The relationship among learning motivation, learning effort and toeic test performance: the case of English learners at TiengAnh 123 English center = Mối quan hệ giữa động lực học tập, nỗ lực học tập và kết quả bài thi TOEIC: trường hợp của người học Tiếng Anh tại trung tâm Tiếng Anh 123. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67784The relationship among learning motivation, learning effort and toeic test performance: the case of English learners at TiengAnh 123 English center = Mối quan hệ giữa động lực học tập, nỗ lực học tập và kết quả bài thi TOEIC: trường hợp của người học Tiếng Anh tại trung tâm Tiếng Anh 123. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67784