LAW - Conference Papers : [249]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 249
 • 30_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Pham, Van Truong; Vu, Cong Giao (2019)

 • In the last few decades, information disclosure, transparency and accountability in state governance have specially been interested by international organizations, governments and people of many nations. Obligation to perform publicity, transparency, and accountability of competent officials originates from the theory of the sovereignty of the people and controls over state power, under which the state - as a public power institution established by the people who have delegated to it the right to manage society - is subject to the people's control and supervision and has to inform and explain to the people about their organization and activities. Promoting publicity, transparency and ...

 • 29_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ha, Ngoc Anh (2019)

 • Accountability and the accountability of local government are newly-addressed issues in Vietnam, which have drawn the attention of the Communist Party, the State and the entire society of Vietnam. There have been different arguments on theoretical issues on the accountability of local government, which need to be fürther clarified. This paper focuses on reasoning out the most fundamental theoretical issues on the accountability of local government in Vietnam.

 • 28_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Hoang Anh; Nguyen, Duc Phuong (2019)

 • Accountability is a fairly new term, appearing in the context when the development cooperation activities, the donors and the People expect commitment from the government. According to OECD: To be accountable, three main pillars are needed: i) Transparency: citizens have the right to access information related to commitments made by the government; ii) Accountability: citizens can request the government to respond their activities; iii) Efficiency: citizens can punish if the government violates the commitment standards. According to the World Bank Group: The term “accountability" implies that there is accurate and accessible information on which to judge whethcr the job is being done ...

 • 26_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Quyet Thang; Ta, Quang Duy (2019)

 • A developmental state in which the developmental Government plays a key role is becoming a valuable reference for many nations in the world that wish to promote rapid and sustainable social and economic development through an appropriate pattern of operation. However, the application of new concepts and ideas always comes with challenges, and for a developmental Government, autocracy and authoritarianism can potentially occur, which corrupts power and limits freedom and democracy. Therefore, it is essential to have many mechanisms to operate a developmental Government, including accountability.

 • 24_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Phuong Vy (2019)

 • Publicity, transparency, and accountability act as basic and essential elements of the modern governance model. These terms carry the minds of its creators with the goal of establishing and maintaining an open, transparent information system. This is also consistent with the inevitable trend of the current 4.0 industrial revolution. In recent years, tens of thousands of Vietnamese business have started and built their business models through the basics of connectivity and sharing. Connection and sharing also becom the basic key that the private sector cares about and expect most from the political system, especially the government, ministries, branches, and management levels from cent...

 • 23_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dang, Minh Tuan; Vu, Thi Linh (2019)

 • Today, the use of technology and applications gained from the Industrial Revolution 4.0 is a requirement of good/modern governance to promote disclosure and transparency, thereby contributing effectively in the fight against corruption. However, recent technological advances have also introduced many challenges to governance, especially in the area of accountability in the application of artificial intelligence (AI) in the public sector.

 • 14_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2019)

 • Tại Việt Nam , tư pháp và hoạt động tư pháp của tòa án và tòa án theo nghĩa là một nhánh quyền lực , độc lập và bảo đảm công lý mới trải qua sự phát triển chưa dài . Trong bối cảnh như vậy , nghiên cứu về nhánh tư pháp và hoạt động của tòa án đáp ứng yêu cầu phải công khai , minh bạch các hoạt động này đã gặp những trở ngại khách quan , chủ quan trong đó có việc thay đổi các chính sách lớn . Phải đến năm 2005 , Bộ Chính trị trong Nghị quyết số 49 - NQ / TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 mới đưa ra định hướng xây dựng nền tư pháp trong sạch , vững mạnh , dân chủ , nghiêm minh , bảo vệ công lý , từng bước hiện đại , phục vụ nhân dân , phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ ng...

 • 11_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Thị Cần; Đinh, Thị Hương Giang (2019)

 • Thực hiện trách nhiệm giải trình ( TNGT ) của chính phủ trong quá trình chính sách công ( CSC ) , đặc biệt trong hai giai đoạn quan trọng hoạch định chính sách ( HĐCS ) và thực thi chính sách ( TTCS ) góp phần quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh dân chủ và pháp quyền , xây dựng một chính phủ có trách nhiệm , thực sự vì lợi ích của người dân . Đối với Việt Nam , thiết lập tăng cường TNGT của Chính phủ vừa là điều kiện , vừa là sự bảo đảm cho các chính sách phát triển kinh tế - xã hội . Để làm được điều này thì một trong những yêu cầu là cần có một hệ thống pháp lý quy định đầy đủ với cơ chế TNGT hữu hiệu để tăng cường việc thực hiện TNGT của Chính phủ trước Quốc hội , trước người dân ...

 • 10_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Hồng Thái; Nguyễn, Anh Đức (2019)

 • Quan niệm về trách nhiệm giải trình Thuật ngữ “ trách nhiệm giải trình ” được hiểu theo nhiều cách khác nhau , sử dụng thuật ngữ “ accountability ” để diễn đạt trách nhiệm là nghĩa vụ pháp lý phải tôn trọng những lợi ích hợp pháp của chủ thể khác và sử dụng đúng thẩm quyền trong thực thi công việc . Quan niệm này chưa nêu được bản chất “ trách nhiệm giải trình ” , mà chỉ giải thích được nội dung của “ trách nhiệm ” ở khía cạnh tích cực - là nghĩa vụ , hay bổn phận phải thực hiện nghĩa vụ , thực hiện thẩm quyền của mình trong thực thi công vụ . Theo Koppell thuật ngữ “ accountability ” được hiểu là nghĩa vụ giải thích và biện minh cho những hoạt động hay nói cách khác , đó là trách nhi...

 • 9_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Văn Trưởng; Vũ, Công Giao (2019)

 • Thúc đẩy sự công khai , minh bạch và trách nhiệm giải trình là hoạt động mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đang thực hiện và đã chứng tỏ tác dụng to lớn trong việc ngăn chặn tình trạng lạm quyển , quan liêu , tham nhũng , cũng như tăng cường hiệu lực , hiệu quả quản trị nhà nước . Công khai , minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước hiện đã trở thành một yêu cầu , điều kiện trong nhiều cơ chế và điều ước quốc tế , là một trong những “ luật chơi chung ” trong “ sân chơi chung ” của toàn cầu hoá . Một trong những ví dụ cụ thể đó là , công khai , minh bạch và trách nhiệm giải trình được quy định như là một trong những biện pháp phòng ngừa cơ bản nhất trong Công ước...

 • 40_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Ngoc Quang; Duong, Van Tho (2019)

 • Mining is a complicated industrial sector that requires high levels of transparency for good governance. The main challenges related to this sector includes corruption, tax fraud, ineffective revenue management and negative environmental and social world. Due to the complication of mining industry sector, among many global always aim to bring a better governance up - to - date, the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) is considered to be the most effective tool. The principles of EITI are to disclose relevant information during the mining chain, including: (i) Licensing, (ii) Production data, (iii) State - owned enterprises (SOE), (iv) Major revenues, (v) Local revenu...

 • 39_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Trung Ly; Nguyen, Trung Thanh; Nguyen, Dinh Phuc (2019)

 • Openness, transparency and accountability are essential qualities of the public services in most of developed countries, besides other qualities such as effectiveness, efficiency, and integrity, etc. Ensuring of accountability is accompanied with concepts, mechanisms and laws on openness, transparency and democracy in governmental authorities, performance. In the recent time, ensuring transparency of state administrative agencies has been recently considered as one of the urgent requirements for improving the efficiency of state management agencies, ensuring democracy in the State's performance as well as indispensable requirements in the implementation of international interest. R...

 • 42_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngo, Thi Thu Ha (2019)

 • The Law on Access to Information '(or' LAI 'in short) was passed by the National Assembly of Vietnam on 6 April 2016 and came into force on 1 July 2018. The Law plays a very important role in specifying the rights of citizenship, which is stipulated in Article 25 of the 2013 Constitution. The implementation of this Law will have positive World on state agencies, people and businesses, including strengthening of efficiency of the state management and improvement of the state - and - citizen relationship, and on the statutory compliance of public servants, people and businesses. Besides, the review of the LAI implementation through the web portals of a number of and central agencies,...

 • 41_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Thi Thuy (2019)

 • Due to the importance of openness, transparency and accountability in anti corruption, these issues are currently mainly Companies Registry in Vietnam's legal documents on anti - corruption. It also means that the subjects of regulation of Vietnamese law on openness, transparency and accountability are agencies, organizations, units and individuals under the scope of the Law on Anti - Corruption (LAC). According to the Law on Anti - Corruption 2018, "Openness and transparency ſon organization and operation of agencies, organizations and units) is the disclosure, provision of information and explanation on organizational structure, the performance of duties and responsibilities and ...

 • 38_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyen, Quang Thuong; Ngo, Minh Huong (2019)

 • Like other countries, Vietnam needs governance that is transparent and that enabled participation by citizens. To achieve those goals, the state needs to strengthen its institutions and change laws to ensure fiscal transparency whilst working out mechanisms that enable citizens to know about and participate in budgeting processes. In Vietnam, surveys on Open Budget Index (OBI) (2008), Provincial Open Budget Index (POBI) (2017) and the Ministry Open Budget Index (MOBI) (2018) have shown that assessment tools are needed to promote budget transparency as a way to create competition for funding and to more effectively manage public resources. Any agency using resources from the state ...

 • 37_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: -;  Advisor: Tran, Thi Dieu Oanh (2019)

 • Disclosure and transparency in local government activities are the responsibility of the State in the process of exercising democracy, building up integrity and creating governments. Publicity and transparency of local authorities at grassroots levels are politics at strengthening people's confidence in the operation of the state apparatus in order to stabilize, economy and society. In recent years, how is transparency and publicity implemented? How do people participate and evaluate this activity? If there are many limitations and obstacles, what are the recommendations needed to ensure disclosure and transparency in the operation of local governments? These are the issues that ...

 • 15_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Trung Lý; Phạm, Văn Trưởng (2019)

 • Ở Việt Nam , hàng năm , vốn nhà nước đầu tư nhiều , tăng trưởng GDP được dẫn dắt phần đáng kể bởi đầu tư của nhà nước , song hiệu quả sử dụng đồng vốn thấp . Đây là lĩnh vực còn phát sinh nhiều vấn đề tham nhũng , lãng phí , là nguyên nhân chính làm lãng phí nguồn lực . Thực tế đó đã và đang đặt ra yêu cầu , một mặt vừa phải thắt chặt đầu tư , mặt khác là trong số các dự án nhà nước buộc phải đầu tư thì cần có biện pháp tăng cường hiệu quả sử dụng đồng vốn , đảm bảo tính công khai , minh bạch trong sử dụng vốn .

 • 12_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Hà; Hà, Thị Hằng (2019)

 • Khung pháp luật hiện hành về công khai , minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ ở Việt Nam Công khai , minh bạch là hai từ có nghĩa khác nhau , nhưng thường đi liền với nhau để bổ sung ý nghĩa cho nhau khi nói về một hoạt động nào đó . Công khai được biểu theo nghĩa cơ bản nhất là sự phổ biến rộng rãi hoặc trưng bày ra cộng đồng , Công chúng , xã hội đều có thể biết , có thể sử dụng thông tin từ đó . Minh bạch được hiểu đơn giản là mọi điều đều được rõ ràng . Minh bạch có nội hàm rộng hơn công khai , nhưng công khai luôn là tiền đề của sự minh bạch . Với ý nghĩa đó , trong Luật PCTN được Quốc hội thông qua ngày 20/1/2018 ( sau đây gọi tắt là Luật PCTN năm 2018 ) đ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 249

LAW - Conference Papers : [249]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 249
 • 30_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Pham, Van Truong; Vu, Cong Giao (2019)

 • In the last few decades, information disclosure, transparency and accountability in state governance have specially been interested by international organizations, governments and people of many nations. Obligation to perform publicity, transparency, and accountability of competent officials originates from the theory of the sovereignty of the people and controls over state power, under which the state - as a public power institution established by the people who have delegated to it the right to manage society - is subject to the people's control and supervision and has to inform and explain to the people about their organization and activities. Promoting publicity, transparency and ...

 • 29_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ha, Ngoc Anh (2019)

 • Accountability and the accountability of local government are newly-addressed issues in Vietnam, which have drawn the attention of the Communist Party, the State and the entire society of Vietnam. There have been different arguments on theoretical issues on the accountability of local government, which need to be fürther clarified. This paper focuses on reasoning out the most fundamental theoretical issues on the accountability of local government in Vietnam.

 • 28_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Hoang Anh; Nguyen, Duc Phuong (2019)

 • Accountability is a fairly new term, appearing in the context when the development cooperation activities, the donors and the People expect commitment from the government. According to OECD: To be accountable, three main pillars are needed: i) Transparency: citizens have the right to access information related to commitments made by the government; ii) Accountability: citizens can request the government to respond their activities; iii) Efficiency: citizens can punish if the government violates the commitment standards. According to the World Bank Group: The term “accountability" implies that there is accurate and accessible information on which to judge whethcr the job is being done ...

 • 26_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Quyet Thang; Ta, Quang Duy (2019)

 • A developmental state in which the developmental Government plays a key role is becoming a valuable reference for many nations in the world that wish to promote rapid and sustainable social and economic development through an appropriate pattern of operation. However, the application of new concepts and ideas always comes with challenges, and for a developmental Government, autocracy and authoritarianism can potentially occur, which corrupts power and limits freedom and democracy. Therefore, it is essential to have many mechanisms to operate a developmental Government, including accountability.

 • 24_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Phuong Vy (2019)

 • Publicity, transparency, and accountability act as basic and essential elements of the modern governance model. These terms carry the minds of its creators with the goal of establishing and maintaining an open, transparent information system. This is also consistent with the inevitable trend of the current 4.0 industrial revolution. In recent years, tens of thousands of Vietnamese business have started and built their business models through the basics of connectivity and sharing. Connection and sharing also becom the basic key that the private sector cares about and expect most from the political system, especially the government, ministries, branches, and management levels from cent...

 • 23_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dang, Minh Tuan; Vu, Thi Linh (2019)

 • Today, the use of technology and applications gained from the Industrial Revolution 4.0 is a requirement of good/modern governance to promote disclosure and transparency, thereby contributing effectively in the fight against corruption. However, recent technological advances have also introduced many challenges to governance, especially in the area of accountability in the application of artificial intelligence (AI) in the public sector.

 • 14_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2019)

 • Tại Việt Nam , tư pháp và hoạt động tư pháp của tòa án và tòa án theo nghĩa là một nhánh quyền lực , độc lập và bảo đảm công lý mới trải qua sự phát triển chưa dài . Trong bối cảnh như vậy , nghiên cứu về nhánh tư pháp và hoạt động của tòa án đáp ứng yêu cầu phải công khai , minh bạch các hoạt động này đã gặp những trở ngại khách quan , chủ quan trong đó có việc thay đổi các chính sách lớn . Phải đến năm 2005 , Bộ Chính trị trong Nghị quyết số 49 - NQ / TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 mới đưa ra định hướng xây dựng nền tư pháp trong sạch , vững mạnh , dân chủ , nghiêm minh , bảo vệ công lý , từng bước hiện đại , phục vụ nhân dân , phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ ng...

 • 11_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Thị Cần; Đinh, Thị Hương Giang (2019)

 • Thực hiện trách nhiệm giải trình ( TNGT ) của chính phủ trong quá trình chính sách công ( CSC ) , đặc biệt trong hai giai đoạn quan trọng hoạch định chính sách ( HĐCS ) và thực thi chính sách ( TTCS ) góp phần quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh dân chủ và pháp quyền , xây dựng một chính phủ có trách nhiệm , thực sự vì lợi ích của người dân . Đối với Việt Nam , thiết lập tăng cường TNGT của Chính phủ vừa là điều kiện , vừa là sự bảo đảm cho các chính sách phát triển kinh tế - xã hội . Để làm được điều này thì một trong những yêu cầu là cần có một hệ thống pháp lý quy định đầy đủ với cơ chế TNGT hữu hiệu để tăng cường việc thực hiện TNGT của Chính phủ trước Quốc hội , trước người dân ...

 • 10_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Hồng Thái; Nguyễn, Anh Đức (2019)

 • Quan niệm về trách nhiệm giải trình Thuật ngữ “ trách nhiệm giải trình ” được hiểu theo nhiều cách khác nhau , sử dụng thuật ngữ “ accountability ” để diễn đạt trách nhiệm là nghĩa vụ pháp lý phải tôn trọng những lợi ích hợp pháp của chủ thể khác và sử dụng đúng thẩm quyền trong thực thi công việc . Quan niệm này chưa nêu được bản chất “ trách nhiệm giải trình ” , mà chỉ giải thích được nội dung của “ trách nhiệm ” ở khía cạnh tích cực - là nghĩa vụ , hay bổn phận phải thực hiện nghĩa vụ , thực hiện thẩm quyền của mình trong thực thi công vụ . Theo Koppell thuật ngữ “ accountability ” được hiểu là nghĩa vụ giải thích và biện minh cho những hoạt động hay nói cách khác , đó là trách nhi...

 • 9_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Văn Trưởng; Vũ, Công Giao (2019)

 • Thúc đẩy sự công khai , minh bạch và trách nhiệm giải trình là hoạt động mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đang thực hiện và đã chứng tỏ tác dụng to lớn trong việc ngăn chặn tình trạng lạm quyển , quan liêu , tham nhũng , cũng như tăng cường hiệu lực , hiệu quả quản trị nhà nước . Công khai , minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước hiện đã trở thành một yêu cầu , điều kiện trong nhiều cơ chế và điều ước quốc tế , là một trong những “ luật chơi chung ” trong “ sân chơi chung ” của toàn cầu hoá . Một trong những ví dụ cụ thể đó là , công khai , minh bạch và trách nhiệm giải trình được quy định như là một trong những biện pháp phòng ngừa cơ bản nhất trong Công ước...

 • 40_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Ngoc Quang; Duong, Van Tho (2019)

 • Mining is a complicated industrial sector that requires high levels of transparency for good governance. The main challenges related to this sector includes corruption, tax fraud, ineffective revenue management and negative environmental and social world. Due to the complication of mining industry sector, among many global always aim to bring a better governance up - to - date, the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) is considered to be the most effective tool. The principles of EITI are to disclose relevant information during the mining chain, including: (i) Licensing, (ii) Production data, (iii) State - owned enterprises (SOE), (iv) Major revenues, (v) Local revenu...

 • 39_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Trung Ly; Nguyen, Trung Thanh; Nguyen, Dinh Phuc (2019)

 • Openness, transparency and accountability are essential qualities of the public services in most of developed countries, besides other qualities such as effectiveness, efficiency, and integrity, etc. Ensuring of accountability is accompanied with concepts, mechanisms and laws on openness, transparency and democracy in governmental authorities, performance. In the recent time, ensuring transparency of state administrative agencies has been recently considered as one of the urgent requirements for improving the efficiency of state management agencies, ensuring democracy in the State's performance as well as indispensable requirements in the implementation of international interest. R...

 • 42_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngo, Thi Thu Ha (2019)

 • The Law on Access to Information '(or' LAI 'in short) was passed by the National Assembly of Vietnam on 6 April 2016 and came into force on 1 July 2018. The Law plays a very important role in specifying the rights of citizenship, which is stipulated in Article 25 of the 2013 Constitution. The implementation of this Law will have positive World on state agencies, people and businesses, including strengthening of efficiency of the state management and improvement of the state - and - citizen relationship, and on the statutory compliance of public servants, people and businesses. Besides, the review of the LAI implementation through the web portals of a number of and central agencies,...

 • 41_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Thi Thuy (2019)

 • Due to the importance of openness, transparency and accountability in anti corruption, these issues are currently mainly Companies Registry in Vietnam's legal documents on anti - corruption. It also means that the subjects of regulation of Vietnamese law on openness, transparency and accountability are agencies, organizations, units and individuals under the scope of the Law on Anti - Corruption (LAC). According to the Law on Anti - Corruption 2018, "Openness and transparency ſon organization and operation of agencies, organizations and units) is the disclosure, provision of information and explanation on organizational structure, the performance of duties and responsibilities and ...

 • 38_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyen, Quang Thuong; Ngo, Minh Huong (2019)

 • Like other countries, Vietnam needs governance that is transparent and that enabled participation by citizens. To achieve those goals, the state needs to strengthen its institutions and change laws to ensure fiscal transparency whilst working out mechanisms that enable citizens to know about and participate in budgeting processes. In Vietnam, surveys on Open Budget Index (OBI) (2008), Provincial Open Budget Index (POBI) (2017) and the Ministry Open Budget Index (MOBI) (2018) have shown that assessment tools are needed to promote budget transparency as a way to create competition for funding and to more effectively manage public resources. Any agency using resources from the state ...

 • 37_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: -;  Advisor: Tran, Thi Dieu Oanh (2019)

 • Disclosure and transparency in local government activities are the responsibility of the State in the process of exercising democracy, building up integrity and creating governments. Publicity and transparency of local authorities at grassroots levels are politics at strengthening people's confidence in the operation of the state apparatus in order to stabilize, economy and society. In recent years, how is transparency and publicity implemented? How do people participate and evaluate this activity? If there are many limitations and obstacles, what are the recommendations needed to ensure disclosure and transparency in the operation of local governments? These are the issues that ...

 • 15_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Trung Lý; Phạm, Văn Trưởng (2019)

 • Ở Việt Nam , hàng năm , vốn nhà nước đầu tư nhiều , tăng trưởng GDP được dẫn dắt phần đáng kể bởi đầu tư của nhà nước , song hiệu quả sử dụng đồng vốn thấp . Đây là lĩnh vực còn phát sinh nhiều vấn đề tham nhũng , lãng phí , là nguyên nhân chính làm lãng phí nguồn lực . Thực tế đó đã và đang đặt ra yêu cầu , một mặt vừa phải thắt chặt đầu tư , mặt khác là trong số các dự án nhà nước buộc phải đầu tư thì cần có biện pháp tăng cường hiệu quả sử dụng đồng vốn , đảm bảo tính công khai , minh bạch trong sử dụng vốn .

 • 12_KyYeuHoiThaoKHQTCongKhaiMinhBachVaTrachNhiemGiaiTrinh_2019.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Hà; Hà, Thị Hằng (2019)

 • Khung pháp luật hiện hành về công khai , minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ ở Việt Nam Công khai , minh bạch là hai từ có nghĩa khác nhau , nhưng thường đi liền với nhau để bổ sung ý nghĩa cho nhau khi nói về một hoạt động nào đó . Công khai được biểu theo nghĩa cơ bản nhất là sự phổ biến rộng rãi hoặc trưng bày ra cộng đồng , Công chúng , xã hội đều có thể biết , có thể sử dụng thông tin từ đó . Minh bạch được hiểu đơn giản là mọi điều đều được rõ ràng . Minh bạch có nội hàm rộng hơn công khai , nhưng công khai luôn là tiền đề của sự minh bạch . Với ý nghĩa đó , trong Luật PCTN được Quốc hội thông qua ngày 20/1/2018 ( sau đây gọi tắt là Luật PCTN năm 2018 ) đ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 249