bảo vệ QCN. Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về cơ chế bảo vệ quyền con người như: Khái niệm, các thành tố và mối quan hệ giữa các thành tố đó trong cơ chế bảo vệ QCN, các yếu tố ảnh hưởng và bảo đảm cho cơ chế bảo vệ QCN hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu thực trạng cơ chế bảo vệ QCN ở các quốc gia Bắc Âu, chỉ ra được nội dung căn bản trong cơ chế bảo vệ QCN ở...

 • 00050010063.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2019)

 • Phân tích và làm rõ các vấn đề lý luận về hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN và pháp luật về vấn đề này như: khái niệm, đặc điểm của các hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN; phân tích sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN; khái niệm, đặc điểm và các yếu tố cấu thành của pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về CTKLM trong lĩnh vực SHCN; phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật Việt Nam về hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN và hoạt động xử lý hành vi này tại Việt Nam của các cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó đánh giá những điểm chưa phù hợp, bất cập trong các quy định của pháp luật về CT...

 • 00050010143.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hoa;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy; Nguyễn, Thị Lan Hương (2019)

 • Phân tích các vấn đề lý luận về thế chấp BĐS nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM như khái niệm, đặc điểm của TSBĐ là BĐS; phân loại các BĐS làm TSBĐ cho khoản vay tại NHTM, đặc điểm của rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM; khái niệm, đặc điểm của thế chấp BĐS trong hoạt động cho vay tại NHTM, mối liên hệ giữa thế chấp BĐS và hạn chế rủi ro trong cho vay của NHTM. Từ những phân tích trên, luận án làm rõ những đặc thù của thế chấp BĐS trong hoạt động cho vay của ngân hàng so với thế chấp BĐS nói chung và xác định thế chấp BĐS là biện pháp bảo đảm cho khoản vay của khách hàng tại NHTM và có thể hạn chế rủi ro cho khoản vay này, trên cơ sở đó bảo vệ quyền lợi của ngân...

 • 00050010257.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Nhung;  Advisor: Trần, Văn Độ (2019)

 • Về lý luận: làm sáng tỏ và tiếp tục bổ sung hệ thống lý luận với các quan điểm, lập luận được trình bày trong luận án về nguyên tắc giải quyết các VĐDS trong VAHS. Về thực tiễn: Các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị của Luận án góp phần nâng cao nhận thức của những người công tác trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật. Có ý nghĩa nâng cao chất lượng quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng quy phạm pháp luật này. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng trong thực tiễn xây dựng và thi hành pháp luật tố tụng hình sự. Đồng thời là tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo luật tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo luật ở nước ta.

 • 00050009468.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Huy Tùng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2018)

 • Luận án phân tích, đưa ra khái niệm riêng về kiểm soát QLHP; chỉ ra được nội dung, vai trò, đặc trưng của kiểm soát QLHP ở Việt Nam; đồng thời, phân tích được các phương thức, cơ chế kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay. Luận án đã liên hệ thực tiễn với Việt Nam, rút ra được những bài học kinh nghiệm, có giá trị tham khảo cho Việt Nam. Luận án đã chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của hoạt động này, làm rõ nguyên nhân của thực trạng kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay. Luận án đề xuất được các quan điểm và các nhóm giải pháp toàn diện, khoa học, khả thi bảo đảm hiệu quả kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay...

 • 00050009381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Cường;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2018)

 • Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các kết quả nghiên cứu về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Qua đó, luận án nêu ra những vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trước đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chưa được giải quyết. Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm nhiều vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại như: khái niệm, đặc điểm; vai trò của quản trị ngân hàng thương mại; các đặc trưng của quản trị ngân hàng thương mại so với quản trị công ty; các mô hình quản trị ngân hàng thương mại; khái niệm và nguyên tắc của pháp luật về quản trị ngân hàng th...

 • 00050009382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • Làm rõ hơn những vấn đề lý luận về cơ chế ISDS, trong đó tổng kết được nội dung các học thuyết hiện đại về vấn đề này và việc áp dụng chúng ở trên thế giới; Phát hiện và khái quát hóa về mô hình và sự vận động của cơ chế ISDS cũng như sự thay đổi của nó trong lịch sử; Phân tích, đánh giá pháp luật quốc tế về cơ chế ISDS và phát hiện xu hướng vận động của chúng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Phát triển thêm một bước trong việc nghiên cứu thực tiễn quốc tế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài, làm nổi bật được kinh nghiệm về vấn đề này của các nước đang phát triển có điều kiện kinh tế - xã hội gần với Việt Nam; Tổng kết, so sánh pháp...

 • Luận án - Lee Seon Hee.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lee, Seon Hee;  Advisor: Đào, Trí Úc (2018)

 • - Luận án đã góp phần phát triển lý luận, bổ sung vào hệ thống tri thức chung về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức nói chung, trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình nói riêng; - Luận án đã nghiên cứu đánh giá thực trạng mối quan hệ pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và Hàn Quốc, là hai quốc gia có nhiều nét văn hóa tương đồng. Kết quả phân tích, đánh giá và so sánh của đề tài nghiên cứu sẽ là giá trị quý giá cho khoa học pháp lý hai quốc gia trong quá trình hoàn thiện pháp luật phù hợp với điều kiện thế giới quan hệ rộng mở hiện nay. Những giá trị phương tây áp dụng cho Hàn Quốc sẽ là bài học cho Việt Nam tiếp nối quá trình hội nhập; giá trị truyền t...

 • LUAN AN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Cẩm Châu;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2018)

 • Một là, luận án làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về bảo hiểm y tế và pháp luật BHYT, góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về pháp luật bảo hiểm y tế ở Việt Nam phù hợp với sự phát triển của quốc gia và xu hướng cải cách bảo hiểm y tế mạnh mẽ đang diễn ra trên thế giới. Hai là, luận án đã làm rõ thực trạng quy định pháp luật bảo hiểm y tế Việt Nam thông qua việc phân tích, bình luận các quy định hiện hành. Ba là, luận án cung cấp những thông tin mang tính thời sự về tình hình thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật bảo hiểm y tế về đối tượng tham gia, quyền lợi hưởng, quỹ, quản lý và tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế. Bốn là, luận án đánh giá các thành công, hạn chế trong quy đ...

 • Hường. Bản Luận án chính thức nộp thư viện.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • Kết quả nghiên cứu mới của Luận án: đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về vấn đề áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Cụ thể, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu có liên quan đã được công bố, Luận án đã: - Tiếp tục làm rõ hơn các vấn đề lý luận về các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế góp phần làm sáng tỏ, phong phú thêm cơ sở khoa học của việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp quốc tế nói chung và giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo nói riêng;

 • 00050009200.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hữu;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam, đánh giá thực tiễn xét xử trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 10 năm (2007 - 2016), trên cơ sở đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số nguyên nhân cơ bản, từ đó luận chứng yêu cầu và đề xuất kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, cũng như những giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật này về các tội phạm này, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

 • 00050009199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hải Như;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương; Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Luận án đã xây dựng được mô hình lý luận về phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Trong đó, các kết quả mới sau đã được nghiên cứu: - Phân loại tranh chấp nhãn hiệu nhìn từ giác độ kinh doanh thương mại; - Phân tích rõ đặc điểm của nhãn hiệu để xác định tính chất dân sự hay thương mại hay đặc biệt của tranh chấp nhãn hiệu; - Đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các phương thức giải quyết tranh chấp bằng các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; - Xây dựng lý luận hệ thống các phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu bằng các cơ quan nhà nước và ngoài các cơ quan nhà nước. - Xây dựng quy tắc khuyến khích và hạn chế một cách cân đối giữa các phương thức giải quyết tranh ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 119

LAW - Dissertations : [119]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 119
 • 00050010270.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hải;  Advisor: Lê, Văn Bính; Bùi, Xuân Nhự (2019)

 • Nghiên cứu cơ bản về địa vị pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Làm sáng tỏ thêm một số vấn đề về địa vị pháp lý, như: Khái niệm và phạm vi các loại hình và nguyên tắc cơ bản về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Nghiên cứu pháp luật thực định điều chỉnh về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, đưa ra các luận cứ khoa học và đề xuất một số các biện pháp nhằm hoàn thiện luật Việt Nam về Địa vị pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

 • V_L0_00788.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Viễn Phú;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa; Vũ, Quang (2005)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công ty cổ phần, khảo sát mô hình về quản lý loại hình công ty này trên thế giới; Nghiên cứu phương pháp quản lý công ty cổ phần ở 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, đã chỉ ra những bất cập của các điều luật về công ty cổ phần theo pháp luật của 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, phân tích những nguyên nhân đưa đến việc kém hiệu quả của việc cổ phần hoá và quản lý công ty, từ đó đưa ra những gợi mở và các biện pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý công ty cô rphần của Việt Nam và Trung Quốc

 • 00050007599 TS.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Duy;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2016)

 • Phát triển và đề xuất một hệ thống lý thuyết tương đối chỉnh thể về văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung cơ bản và những yêu cầu đặt ra trong việc hoàn thiện pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước. Khái lược và cung cấp một số kinh nghiệm phân cấp, phân quyền và một số quy định pháp luật văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở một số nước trên thế giới. Đánh giá thực trạng bao gồm những ưu điểm và nhược điểm của hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở cấp Trung ương và cấp địa phương ở nước ta tr...

 • 00050010163.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Mục đích nghiên cứu tổng quát của luận án là nghiên cứu lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục cải cách TTHC trong QLNN về giáo dục, trong đó tập trung vào các giải pháp để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số TTHC có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và hiện còn nhiều ý kiến khác nhau như: Các thủ tục về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ; thủ tục công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; các TTHC liên quan đến việc sáp nhập, chia tách, giải thể trường cao đẳng, trung cấp…

 • 00050010144.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2019)

 • Khảo cứu tình hình nghiên cứu của các học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài cơ chế bảo vệ QCN ở Bắc Âu và ở Việt Nam. Chỉ ra những điểm đã thống nhất có thể kế thừa và những điểm chưa rõ ràng, khoảng trống về mặt lý luận, khoa học để tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ mặt lý luận, thực tiễn về cơ chế bảo vệ QCN. Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về cơ chế bảo vệ quyền con người như: Khái niệm, các thành tố và mối quan hệ giữa các thành tố đó trong cơ chế bảo vệ QCN, các yếu tố ảnh hưởng và bảo đảm cho cơ chế bảo vệ QCN hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu thực trạng cơ chế bảo vệ QCN ở các quốc gia Bắc Âu, chỉ ra được nội dung căn bản trong cơ chế bảo vệ QCN ở...

 • 00050010063.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2019)

 • Phân tích và làm rõ các vấn đề lý luận về hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN và pháp luật về vấn đề này như: khái niệm, đặc điểm của các hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN; phân tích sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN; khái niệm, đặc điểm và các yếu tố cấu thành của pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về CTKLM trong lĩnh vực SHCN; phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật Việt Nam về hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN và hoạt động xử lý hành vi này tại Việt Nam của các cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó đánh giá những điểm chưa phù hợp, bất cập trong các quy định của pháp luật về CT...

 • 00050010143.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hoa;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy; Nguyễn, Thị Lan Hương (2019)

 • Phân tích các vấn đề lý luận về thế chấp BĐS nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM như khái niệm, đặc điểm của TSBĐ là BĐS; phân loại các BĐS làm TSBĐ cho khoản vay tại NHTM, đặc điểm của rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM; khái niệm, đặc điểm của thế chấp BĐS trong hoạt động cho vay tại NHTM, mối liên hệ giữa thế chấp BĐS và hạn chế rủi ro trong cho vay của NHTM. Từ những phân tích trên, luận án làm rõ những đặc thù của thế chấp BĐS trong hoạt động cho vay của ngân hàng so với thế chấp BĐS nói chung và xác định thế chấp BĐS là biện pháp bảo đảm cho khoản vay của khách hàng tại NHTM và có thể hạn chế rủi ro cho khoản vay này, trên cơ sở đó bảo vệ quyền lợi của ngân...

 • 00050010257.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Nhung;  Advisor: Trần, Văn Độ (2019)

 • Về lý luận: làm sáng tỏ và tiếp tục bổ sung hệ thống lý luận với các quan điểm, lập luận được trình bày trong luận án về nguyên tắc giải quyết các VĐDS trong VAHS. Về thực tiễn: Các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị của Luận án góp phần nâng cao nhận thức của những người công tác trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật. Có ý nghĩa nâng cao chất lượng quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng quy phạm pháp luật này. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng trong thực tiễn xây dựng và thi hành pháp luật tố tụng hình sự. Đồng thời là tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo luật tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo luật ở nước ta.

 • 00050009468.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Huy Tùng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2018)

 • Luận án phân tích, đưa ra khái niệm riêng về kiểm soát QLHP; chỉ ra được nội dung, vai trò, đặc trưng của kiểm soát QLHP ở Việt Nam; đồng thời, phân tích được các phương thức, cơ chế kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay. Luận án đã liên hệ thực tiễn với Việt Nam, rút ra được những bài học kinh nghiệm, có giá trị tham khảo cho Việt Nam. Luận án đã chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của hoạt động này, làm rõ nguyên nhân của thực trạng kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay. Luận án đề xuất được các quan điểm và các nhóm giải pháp toàn diện, khoa học, khả thi bảo đảm hiệu quả kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay...

 • 00050009381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Cường;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2018)

 • Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các kết quả nghiên cứu về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Qua đó, luận án nêu ra những vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trước đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chưa được giải quyết. Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm nhiều vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại như: khái niệm, đặc điểm; vai trò của quản trị ngân hàng thương mại; các đặc trưng của quản trị ngân hàng thương mại so với quản trị công ty; các mô hình quản trị ngân hàng thương mại; khái niệm và nguyên tắc của pháp luật về quản trị ngân hàng th...

 • 00050009382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • Làm rõ hơn những vấn đề lý luận về cơ chế ISDS, trong đó tổng kết được nội dung các học thuyết hiện đại về vấn đề này và việc áp dụng chúng ở trên thế giới; Phát hiện và khái quát hóa về mô hình và sự vận động của cơ chế ISDS cũng như sự thay đổi của nó trong lịch sử; Phân tích, đánh giá pháp luật quốc tế về cơ chế ISDS và phát hiện xu hướng vận động của chúng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Phát triển thêm một bước trong việc nghiên cứu thực tiễn quốc tế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài, làm nổi bật được kinh nghiệm về vấn đề này của các nước đang phát triển có điều kiện kinh tế - xã hội gần với Việt Nam; Tổng kết, so sánh pháp...

 • Luận án - Lee Seon Hee.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lee, Seon Hee;  Advisor: Đào, Trí Úc (2018)

 • - Luận án đã góp phần phát triển lý luận, bổ sung vào hệ thống tri thức chung về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức nói chung, trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình nói riêng; - Luận án đã nghiên cứu đánh giá thực trạng mối quan hệ pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và Hàn Quốc, là hai quốc gia có nhiều nét văn hóa tương đồng. Kết quả phân tích, đánh giá và so sánh của đề tài nghiên cứu sẽ là giá trị quý giá cho khoa học pháp lý hai quốc gia trong quá trình hoàn thiện pháp luật phù hợp với điều kiện thế giới quan hệ rộng mở hiện nay. Những giá trị phương tây áp dụng cho Hàn Quốc sẽ là bài học cho Việt Nam tiếp nối quá trình hội nhập; giá trị truyền t...

 • LUAN AN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Cẩm Châu;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2018)

 • Một là, luận án làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về bảo hiểm y tế và pháp luật BHYT, góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về pháp luật bảo hiểm y tế ở Việt Nam phù hợp với sự phát triển của quốc gia và xu hướng cải cách bảo hiểm y tế mạnh mẽ đang diễn ra trên thế giới. Hai là, luận án đã làm rõ thực trạng quy định pháp luật bảo hiểm y tế Việt Nam thông qua việc phân tích, bình luận các quy định hiện hành. Ba là, luận án cung cấp những thông tin mang tính thời sự về tình hình thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật bảo hiểm y tế về đối tượng tham gia, quyền lợi hưởng, quỹ, quản lý và tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế. Bốn là, luận án đánh giá các thành công, hạn chế trong quy đ...

 • Hường. Bản Luận án chính thức nộp thư viện.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • Kết quả nghiên cứu mới của Luận án: đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về vấn đề áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Cụ thể, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu có liên quan đã được công bố, Luận án đã: - Tiếp tục làm rõ hơn các vấn đề lý luận về các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế góp phần làm sáng tỏ, phong phú thêm cơ sở khoa học của việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp quốc tế nói chung và giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo nói riêng;

 • 00050009200.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hữu;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam, đánh giá thực tiễn xét xử trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 10 năm (2007 - 2016), trên cơ sở đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số nguyên nhân cơ bản, từ đó luận chứng yêu cầu và đề xuất kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, cũng như những giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật này về các tội phạm này, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

 • 00050009199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hải Như;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương; Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Luận án đã xây dựng được mô hình lý luận về phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Trong đó, các kết quả mới sau đã được nghiên cứu: - Phân loại tranh chấp nhãn hiệu nhìn từ giác độ kinh doanh thương mại; - Phân tích rõ đặc điểm của nhãn hiệu để xác định tính chất dân sự hay thương mại hay đặc biệt của tranh chấp nhãn hiệu; - Đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các phương thức giải quyết tranh chấp bằng các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; - Xây dựng lý luận hệ thống các phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu bằng các cơ quan nhà nước và ngoài các cơ quan nhà nước. - Xây dựng quy tắc khuyến khích và hạn chế một cách cân đối giữa các phương thức giải quyết tranh ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 119