Quản lý chất lượng đội ngũ biên tập viên tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65601Quản lý chất lượng đội ngũ biên tập viên tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65601