IEQA - Dissertations : [3]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3
 • 05050003708.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vương, Thị Phương Thảo;  Advisor: Lê, Ngọc Hùng (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đào tạo (QLĐT) đại học, ý kiến phản hồi (YKPH) của sinh viên (SV) đối với hội đồng giáo viên (HĐGD) của GV và đánh giá tác động trong giáo dục. Nghiên cứu thực trạng QLĐT đại học và hoạt động lấy YKPH của SV về HĐGD ở ĐHQGHN. Đánh giá tác động của việc lấy YKPH của SV về HĐGD đến hoạt động QLĐT đại học ở ĐHQGHN và kiến nghị một số giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động QLĐT đại học, lấy YKPH của SV về HĐGD để nâng cao chất lượng đào tạo ở ĐHQGHN.

 • 05050002919.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Trần Anh Vũ (2017)

 • Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến ĐBCL, hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH; 2) Cơ sở lý luận của luận án làm nền tảng cho các nghiên cứu sau; 3) Đề xuất khung lý thuyết nghiên cứu đánh giá hoạt động ĐBCL bên trong ở một số trường ĐH công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí chất lượng của AUN-QA. Xây dựng bộ công cụ khảo sát các hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH (phiếu thăm dò ý kiến và phỏng vấn bán cấu trúc) hỗ trợ các trường thu thập thông tin, dữ liệu làm cơ sở đánh giá xác định mức độ đạt được của hoạt động ĐBCL bên trong nhà trường; 2) Làm rõ các hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH và tầm quan trọng của nó đối với việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3

IEQA - Dissertations : [3]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3
 • 05050003708.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vương, Thị Phương Thảo;  Advisor: Lê, Ngọc Hùng (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đào tạo (QLĐT) đại học, ý kiến phản hồi (YKPH) của sinh viên (SV) đối với hội đồng giáo viên (HĐGD) của GV và đánh giá tác động trong giáo dục. Nghiên cứu thực trạng QLĐT đại học và hoạt động lấy YKPH của SV về HĐGD ở ĐHQGHN. Đánh giá tác động của việc lấy YKPH của SV về HĐGD đến hoạt động QLĐT đại học ở ĐHQGHN và kiến nghị một số giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động QLĐT đại học, lấy YKPH của SV về HĐGD để nâng cao chất lượng đào tạo ở ĐHQGHN.

 • 05050002919.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Trần Anh Vũ (2017)

 • Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến ĐBCL, hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH; 2) Cơ sở lý luận của luận án làm nền tảng cho các nghiên cứu sau; 3) Đề xuất khung lý thuyết nghiên cứu đánh giá hoạt động ĐBCL bên trong ở một số trường ĐH công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí chất lượng của AUN-QA. Xây dựng bộ công cụ khảo sát các hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH (phiếu thăm dò ý kiến và phỏng vấn bán cấu trúc) hỗ trợ các trường thu thập thông tin, dữ liệu làm cơ sở đánh giá xác định mức độ đạt được của hoạt động ĐBCL bên trong nhà trường; 2) Làm rõ các hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH và tầm quan trọng của nó đối với việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3