Khoa học xã hội và hành vi : [2161]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2161
 • V_D0_19602.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đỗ, Hoàng Toàn, Phan, Kim Chiến, Đỗ, Thị Hải Hà (2006)

 • Tổng quan về xã hội và quản lý xã hội -- Chủ thể quản lý xã hội -- Các thiết chế cơ bản và các vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội -- Biến đổi xã hội

 • V_D0_17447.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (1999)

 • Cuốn sách gồm có 3 chương sau: Phụ nữ nhân tố và nguồn lực phát triển của xã hội Việt Nam. Các quan điểm tiếp cận vấn đề bình đẳng giới hiện nay; Việc làm, đời sống của lao động nữ trong sự phát triển kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Người lao động nữ vươn lên làm chủ bản thân, làm chủ xã hội và các chính sách của nhà nước, của cộng đồng đáp ứng nhu cầu, lợi ích giới

 • V_D0_05756.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Toffler, Alvin (2002)

 • Miêu tả, phân tích và nhận định những thay đổi về mọi mặt của xã hội trong những bối cảnh biến động chính trị toàn cầu, đặc biệt là những biến đổi quyền lực chính trị giữa xã hội cũ và mới

 • AV_D2_03082.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Schaefer, Richard T. (2008)

 • The book is an extended version o f Physics for Scientists and Engineers in that it includes eight additional chapters covering selected topics in modern physics. This material on modern physics has been added to meet the needs of those universities that choose to cover the basic concepts o f quantum physics and its application to atomic, molecular, solid state, and nuclear physics as part o f their curriculum.The sociological view -- Culture and socialization -- Social interaction, groups and social structure -- Deviance and social control -- Stratification in the United States and global inequality -- Inequality by race and ethnicity -- Inequality by gender -- Social institutions: f...

 • Introduction_to_information_retrieval.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Manning, Christopher D. ; Raghavan, Prabhakar ; Schütze, Hinrich (-)

 • Class-tested and coherent, this textbook teaches classical and web information retrieval, including web search and the related areas of text classification and text clustering from basic concepts. It gives an up-to-date treatment of all aspects of the design and implementation of systems for gathering, indexing, and searching documents; methods for evaluating systems; and an introduction to the use of machine learning methods on text collections. All the important ideas are explained using examples and figures, making it perfect for introductory courses in

 • V_T0_00286.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lenin, Vladimir Ilʹich (1976)

 • Xã hội có giai cầp và nhà nước -- Nhà nước và cách mạng. Kinh nghiệm những năm 1848-1851 -- Nhà nước và cách mạng. Kinh nghiệm Công xã Pa-ri năm 1871. Sự phân tích của Mác – Tiếp theo. Những lời giải thích bổ sung của Ăng – ghen -- Những cơ sở kinh tế để nhà nước tiêu vong

 • V_D0_17506.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Tocqueville, Alexis De (2007)

 • Cuốn sách này không thực sự nhằm vào một đối tượng nào. Khi viết sách này, tác giả không quan tâm phục vụ hoặc chống lại bất kỳ phe phái nào. Tác giả tìm cách hiểu thấu vấn đề không theo cách làm cho nó khác đi mà theo cách nhìn xa hơn các phe phái. Và trong khi các phe phái lo toan đến ngày mai thì tôi muốn lo nghĩ cho tương lai.

 • V_D0_16171.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Machiavelli, Niccolò (2005)

 • Về tác giả và tác phẩm -- Các hình thức quốc gia và (Phương thức hình thành) -- Các quốc gia quân chủ mang tính hỗn hợp -- Tại sao đế chế ba tư của vua Darius không nổi loạn chống lại những người kế vị Alexander đại đế -- Phương thức cai trị những vương quốc, thành bang đã từng có chủ quyền…

 • V_D0_13872.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2006)

 • Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam -- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển -- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển...

 • Separation_of_Church_and_State.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hamburger, Philip (2002)

 • In a powerful challenge to conventional wisdom, Philip Hamburger argues that the separation of church and state has no historical foundation in the First Amendment. The detailed evidence assembled here shows that eighteenth-century Americans almost never invoked this principle. Although Thomas Jefferson and others retrospectively claimed that the First Amendment separated church and state, separation became part of American constitutional law only much later. Hamburger shows that separation became a constitutional freedom largely through fear and prejudice. Jefferson supported separation out of hostility to the Federalist clergy of New England. Nativist Protestants (ranging from ninet...

 • 00041000176.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • Table of contents: Pluralist Democracies: Country study; Pruralist democracies: factors in the political process; Europe in transition: West, center and East; Political Diversity in the Developing world; Comparative politics: Some major trends issues, and prospects

 • V_T0_00419.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hồ, Chí Minh (2000)

 • Vận dụng bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, kết hợp với truyền thống đánh giặc, giữ nước của ông cha. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối, phương châm kháng chiến linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đó là đường lối toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến với phương châm lâu dài và dựa vào sức mình là chính

 • V_T0_00415.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hồ, Chí Minh (2000)

 • Cuốn sách tập hợp những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924. Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minhtrong tập 1, phản ánh sự chuyến biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tôc, giải phóngxã hội và giải phóng con người, về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về phương pháp cách mạng... Các tác phẩm trong tập này đã khẳng định con đường đúng đắn để giải phóng dân tôc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức khác trên thế giới là đi theo con đường cách mạng vô sản. Tác giả đã tập trung tố cáo tội ác, vạch trần bản chất của chủ nghĩa thực dâ...

 • 05040000659.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hồ, Chí Minh (2011)

 • Tập 6 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập gồm 224 tác phẩm, bài nói, bài viết, thư, điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1949 và năm 1950, phản ánh sâu sắc quan điểm cơ bản về đường lối, chiến lược, sách lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lãnh đạo toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc mau tới thắng lợi

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2161

Khoa học xã hội và hành vi : [2161]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2161
 • V_D0_19602.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đỗ, Hoàng Toàn, Phan, Kim Chiến, Đỗ, Thị Hải Hà (2006)

 • Tổng quan về xã hội và quản lý xã hội -- Chủ thể quản lý xã hội -- Các thiết chế cơ bản và các vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội -- Biến đổi xã hội

 • V_D0_17447.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (1999)

 • Cuốn sách gồm có 3 chương sau: Phụ nữ nhân tố và nguồn lực phát triển của xã hội Việt Nam. Các quan điểm tiếp cận vấn đề bình đẳng giới hiện nay; Việc làm, đời sống của lao động nữ trong sự phát triển kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Người lao động nữ vươn lên làm chủ bản thân, làm chủ xã hội và các chính sách của nhà nước, của cộng đồng đáp ứng nhu cầu, lợi ích giới

 • V_D0_05756.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Toffler, Alvin (2002)

 • Miêu tả, phân tích và nhận định những thay đổi về mọi mặt của xã hội trong những bối cảnh biến động chính trị toàn cầu, đặc biệt là những biến đổi quyền lực chính trị giữa xã hội cũ và mới

 • AV_D2_03082.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Schaefer, Richard T. (2008)

 • The book is an extended version o f Physics for Scientists and Engineers in that it includes eight additional chapters covering selected topics in modern physics. This material on modern physics has been added to meet the needs of those universities that choose to cover the basic concepts o f quantum physics and its application to atomic, molecular, solid state, and nuclear physics as part o f their curriculum.The sociological view -- Culture and socialization -- Social interaction, groups and social structure -- Deviance and social control -- Stratification in the United States and global inequality -- Inequality by race and ethnicity -- Inequality by gender -- Social institutions: f...

 • Introduction_to_information_retrieval.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Manning, Christopher D. ; Raghavan, Prabhakar ; Schütze, Hinrich (-)

 • Class-tested and coherent, this textbook teaches classical and web information retrieval, including web search and the related areas of text classification and text clustering from basic concepts. It gives an up-to-date treatment of all aspects of the design and implementation of systems for gathering, indexing, and searching documents; methods for evaluating systems; and an introduction to the use of machine learning methods on text collections. All the important ideas are explained using examples and figures, making it perfect for introductory courses in

 • V_T0_00286.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lenin, Vladimir Ilʹich (1976)

 • Xã hội có giai cầp và nhà nước -- Nhà nước và cách mạng. Kinh nghiệm những năm 1848-1851 -- Nhà nước và cách mạng. Kinh nghiệm Công xã Pa-ri năm 1871. Sự phân tích của Mác – Tiếp theo. Những lời giải thích bổ sung của Ăng – ghen -- Những cơ sở kinh tế để nhà nước tiêu vong

 • V_D0_17506.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Tocqueville, Alexis De (2007)

 • Cuốn sách này không thực sự nhằm vào một đối tượng nào. Khi viết sách này, tác giả không quan tâm phục vụ hoặc chống lại bất kỳ phe phái nào. Tác giả tìm cách hiểu thấu vấn đề không theo cách làm cho nó khác đi mà theo cách nhìn xa hơn các phe phái. Và trong khi các phe phái lo toan đến ngày mai thì tôi muốn lo nghĩ cho tương lai.

 • V_D0_16171.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Machiavelli, Niccolò (2005)

 • Về tác giả và tác phẩm -- Các hình thức quốc gia và (Phương thức hình thành) -- Các quốc gia quân chủ mang tính hỗn hợp -- Tại sao đế chế ba tư của vua Darius không nổi loạn chống lại những người kế vị Alexander đại đế -- Phương thức cai trị những vương quốc, thành bang đã từng có chủ quyền…

 • V_D0_13872.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2006)

 • Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam -- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển -- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển...

 • Separation_of_Church_and_State.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hamburger, Philip (2002)

 • In a powerful challenge to conventional wisdom, Philip Hamburger argues that the separation of church and state has no historical foundation in the First Amendment. The detailed evidence assembled here shows that eighteenth-century Americans almost never invoked this principle. Although Thomas Jefferson and others retrospectively claimed that the First Amendment separated church and state, separation became part of American constitutional law only much later. Hamburger shows that separation became a constitutional freedom largely through fear and prejudice. Jefferson supported separation out of hostility to the Federalist clergy of New England. Nativist Protestants (ranging from ninet...

 • 00041000176.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • Table of contents: Pluralist Democracies: Country study; Pruralist democracies: factors in the political process; Europe in transition: West, center and East; Political Diversity in the Developing world; Comparative politics: Some major trends issues, and prospects

 • V_T0_00419.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hồ, Chí Minh (2000)

 • Vận dụng bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, kết hợp với truyền thống đánh giặc, giữ nước của ông cha. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối, phương châm kháng chiến linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đó là đường lối toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến với phương châm lâu dài và dựa vào sức mình là chính

 • V_T0_00415.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hồ, Chí Minh (2000)

 • Cuốn sách tập hợp những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924. Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minhtrong tập 1, phản ánh sự chuyến biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tôc, giải phóngxã hội và giải phóng con người, về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về phương pháp cách mạng... Các tác phẩm trong tập này đã khẳng định con đường đúng đắn để giải phóng dân tôc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức khác trên thế giới là đi theo con đường cách mạng vô sản. Tác giả đã tập trung tố cáo tội ác, vạch trần bản chất của chủ nghĩa thực dâ...

 • 05040000659.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hồ, Chí Minh (2011)

 • Tập 6 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập gồm 224 tác phẩm, bài nói, bài viết, thư, điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1949 và năm 1950, phản ánh sâu sắc quan điểm cơ bản về đường lối, chiến lược, sách lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lãnh đạo toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc mau tới thắng lợi

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2161