LAW - Research Project : [1]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Research project


  • Authors: Hồ, Anh Tuấn; Nguyễn, Như Phát; Chu, Thị Thanh An (2018)

  • Làm rõ bản chất pháp lý và kinh tế của Cộng đồng kinh tế ASEAN (trong khung khổ pháp lý của ASEAN dựa trên nền tảng Hiến chương ASEAN 2007. Trình bày và phân tích ảnh hưởng của AEC 2015 đến thể chế pháp luật kinh doanh các nước trong khu vực ASEAN đặc biệt là Việt Nam, một nền kinh tế thị trường vẫn đang chứa đựng nhiều yếu tố của nền kinh tế chuyển đổi, theo đó vai trò can thiệp của Nhà nước đối với thị trường đang bộc lộ nhiều yếu tố chưa phù hợp. Đưa ra các đánh giá, các nhận định và bình luận về khả năng và mức độ đáp ứng của thế chế pháp luật kinh doanh hiện tại của Việt Nam đối với công cuộc hội nhập AEC 2015 nói riêng. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế luật kinh doanh Vi...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1

LAW - Research Project : [1]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Research project


  • Authors: Hồ, Anh Tuấn; Nguyễn, Như Phát; Chu, Thị Thanh An (2018)

  • Làm rõ bản chất pháp lý và kinh tế của Cộng đồng kinh tế ASEAN (trong khung khổ pháp lý của ASEAN dựa trên nền tảng Hiến chương ASEAN 2007. Trình bày và phân tích ảnh hưởng của AEC 2015 đến thể chế pháp luật kinh doanh các nước trong khu vực ASEAN đặc biệt là Việt Nam, một nền kinh tế thị trường vẫn đang chứa đựng nhiều yếu tố của nền kinh tế chuyển đổi, theo đó vai trò can thiệp của Nhà nước đối với thị trường đang bộc lộ nhiều yếu tố chưa phù hợp. Đưa ra các đánh giá, các nhận định và bình luận về khả năng và mức độ đáp ứng của thế chế pháp luật kinh doanh hiện tại của Việt Nam đối với công cuộc hội nhập AEC 2015 nói riêng. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế luật kinh doanh Vi...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1