Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán : [254]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 254
  • V_D0_05928.pdf.jpg
  • Book


  • Authors: Phạm, Ngọc Anh (2010)

  • Theo nghĩa phổ thông nhất, tư tưởng là suy nghĩ, ý nghĩ. Thê nhưng trong cụm từ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, thuật ngữ “tư tưởng” có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. Nó được dùng vối nghĩa là “học thuyết”, là một hệ thông những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nển tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở hiện thực, thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 254

Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán : [254]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 254
  • V_D0_05928.pdf.jpg
  • Book


  • Authors: Phạm, Ngọc Anh (2010)

  • Theo nghĩa phổ thông nhất, tư tưởng là suy nghĩ, ý nghĩ. Thê nhưng trong cụm từ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, thuật ngữ “tư tưởng” có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. Nó được dùng vối nghĩa là “học thuyết”, là một hệ thông những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nển tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở hiện thực, thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 254