Khảo sát một số đặc điểm của bacteriocin ở chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum UL487 phân lập từ mẫu chao của Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60773Khảo sát một số đặc điểm của bacteriocin ở chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum UL487 phân lập từ mẫu chao của Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60773