Browsing by Author Trần, Mạnh Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 01050000094.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Cường; Đào, Hữu Vinh (2011)

 • Trình bày tổng quan: sơ lược về lịch sử phát triển sắc ký; định nghĩa, nguyên tắc của sắc ký và phân loại các phương pháp sắc ký; cơ sở lý thuyết về sắc ký; sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography); sắc ký giấy (paper chromatography); sắc ký hấp phụ lỏng (trên cột); khái quát về chất diệp lục (chlorophyl) và carotenoit; khái quát về ion Co2+, Cu2+, Fe3+, Ni2+ và muối của chúng. Tiến hành thực nghiệm: các hoá chất và thiết bị cần thiết; chế tạo bản mỏng từ tinh bột sắn dây; chiết dịch từ lá xanh; tiến hành sắc ký cột; tiến hành sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography); tiến hành sắc ký giấy (paper chromatography). Tìm hiểu các kết quả thu được sau khi tiến hành ...

 • 01050000094_Noi-dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Cường;  Advisor: Đào, Hữu Vinh , người hướng dẫn (2011)

 • 73 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Hóa Phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày tổng quan: sơ lược về lịch sử phát triển sắc ký; định nghĩa, nguyên tắc của sắc ký và phân loại các phương pháp sắc ký; cơ sở lý thuyết về sắc ký; sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography); sắc ký giấy (paper chromatography); sắc ký hấp phụ lỏn (...); Electronic Resources

 • 01050000986_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2012)

 • Tổng quan về khái niệm anten; lý thuyết bức xạ sóng điện từ; các thông số cơ bản của anten và anten mạch dải. Nghiên cứu về Metamaterials và cấu trúc Metamaterials dạng bề mặt trở kháng cao (HIS - High Impedance Surface) để ứng dụng trong thiết kế anten. Đưa ra mô phỏng và thực nghiệm. Kết quả và thảo luận: Thiết kế và mô phỏng anten mạch dải; thiết kế và mô phỏng bề mặt trở kháng cao HIS; mô phỏng anten metamaterial; khảo sát ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của anten metamaterial.

 • 01050002738.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Tuân;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2015)

 • Chương này trình bày một số khái niệm cơ bản: quá trình cấp 2, hàm trung bình và hàm tự hiệp phương sai của một quá trình ngẫu nhiên, quá trình dừng và một số quá trình dừng quan trọng như: quá trình trung bình trượt cấp 1,cấp q, cấp vô hạn; quá trình tự hồi quy cấp 1, cấp2, cấp p, quá trình hỗn hợp ARMA(p,q). Chương 2. Một số tiêu chuẩn lựa chọn mô hình: Chương này trình bày khái niệm khoảng cách Kullback - Leibler, mối liên hệ giữa ước lượng hợp lý cực đại và khoảng cách Kullback - leibler, định nghĩa AIC, mối liên hệ giữa AIC và khoảng cách Kullback - Leibler, nguồn gốc và định nghĩa BIC. Chương 3. Ứng dụng Chương này trình bày về ứng dụng phần mềm thống kê R để vẽ đồ thị của cá...

 • 01050002738.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Văn Tuân;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2015)

 • Giới thiệu một số chuỗi thời gian dừng. Trình bày khái niệm khoảng cách Kullback - Leibler, mối liên hệ giữa ước lượng hợp lý cực đại và khoảng cách Kullback - Leibler, định nghĩa AIC, mối liên hệ giữa AIC và khoảng cách Kullback - Leibler, nguồn gốc và định nghĩa BIC. Ứng dụng phần mềm thống kê R vẽ đồ thị các hàm tự tương quan và tự tương quan riêng.

 • Chế độ dòng chảy tầng mặt khu vực Vịnh Bắc Bộ dựa trên số liệu thu thập bằng radar biển.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Mạnh Cường; Nguyễn, Kim Cương (2016)

 • Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả đã trình bày những kết quả phân tích chế độ dòng chảy mặt khu vực vịnh Bắc Bộ dựa trên nguồn số liệu radar biển từ 01/06/2013 đến 01/02/2015. Số liệu radar biển được thu thập từ 3 trạm radar của Việt Nam: Hòn Dấu, Nghi Xuân và Đồng Hới. Trước tiên, biến động mùa của trường dòng chảy mặt khu vực theo hai mùa gió Đông Bắc và Tây Nam được mô tả chi tiết. Tiếp theo, chế độ dòng triều trong khu vực vịnh Bắc Bộ đã được phân tích. Các kết quả phân tích đã đưa ra phân bố định lượng cũng như tính chất chung của trường dòng chảy dư trên mặt biển khu vực vịnh Bắc Bộ thông qua phân tích số liệu đo đạc thu được từ hệ thống radar.

 • 01050003423(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2016)

 • Trình bày một số mô hình xếp hàng cơ bản. Tìm hiểu về một vài ứng dụng đơn giản của mô hình xếp hàng bao gồm: Mô phỏng một số mô hình bằng Matlab và ứng dụng của mô hình xếp hàng trong bài toán ra quyết định.

 • 01050001016_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hoa;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2013)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản về lượng thông tin Fisher, ước lượng hợp lí cực đại, và các dạng của phân tích hồi quy như hồi quy tuyến tính, hồi quy Poisson và hồi quy logistic. Trình bày khoảng cách Kullbach-Leibler, mối liên hệ giữa các ước lượng hợp lí cực đại và khoảng cách Kullbach-Leibler, định nghĩa AIC và mối liên hệ giữa AIC và khoảng cách Kullbach-Leibler. Áp dụng giới thiệu phần mềm R, đưa ra bộ dữ liệu cụ thể về bốn phép đo trên hộp sọ của người Ai Cập ở năm thời kỳ khác nhau.

 • 00050009737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuân (2019)

 • Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhân thân người phạm tội với tư cách là căn cứ quyết định hình phạt trên cơ sở thực tiễn ở Hải Phòng qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về nhân thân người phạm tội với tư cách là căn cứ quyết định hình phạt. Luận văn xác định tính cấp thiết và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong các quy định về nhân thân người phạm tội với tư cách là một căn cứ quyết định hình phạt cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: (1) giải pháp hoàn thiện pháp luật; (2) giải pháp nâng cao năng lực của người tiến hành tố tụng bao gồm năng lực chuyên môn và năng lực xã hội của người tiến hành...

 • 01050001545_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2014)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chuỗi thời gian ta hiểu như là tập quan sát mà mỗi quan sát được ghi nhận tại thời điểm t với t thuộc tập T nào đó. Chuỗi thời gian là rời rạc nếu T là tập rời rạc...

 • 00050006942.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Cường;  Advisor: Phạm, Quang Vinh (2016)

 • Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Trong cơ chế thị trường hiện nay, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, như: Rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro ngoại hối,... Trong các loại rủi ro kể trên thì rủi ro tín dụng là loại rủi ro phổ biến và phức tạp nhất. Rủi ro tín dụng xảy ra không chỉ gây nên những ổn thất về tài chính mà còn gây nên những thiệt hại to lớn về uy tín và vị thế của Ngân hàng. Do tính lây lan của nó, rủi ro tín dụng có thể là đầu mối của những cuộc khủng hoảng tài chính hoặc khủng hoảng kinh tế–xã hội.

 • 01050003395(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Len;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2016)

 • Chương 1: Thống kê Bayes. Chương 2: Phương pháp VB. CHương 3: Ứng dụng.

 • 01050002141-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2014)

 • Trình bày các khái niệm, tính chất nền tảng trong ước lượng Robust và hồi quy tuyến tính như: Định nghĩa và các tính chất của ước lượng M, ước lượng M cho tham số vị trí và tham số tỷ lệ. Trình bày ước lượng M cho các hệ số trong mô hình hồi quy. Giới thiệu phương pháp bình phương cực tiểu cho mô hình hồi quy, định nghĩa và các tính chất của ước lượng M cho các hệ số của mô hình hồi quy.

 • 01050001550_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phi Doan;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2014)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chương 1: Kiến thức cơ sở Xích - Markov. Chương 2: Thuật toán Metropolis-Hastings. Chương 3: Áp dụng thuật toán Metropolis

Browsing by Author Trần, Mạnh Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 01050000094.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Cường; Đào, Hữu Vinh (2011)

 • Trình bày tổng quan: sơ lược về lịch sử phát triển sắc ký; định nghĩa, nguyên tắc của sắc ký và phân loại các phương pháp sắc ký; cơ sở lý thuyết về sắc ký; sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography); sắc ký giấy (paper chromatography); sắc ký hấp phụ lỏng (trên cột); khái quát về chất diệp lục (chlorophyl) và carotenoit; khái quát về ion Co2+, Cu2+, Fe3+, Ni2+ và muối của chúng. Tiến hành thực nghiệm: các hoá chất và thiết bị cần thiết; chế tạo bản mỏng từ tinh bột sắn dây; chiết dịch từ lá xanh; tiến hành sắc ký cột; tiến hành sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography); tiến hành sắc ký giấy (paper chromatography). Tìm hiểu các kết quả thu được sau khi tiến hành ...

 • 01050000094_Noi-dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Cường;  Advisor: Đào, Hữu Vinh , người hướng dẫn (2011)

 • 73 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Hóa Phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày tổng quan: sơ lược về lịch sử phát triển sắc ký; định nghĩa, nguyên tắc của sắc ký và phân loại các phương pháp sắc ký; cơ sở lý thuyết về sắc ký; sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography); sắc ký giấy (paper chromatography); sắc ký hấp phụ lỏn (...); Electronic Resources

 • 01050000986_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2012)

 • Tổng quan về khái niệm anten; lý thuyết bức xạ sóng điện từ; các thông số cơ bản của anten và anten mạch dải. Nghiên cứu về Metamaterials và cấu trúc Metamaterials dạng bề mặt trở kháng cao (HIS - High Impedance Surface) để ứng dụng trong thiết kế anten. Đưa ra mô phỏng và thực nghiệm. Kết quả và thảo luận: Thiết kế và mô phỏng anten mạch dải; thiết kế và mô phỏng bề mặt trở kháng cao HIS; mô phỏng anten metamaterial; khảo sát ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của anten metamaterial.

 • 01050002738.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Tuân;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2015)

 • Chương này trình bày một số khái niệm cơ bản: quá trình cấp 2, hàm trung bình và hàm tự hiệp phương sai của một quá trình ngẫu nhiên, quá trình dừng và một số quá trình dừng quan trọng như: quá trình trung bình trượt cấp 1,cấp q, cấp vô hạn; quá trình tự hồi quy cấp 1, cấp2, cấp p, quá trình hỗn hợp ARMA(p,q). Chương 2. Một số tiêu chuẩn lựa chọn mô hình: Chương này trình bày khái niệm khoảng cách Kullback - Leibler, mối liên hệ giữa ước lượng hợp lý cực đại và khoảng cách Kullback - leibler, định nghĩa AIC, mối liên hệ giữa AIC và khoảng cách Kullback - Leibler, nguồn gốc và định nghĩa BIC. Chương 3. Ứng dụng Chương này trình bày về ứng dụng phần mềm thống kê R để vẽ đồ thị của cá...

 • 01050002738.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Văn Tuân;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2015)

 • Giới thiệu một số chuỗi thời gian dừng. Trình bày khái niệm khoảng cách Kullback - Leibler, mối liên hệ giữa ước lượng hợp lý cực đại và khoảng cách Kullback - Leibler, định nghĩa AIC, mối liên hệ giữa AIC và khoảng cách Kullback - Leibler, nguồn gốc và định nghĩa BIC. Ứng dụng phần mềm thống kê R vẽ đồ thị các hàm tự tương quan và tự tương quan riêng.

 • Chế độ dòng chảy tầng mặt khu vực Vịnh Bắc Bộ dựa trên số liệu thu thập bằng radar biển.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Mạnh Cường; Nguyễn, Kim Cương (2016)

 • Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả đã trình bày những kết quả phân tích chế độ dòng chảy mặt khu vực vịnh Bắc Bộ dựa trên nguồn số liệu radar biển từ 01/06/2013 đến 01/02/2015. Số liệu radar biển được thu thập từ 3 trạm radar của Việt Nam: Hòn Dấu, Nghi Xuân và Đồng Hới. Trước tiên, biến động mùa của trường dòng chảy mặt khu vực theo hai mùa gió Đông Bắc và Tây Nam được mô tả chi tiết. Tiếp theo, chế độ dòng triều trong khu vực vịnh Bắc Bộ đã được phân tích. Các kết quả phân tích đã đưa ra phân bố định lượng cũng như tính chất chung của trường dòng chảy dư trên mặt biển khu vực vịnh Bắc Bộ thông qua phân tích số liệu đo đạc thu được từ hệ thống radar.

 • 01050003423(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2016)

 • Trình bày một số mô hình xếp hàng cơ bản. Tìm hiểu về một vài ứng dụng đơn giản của mô hình xếp hàng bao gồm: Mô phỏng một số mô hình bằng Matlab và ứng dụng của mô hình xếp hàng trong bài toán ra quyết định.

 • 01050001016_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hoa;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2013)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản về lượng thông tin Fisher, ước lượng hợp lí cực đại, và các dạng của phân tích hồi quy như hồi quy tuyến tính, hồi quy Poisson và hồi quy logistic. Trình bày khoảng cách Kullbach-Leibler, mối liên hệ giữa các ước lượng hợp lí cực đại và khoảng cách Kullbach-Leibler, định nghĩa AIC và mối liên hệ giữa AIC và khoảng cách Kullbach-Leibler. Áp dụng giới thiệu phần mềm R, đưa ra bộ dữ liệu cụ thể về bốn phép đo trên hộp sọ của người Ai Cập ở năm thời kỳ khác nhau.

 • 00050009737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuân (2019)

 • Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhân thân người phạm tội với tư cách là căn cứ quyết định hình phạt trên cơ sở thực tiễn ở Hải Phòng qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về nhân thân người phạm tội với tư cách là căn cứ quyết định hình phạt. Luận văn xác định tính cấp thiết và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong các quy định về nhân thân người phạm tội với tư cách là một căn cứ quyết định hình phạt cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: (1) giải pháp hoàn thiện pháp luật; (2) giải pháp nâng cao năng lực của người tiến hành tố tụng bao gồm năng lực chuyên môn và năng lực xã hội của người tiến hành...

 • 01050001545_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2014)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chuỗi thời gian ta hiểu như là tập quan sát mà mỗi quan sát được ghi nhận tại thời điểm t với t thuộc tập T nào đó. Chuỗi thời gian là rời rạc nếu T là tập rời rạc...

 • 00050006942.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Cường;  Advisor: Phạm, Quang Vinh (2016)

 • Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Trong cơ chế thị trường hiện nay, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, như: Rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro ngoại hối,... Trong các loại rủi ro kể trên thì rủi ro tín dụng là loại rủi ro phổ biến và phức tạp nhất. Rủi ro tín dụng xảy ra không chỉ gây nên những ổn thất về tài chính mà còn gây nên những thiệt hại to lớn về uy tín và vị thế của Ngân hàng. Do tính lây lan của nó, rủi ro tín dụng có thể là đầu mối của những cuộc khủng hoảng tài chính hoặc khủng hoảng kinh tế–xã hội.

 • 01050003395(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Len;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2016)

 • Chương 1: Thống kê Bayes. Chương 2: Phương pháp VB. CHương 3: Ứng dụng.

 • 01050002141-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2014)

 • Trình bày các khái niệm, tính chất nền tảng trong ước lượng Robust và hồi quy tuyến tính như: Định nghĩa và các tính chất của ước lượng M, ước lượng M cho tham số vị trí và tham số tỷ lệ. Trình bày ước lượng M cho các hệ số trong mô hình hồi quy. Giới thiệu phương pháp bình phương cực tiểu cho mô hình hồi quy, định nghĩa và các tính chất của ước lượng M cho các hệ số của mô hình hồi quy.

 • 01050001550_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phi Doan;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2014)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chương 1: Kiến thức cơ sở Xích - Markov. Chương 2: Thuật toán Metropolis-Hastings. Chương 3: Áp dụng thuật toán Metropolis