Browsing by Author Nguyễn, Quang Báu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • 01050001255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân (2013)

 • Thiết lập biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều cho cả hai trường hợp vắng mặt và có mặt từ trường ngoài, khi xét đến ảnh hưởng của phonon giam cầm.Thiết lập biểu thức giải tích cho biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Khảo sát vẽ đồ thị sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ, biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số vào các tham số của hệ, của cấu trúc vật liệu cho các cấu trúc bán dẫn cụ thể. So sánh với trường hợp phonon không giam cầm để thấy rõ ảnh hưởng của phonon giam cầm.

 • 01050002899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu (2015)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan về một số hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Hấp thụ sóng điện từ yếu trong bán dẫn khối khi khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 2: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 3: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn một chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 4: Ảnh hưởng của sự giam cầm phonon lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều khi có mặt trường bức xạ laser.

 • V_L1_00273_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Quốc Vương;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Văn Hùng (2007)

 • Giới thiệu tổng quan hệ thấp chiều và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu các tính chất quang trong các cấu trúc hệ điện tử thấp chiều, đó là hiệu ứng động : hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong các hệ thấp chiều. Mô tả hiệu ứng âm-điện tử : cộng hưởng tham số giữa phonon âm và phonon quang trong cấu trúc dây lượng tử. Giải bài toán gia tăng phonon trong cấu trúc dây lượng tử qua nghiên cứu tổng quát cho hệ số hấp thụ phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử, gia tăng phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử hình trụ và gia tăng phonon cho cấu hình dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn.; Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại...

 • 01050003019.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Vũ Nhân; Nguyễn, Quang Báu (2016)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán: 62 44 01 03 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Chương 1: Hiệu ứng âm - điện - tử trong bán dẫn khối và hàm sóng, phó năng lượng của dây lượng từ. Chương 2: Hiệu ứng âm - điện - từ trong bán dẫn khối và hàm sóng, phổ năng lượng của dây lượng tử. Chương 3: Hiệu ứng âm - điện - từ trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn. Chương 4: Hiệu ứng âm - điện - từ trong dây lượng tử hình trụ với hố thế parabol.

 • V_L1_00193_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vũ Nhân;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Hà, Huy Bằng (2003)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công thức Kubo - Mori cho tenxơ độ dẫn, công thức Kubo - Mori mở rộng, phương trình động lượng tử, hố lượng tử bán dẫn và siêu mạng pha tạp. Chương 2: Ảnh hưởng của trường sóng điện từu mạnh lên sự hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử tự do trong bán dẫn khối. Chương 3: Kích thích tham số các mật độ sóng trong Plasma bán dẫn điện tử - lỗ trống bởi trường bức xạ sóng điện từ.

Browsing by Author Nguyễn, Quang Báu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • 01050001255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân (2013)

 • Thiết lập biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều cho cả hai trường hợp vắng mặt và có mặt từ trường ngoài, khi xét đến ảnh hưởng của phonon giam cầm.Thiết lập biểu thức giải tích cho biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Khảo sát vẽ đồ thị sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ, biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số vào các tham số của hệ, của cấu trúc vật liệu cho các cấu trúc bán dẫn cụ thể. So sánh với trường hợp phonon không giam cầm để thấy rõ ảnh hưởng của phonon giam cầm.

 • 01050002899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu (2015)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan về một số hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Hấp thụ sóng điện từ yếu trong bán dẫn khối khi khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 2: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 3: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn một chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 4: Ảnh hưởng của sự giam cầm phonon lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều khi có mặt trường bức xạ laser.

 • V_L1_00273_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Quốc Vương;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Văn Hùng (2007)

 • Giới thiệu tổng quan hệ thấp chiều và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu các tính chất quang trong các cấu trúc hệ điện tử thấp chiều, đó là hiệu ứng động : hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong các hệ thấp chiều. Mô tả hiệu ứng âm-điện tử : cộng hưởng tham số giữa phonon âm và phonon quang trong cấu trúc dây lượng tử. Giải bài toán gia tăng phonon trong cấu trúc dây lượng tử qua nghiên cứu tổng quát cho hệ số hấp thụ phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử, gia tăng phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử hình trụ và gia tăng phonon cho cấu hình dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn.; Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại...

 • 01050003019.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Vũ Nhân; Nguyễn, Quang Báu (2016)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán: 62 44 01 03 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Chương 1: Hiệu ứng âm - điện - tử trong bán dẫn khối và hàm sóng, phó năng lượng của dây lượng từ. Chương 2: Hiệu ứng âm - điện - từ trong bán dẫn khối và hàm sóng, phổ năng lượng của dây lượng tử. Chương 3: Hiệu ứng âm - điện - từ trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn. Chương 4: Hiệu ứng âm - điện - từ trong dây lượng tử hình trụ với hố thế parabol.

 • V_L1_00193_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vũ Nhân;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Hà, Huy Bằng (2003)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công thức Kubo - Mori cho tenxơ độ dẫn, công thức Kubo - Mori mở rộng, phương trình động lượng tử, hố lượng tử bán dẫn và siêu mạng pha tạp. Chương 2: Ảnh hưởng của trường sóng điện từu mạnh lên sự hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử tự do trong bán dẫn khối. Chương 3: Kích thích tham số các mật độ sóng trong Plasma bán dẫn điện tử - lỗ trống bởi trường bức xạ sóng điện từ.