Nhận dạng chữ cho ảnh màu thương hiệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5101Nhận dạng chữ cho ảnh màu thương hiệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5101