Dung năng đa người dùng và truyền thông cơ hội : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43466Dung năng đa người dùng và truyền thông cơ hội : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43466