Nghiên cứu xác định một số loài đồng hình thuộc phức hợp muỗi Anopheles maculatus ở xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật PCR - RFLP

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61679Nghiên cứu xác định một số loài đồng hình thuộc phức hợp muỗi Anopheles maculatus ở xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật PCR - RFLP

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61679