HSB - Master Theses : [340]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 340
 • 00050010531.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hải;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Hòa (2020)

 • Làm rõ những rủi ro trong lĩnh vực cho vay của NBDIF; nhận diện các loại rủi ro cũng như nguyên nhân dẫn đến rủi ro để đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn chế. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong lĩnh vực cho vay đầu tư của NBDIF. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong lĩnh vực cho vay của NBDIF.

 • 00050010528.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đệ;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Luận văn góp phần hoàn thiện lý luận và nhận thức về chiến lược an ninh lương thực. Làm rõ thực trạng chiến lược an ninh lương thực trên địa bàn. Từ đó, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế trong chiến lược an ninh lương thực tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

 • 00050010527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Ký;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Khái quát hóa, làm rõ cơ sở lý thuyết liên quan đến phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam. Thông qua khảo sát và phân tích tình huống tại Tập đoàn Tuần Châu, xác định các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh du lịch và hoạt động phát triển du lịch bền vững của doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp giúp Tập đoàn phát triển du lịch bền vững, góp phần vào sự phát triển bền vững chung của ngành du lịch Quảng Ninh.

 • 00050010526.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Đặng Duy Anh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2020)

 • Luận văn phân tích các lý thuyết, kinh nghiệm về vấn đề quản trị nguồn nhân lực, rút ra những kinh nghiệm, kết luận và công cụ đánh giá nhằm tìm ra tồn tại trong hệ thống quản trị nhân sự, điểm yếu đội ngũ nhân viên và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực. Đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại trong hệ thông quản trị nhân sự của công ty và những điểm yếu của đội ngũ nhân viên để nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực tại công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghệ cao Việt Nam

 • 00050010511.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quách, Thanh Hoàng;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu các chủ thể quản trị và các yếu tố chủ quan và khách quan gây ra rủi ro trong quá trình thực hiện Dự án Khu đô thị mới Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và giải pháp quản trị các rủi ro tại Dự án khu đô thị mới Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

 • 00050010512.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hưởng;  Advisor: Trần, Ngọc Ca (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lí luận về quản trị rủi ro, rủi ro công nghệ, quản trị rủi ro công nghệ, các quy trình về QTRR công nghệ. Đánh giá thực trạng QTRR công nghệ dựa trên việc cung cấp các thông tin tổng quan về công ty, tổng quan về QTRR công nghệ tại công ty, tìm ra ưu, nhược điểm để làm cơ sở xây dựng các giải pháp sau này. Đưa ra định hướng phát triển của công ty trong 5-10 năm tới. Đề xuất các giải pháp khắc phục các rủi ro công nghệ của công ty

 • 00050010513.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Nghiên cứu, tổng hợp và lựa chọn khung lý thuyết phục vụ cho công tác quản trị chiến lược phát triển bền vững cho một tổ chức, trong đó có quy trình và công cụ xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển bền vững. Phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động tới khả năng cạnh tranh của TLĐ LĐ VN để xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN giai đoạn 2020-2030. Đề xuất các nhóm chiến lược và một số giải pháp thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN.

 • 00050010515.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2020)

 • Tổng quan nghiên cứu quản trị rủi ro,quy trình quản trị rủi ro, quản trị rủi ro trong thiết kế và thi công nội thất. Xác lập cơ cở lý luận về quy trình quản trị rủi ro để đảm bảo phát triển bền vững doanh nghiệp thiết kế và thi nội thất trong Công ty Cổ phần Nội thất thông minh Xhome Việt Nam

 • 00050010516.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hoạt;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2020)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về rủi ro, rủi ro nguồn nhân lực, quản trị rủi ro nguồn nhân lực. Nhận diện, phân tích thực trạng quản trị rủi ro và đánh giá rủi ro nguồn nhân lực của Công ty. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực của Công ty.

 • 00050010517.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thành Ngữ;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2020)

 • Luận văn đưa ra những lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực vào một hệ thống chung và làm rõ thực trạng quản trị nguồn nhân lực, đưa ra những nhận xét về công tác quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Intescoo Mỹ Đình Hà Nội

 • 00050010472.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Yến;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Hòa (2020)

 • Đã tổng quan những lý luận cơ bản nhất về quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại, làm rõ các khái niệm liên quan, nội dung, mục tiêu quản lý nợ xấu, các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng. Trình bày thực trạng quản lý nợ xấu của nhóm khách hàng cá nhân tại Vietinbank chi nhánh Cẩm Phả, đưa ra đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động này tại chi nhánh. Những phát hiện này cung cấp cơ sở cho việc đưa ra các kiến nghị giải pháp ở chương 3. Đưa ra được 4 nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nợ xấu của nhóm khách hàng cá nhân tại chi nhánh Cẩm Phả như tăng cường nhận diện nợ xấu, tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu và nâng cao chất lư...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 340

HSB - Master Theses : [340]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 340
 • 00050010531.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hải;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Hòa (2020)

 • Làm rõ những rủi ro trong lĩnh vực cho vay của NBDIF; nhận diện các loại rủi ro cũng như nguyên nhân dẫn đến rủi ro để đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn chế. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong lĩnh vực cho vay đầu tư của NBDIF. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong lĩnh vực cho vay của NBDIF.

 • 00050010528.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đệ;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Luận văn góp phần hoàn thiện lý luận và nhận thức về chiến lược an ninh lương thực. Làm rõ thực trạng chiến lược an ninh lương thực trên địa bàn. Từ đó, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế trong chiến lược an ninh lương thực tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

 • 00050010527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Ký;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Khái quát hóa, làm rõ cơ sở lý thuyết liên quan đến phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam. Thông qua khảo sát và phân tích tình huống tại Tập đoàn Tuần Châu, xác định các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh du lịch và hoạt động phát triển du lịch bền vững của doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp giúp Tập đoàn phát triển du lịch bền vững, góp phần vào sự phát triển bền vững chung của ngành du lịch Quảng Ninh.

 • 00050010526.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Đặng Duy Anh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2020)

 • Luận văn phân tích các lý thuyết, kinh nghiệm về vấn đề quản trị nguồn nhân lực, rút ra những kinh nghiệm, kết luận và công cụ đánh giá nhằm tìm ra tồn tại trong hệ thống quản trị nhân sự, điểm yếu đội ngũ nhân viên và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực. Đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại trong hệ thông quản trị nhân sự của công ty và những điểm yếu của đội ngũ nhân viên để nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực tại công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghệ cao Việt Nam

 • 00050010511.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quách, Thanh Hoàng;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu các chủ thể quản trị và các yếu tố chủ quan và khách quan gây ra rủi ro trong quá trình thực hiện Dự án Khu đô thị mới Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và giải pháp quản trị các rủi ro tại Dự án khu đô thị mới Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

 • 00050010512.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hưởng;  Advisor: Trần, Ngọc Ca (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lí luận về quản trị rủi ro, rủi ro công nghệ, quản trị rủi ro công nghệ, các quy trình về QTRR công nghệ. Đánh giá thực trạng QTRR công nghệ dựa trên việc cung cấp các thông tin tổng quan về công ty, tổng quan về QTRR công nghệ tại công ty, tìm ra ưu, nhược điểm để làm cơ sở xây dựng các giải pháp sau này. Đưa ra định hướng phát triển của công ty trong 5-10 năm tới. Đề xuất các giải pháp khắc phục các rủi ro công nghệ của công ty

 • 00050010513.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Hoàng, Đình Phi (2020)

 • Nghiên cứu, tổng hợp và lựa chọn khung lý thuyết phục vụ cho công tác quản trị chiến lược phát triển bền vững cho một tổ chức, trong đó có quy trình và công cụ xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển bền vững. Phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động tới khả năng cạnh tranh của TLĐ LĐ VN để xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN giai đoạn 2020-2030. Đề xuất các nhóm chiến lược và một số giải pháp thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững cho TLĐ LĐ VN.

 • 00050010515.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2020)

 • Tổng quan nghiên cứu quản trị rủi ro,quy trình quản trị rủi ro, quản trị rủi ro trong thiết kế và thi công nội thất. Xác lập cơ cở lý luận về quy trình quản trị rủi ro để đảm bảo phát triển bền vững doanh nghiệp thiết kế và thi nội thất trong Công ty Cổ phần Nội thất thông minh Xhome Việt Nam

 • 00050010516.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hoạt;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2020)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về rủi ro, rủi ro nguồn nhân lực, quản trị rủi ro nguồn nhân lực. Nhận diện, phân tích thực trạng quản trị rủi ro và đánh giá rủi ro nguồn nhân lực của Công ty. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực của Công ty.

 • 00050010517.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thành Ngữ;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thắng (2020)

 • Luận văn đưa ra những lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực vào một hệ thống chung và làm rõ thực trạng quản trị nguồn nhân lực, đưa ra những nhận xét về công tác quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Intescoo Mỹ Đình Hà Nội

 • 00050010472.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Yến;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Hòa (2020)

 • Đã tổng quan những lý luận cơ bản nhất về quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại, làm rõ các khái niệm liên quan, nội dung, mục tiêu quản lý nợ xấu, các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng. Trình bày thực trạng quản lý nợ xấu của nhóm khách hàng cá nhân tại Vietinbank chi nhánh Cẩm Phả, đưa ra đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động này tại chi nhánh. Những phát hiện này cung cấp cơ sở cho việc đưa ra các kiến nghị giải pháp ở chương 3. Đưa ra được 4 nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nợ xấu của nhóm khách hàng cá nhân tại chi nhánh Cẩm Phả như tăng cường nhận diện nợ xấu, tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu và nâng cao chất lư...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 340