Nghiên cứu chế tạo cột vi chiết mao quản hở để xác định một số chất cơ clo dễ bay hơi trong môi trường nước: Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39626Nghiên cứu chế tạo cột vi chiết mao quản hở để xác định một số chất cơ clo dễ bay hơi trong môi trường nước: Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39626