Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61089
Title: Hoàn thiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Phạm, Hồng Lĩnh
Keywords: Thủ tục hành chính;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn nghiên cứu về thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân. Làm rõ thêm lý luận về thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân như các quan điểm về khái niệm thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, đặc điểm của thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, ý nghĩa, vai trò của thủ tục hành chính tư pháp đối với hoạt động của Tòa án. Đánh giá được tương đối về thực trạng thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân và mô hình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tư pháp. Luận văn nêu ra những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tư pháp, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân. Từ đó đề ra một số giải pháp hoàn thiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân. Luận văn tập trung vào giải pháp thực hiện thủ tục hành chính tư pháp theo mô hình “Một cửa”, là giải pháp đột phá trong việc thực hiện thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân.
Description: 108 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61089
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008774.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.