Diện mạo phố phường Hà Nội giai đoạn 1873 - 1945 ( Trường hợp tuyến phố Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi )

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76549Diện mạo phố phường Hà Nội giai đoạn 1873 - 1945 ( Trường hợp tuyến phố Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi )

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76549