Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán : [1930]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1930
 • V_D0_17650.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (1995)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán, đưa ra những cơ sở, những tiền đề điều kiện và những bước đi cần thiết để hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

 • V_D0_16539.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (1993)

 • Chính sách tiền tệ và các chức năng của hệ thống ngân hàng trung ương -- Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại -- Hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính Hệ thống tiền tệ-tín dụng quốc tế Cải cách hệ thống ngân hàng ở Đông Âu và Việt Nam

 • V_D0_16473.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2003)

 • Trên cơ sở vận dụng đường lối của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới cũng như kinh nghiệm cuả các nước, cuốn sách cung cấp một cách hệ thống cơ sở lý luận về tài chính công và quản lý tài chính công. Đặc biệt cuốn sách sẽ đi sâu phân tích cụ thể và có hệ thống cơ sở lý luận quản lý đối với từng bộ phận của tài chính công như quản lý thu ngân sách, quản lý chi ngân sách, quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước, hệ thống tổ chức quản lý...

 • Numerical_Methods_for_Finance_9780429142123.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained.

 • V_D0_18753.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2007)

 • Giới thiệu về quản lý tài chính -- Các báo cáo tài chính, thuế và lượng tiền mặt -- Làm việc với các bản báo cáo tài chính -- Giá trị thời gian của tiền -- Định giá luồng tiền mặt chiết khấu

 • V_D0_09101.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Thâm (2001)

 • Trình bày một số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc xây dựng và sử dụng các văn bản quản lý nhà nước như: thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước, quy trình soạn thảo văn bản, các mẫu văn bản và kỹ thuật quản lý văn bản

 • V_D0_09405.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn Trọng Đàn (-)

 • Trình bày kiến thức cơ bản về hợp đồng kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh: thương lượng giao hàng thương lượng giá và thanh toán thương lượng kiểm tra và trách nhiệm pháp lý khung pháp lý hợp đồng mẫu hợp đồng xuất khẩu thông qua các ví dụ minh họa cụ thể

 • Handbook_On_Decision_Support_System_2.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Burstein, Frada ; Holsapple, C. W. (-)

 • The two-volume Handbook on Decision Support Systems serves as an extensive and fundamental reference for anyone interested in the IS field in general, or its DSS arena in particular.

 • Handbook_On_Decision_Support_System_1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Burstein, Frada ; Holsapple, C. W. (-)

 • The two-volume Handbook on Decision Support Systems serves as an extensive and fundamental reference for anyone interested in the IS field in general, or its DSS arena in particular.

 • AV_M2_00499.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hill, Charles W. L. ; Jones, Gareth R. (1989)

 • In addition to the “standard” strategic management material, in this text we discuss : alternative models of the strategy-making process (e.g. intended versus emergent strategies). The quality of strategic decision making and the role of devil’s advocacy and dialectic inquiry in improving decisions. The implications that key stakeholders, such as shareholders, have for the mission and strategic development of company. Changes that occur in the determinants o f competitive intensity as an industry evolves, such as barriers to entry and inter-company rivalry. The implications of strategic groups. The contribution of the functional components of a company’s value chain, such as manufactu...

 • Artificial_Intelligence_Tools_9780429102325.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Artificial Intelligence Tools: Decision Support Systems in Condition Monitoring and Diagnosis discusses various white- and black-box approaches to fault diagnosis in condition monitoring (CM). This indispensable resource:Addresses nearest-neighbor-based, clustering-based, statistical, and information theory-based techniquesConsiders the merits of each technique as well as the issues associated with real-life applicationCovers classification methods, from neural networks to Bayesian and support vector machinesProposes fuzzy logic to explain the uncertainties associated with diagnostic processes

 • AL_D2_00120.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Mintzberg, Henry ; Quinn, James Brian (1991)

 • Table contents of book: Section one strategy: The Strategy concept, The strategist, Formulating strategy, Strategy formation; Section Two Organization: Dealing with strature and systems, Dealing with culture, Dealing with power; Section three context: The Entrepreneurial context; The mature context, The diversified context, The professional context, The innovation context, Managing change; Thinking strategically

 • 00040004734.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Chương 1. Khái niệm và vai trò của văn bản -- Chương 2. Phân loại văn bản -- Chương 3. Khái niệm kỹ thuật soạn thảo những yêu cầu của soạn thảo văn bản -- Chương 4. Thể thức văn bản -- Chương 5. Văn phong và ngữ pháp -- Chương 6. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật -- Chương 7. Soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật -- Chương 8. Soạn thảo văn bản hành chính -- Chương 9. Phát hành luân chuyển lưu trữ tiêu hủy văn bản

 • V_D0_18164.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Những kiến thức nghiệp vụ chủ yếu về tổ chức chuyên chở và giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu trong hoạt động ngoại thương. Các hình thức chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển đường sắt và đường không

 • V_D0_15875.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Tìm hiểu về tổ chức thương mại thế giới (WTO): lịch sử thành lập các hiệp định thương mại quá trình giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO các vấn đề mới chương trình nghị sự một số vấn đề liên quan đến các nước đang phát triển và thể chế của WTO

 • V_D0_14105.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Vinh Danh (2006)

 • Tiền tệ, chức năng và vai trò -- Hoạt động ngân hàng -- Tiền tệ và tài chính quốc tế -- Tiền-hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế

 • V_D0_12833.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phạm, Mạnh Hiền (2005)

 • Giao nhận, vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương thực chất là Nghiệp vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế đề cập đến những nội dung được cụ thể hóa trong từng nghĩa vụ qui định của Incoterms; là một trong những nội dung quan trọng nhất trong một chuỗi các nghiệp vụ của quá trình thực hiện một hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Do vậy, Nghiệp vụ Giao nhận Vận tải và bảo hiểm trong ngọai thương có những đặc điểm cơ bản sau: Tính chất lý thuyết cao, hiện đại và tính chất thực hành sâu sắc. Nội dung của nghiệp vụ là quá trình cụ thể hóa tất cả các môn liên quan đến nghiệp vụ ngọai thương như Luật, Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương, Thanh toán Quốc tế, Thủ tục Hải quan...

 • V_D0_11312.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Võ, Thanh Thu (2003)

 • Tài liệu gồm các nội dung: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế; Đặc điểm của kinh tế thế giới; Liên kết kinh tế quốc tế; Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN; Tổ chức thương mại thế giới; Hiệp định thương mại Việt Mỹ; Chính sách thương mại của các nước trên thế giới; Các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương; Mậu dịch quốc tế hàng hữu hình; Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế; Các định chế kinh tế và tài chính quốc tế; Đầu tư quốc tế; Quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập; Chính sách thương mại; Đầu tư quốc tế ở Việt Nam

 • V_D0_10264.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Một số vấn đề về chính sách giáo dục đào tạo và chính sách việc làm ở Việt Nam thời kì đổi mới tổ chức lại nền kinh tế và cơ cấu lại xã hội chiến lược cá nhân và gia đình chiến lược của doanh nghiệp và cơ sở lao động việc làm và sự phát triển công nghiệp trong những năm 90...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1930

Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán : [1930]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1930
 • V_D0_17650.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (1995)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán, đưa ra những cơ sở, những tiền đề điều kiện và những bước đi cần thiết để hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

 • V_D0_16539.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (1993)

 • Chính sách tiền tệ và các chức năng của hệ thống ngân hàng trung ương -- Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại -- Hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính Hệ thống tiền tệ-tín dụng quốc tế Cải cách hệ thống ngân hàng ở Đông Âu và Việt Nam

 • V_D0_16473.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2003)

 • Trên cơ sở vận dụng đường lối của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới cũng như kinh nghiệm cuả các nước, cuốn sách cung cấp một cách hệ thống cơ sở lý luận về tài chính công và quản lý tài chính công. Đặc biệt cuốn sách sẽ đi sâu phân tích cụ thể và có hệ thống cơ sở lý luận quản lý đối với từng bộ phận của tài chính công như quản lý thu ngân sách, quản lý chi ngân sách, quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước, hệ thống tổ chức quản lý...

 • Numerical_Methods_for_Finance_9780429142123.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained.

 • V_D0_18753.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2007)

 • Giới thiệu về quản lý tài chính -- Các báo cáo tài chính, thuế và lượng tiền mặt -- Làm việc với các bản báo cáo tài chính -- Giá trị thời gian của tiền -- Định giá luồng tiền mặt chiết khấu

 • V_D0_09101.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Thâm (2001)

 • Trình bày một số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc xây dựng và sử dụng các văn bản quản lý nhà nước như: thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước, quy trình soạn thảo văn bản, các mẫu văn bản và kỹ thuật quản lý văn bản

 • V_D0_09405.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn Trọng Đàn (-)

 • Trình bày kiến thức cơ bản về hợp đồng kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh: thương lượng giao hàng thương lượng giá và thanh toán thương lượng kiểm tra và trách nhiệm pháp lý khung pháp lý hợp đồng mẫu hợp đồng xuất khẩu thông qua các ví dụ minh họa cụ thể

 • Handbook_On_Decision_Support_System_2.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Burstein, Frada ; Holsapple, C. W. (-)

 • The two-volume Handbook on Decision Support Systems serves as an extensive and fundamental reference for anyone interested in the IS field in general, or its DSS arena in particular.

 • Handbook_On_Decision_Support_System_1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Burstein, Frada ; Holsapple, C. W. (-)

 • The two-volume Handbook on Decision Support Systems serves as an extensive and fundamental reference for anyone interested in the IS field in general, or its DSS arena in particular.

 • AV_M2_00499.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hill, Charles W. L. ; Jones, Gareth R. (1989)

 • In addition to the “standard” strategic management material, in this text we discuss : alternative models of the strategy-making process (e.g. intended versus emergent strategies). The quality of strategic decision making and the role of devil’s advocacy and dialectic inquiry in improving decisions. The implications that key stakeholders, such as shareholders, have for the mission and strategic development of company. Changes that occur in the determinants o f competitive intensity as an industry evolves, such as barriers to entry and inter-company rivalry. The implications of strategic groups. The contribution of the functional components of a company’s value chain, such as manufactu...

 • Artificial_Intelligence_Tools_9780429102325.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Artificial Intelligence Tools: Decision Support Systems in Condition Monitoring and Diagnosis discusses various white- and black-box approaches to fault diagnosis in condition monitoring (CM). This indispensable resource:Addresses nearest-neighbor-based, clustering-based, statistical, and information theory-based techniquesConsiders the merits of each technique as well as the issues associated with real-life applicationCovers classification methods, from neural networks to Bayesian and support vector machinesProposes fuzzy logic to explain the uncertainties associated with diagnostic processes

 • AL_D2_00120.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Mintzberg, Henry ; Quinn, James Brian (1991)

 • Table contents of book: Section one strategy: The Strategy concept, The strategist, Formulating strategy, Strategy formation; Section Two Organization: Dealing with strature and systems, Dealing with culture, Dealing with power; Section three context: The Entrepreneurial context; The mature context, The diversified context, The professional context, The innovation context, Managing change; Thinking strategically

 • 00040004734.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Chương 1. Khái niệm và vai trò của văn bản -- Chương 2. Phân loại văn bản -- Chương 3. Khái niệm kỹ thuật soạn thảo những yêu cầu của soạn thảo văn bản -- Chương 4. Thể thức văn bản -- Chương 5. Văn phong và ngữ pháp -- Chương 6. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật -- Chương 7. Soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật -- Chương 8. Soạn thảo văn bản hành chính -- Chương 9. Phát hành luân chuyển lưu trữ tiêu hủy văn bản

 • V_D0_18164.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Những kiến thức nghiệp vụ chủ yếu về tổ chức chuyên chở và giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu trong hoạt động ngoại thương. Các hình thức chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển đường sắt và đường không

 • V_D0_15875.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Tìm hiểu về tổ chức thương mại thế giới (WTO): lịch sử thành lập các hiệp định thương mại quá trình giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO các vấn đề mới chương trình nghị sự một số vấn đề liên quan đến các nước đang phát triển và thể chế của WTO

 • V_D0_14105.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Vinh Danh (2006)

 • Tiền tệ, chức năng và vai trò -- Hoạt động ngân hàng -- Tiền tệ và tài chính quốc tế -- Tiền-hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế

 • V_D0_12833.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phạm, Mạnh Hiền (2005)

 • Giao nhận, vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương thực chất là Nghiệp vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế đề cập đến những nội dung được cụ thể hóa trong từng nghĩa vụ qui định của Incoterms; là một trong những nội dung quan trọng nhất trong một chuỗi các nghiệp vụ của quá trình thực hiện một hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Do vậy, Nghiệp vụ Giao nhận Vận tải và bảo hiểm trong ngọai thương có những đặc điểm cơ bản sau: Tính chất lý thuyết cao, hiện đại và tính chất thực hành sâu sắc. Nội dung của nghiệp vụ là quá trình cụ thể hóa tất cả các môn liên quan đến nghiệp vụ ngọai thương như Luật, Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương, Thanh toán Quốc tế, Thủ tục Hải quan...

 • V_D0_11312.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Võ, Thanh Thu (2003)

 • Tài liệu gồm các nội dung: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế; Đặc điểm của kinh tế thế giới; Liên kết kinh tế quốc tế; Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN; Tổ chức thương mại thế giới; Hiệp định thương mại Việt Mỹ; Chính sách thương mại của các nước trên thế giới; Các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương; Mậu dịch quốc tế hàng hữu hình; Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế; Các định chế kinh tế và tài chính quốc tế; Đầu tư quốc tế; Quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập; Chính sách thương mại; Đầu tư quốc tế ở Việt Nam

 • V_D0_10264.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Một số vấn đề về chính sách giáo dục đào tạo và chính sách việc làm ở Việt Nam thời kì đổi mới tổ chức lại nền kinh tế và cơ cấu lại xã hội chiến lược cá nhân và gia đình chiến lược của doanh nghiệp và cơ sở lao động việc làm và sự phát triển công nghiệp trong những năm 90...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1930