Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050004801_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thắng;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài. Chương 2: Những vấn đề lý luận về áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại. Chương 3:Thực trạng áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam. Chương 4: Những kiến nghị liên quan tới áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay

 • 00050009314.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Lan Phương;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Thắng (2018)

 • Luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu sau Thứ nhất, xây dựng nền tảng lý luận pháp luật về đại diện. Thứ hai, phân tích thực trạng pháp luật để tìm ra những ưu khuyết cụ thể, cùng với các nguyên nhân của các ưu khuyết đó theo định hướng cải cách chế định đại diện của pháp luật Việt Nam hiện nay. Thứ ba, kiến nghị những định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chế định đại diện cụ thể phù hợp với việc xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay theo khuynh hướng đồng bộ hóa luật tư.

 • 01050000387_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thắng;  Advisor: Lê, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan về biodiesel, nguồn nguyên liệu để sản xuất biodiesel, các loại xúc tác và quá trình điều chế biodiesel; sử dụng và đánh giá sản phẩm biodiesel. Quá trình thực nghiêm: quá trình điều chế xúc tác, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của xúc tác. (...)

 • V_L2_00844_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thắng;  Advisor: Vũ, Quốc Hiền (2006)

 • Khái quát về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như quá trình phát hiện, nghiên cứu khảo cổ học ở tỉnh. Trên cơ sở so sánh những tư liệu khảo cổ học tại nhóm di tích vùng ngập mặn ven biển tỉnh Bài Rịa - Vũng Tàu, đi sâu tìm hiểu mối quan hệ nội tại, những đặc tr (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Khảo cổ học -- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • Luận văn - Nguyễn Tiến Dũng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thương;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Thắng (2018)

 • Thông qua việc nghiên cứu và xây dựng luận văn thạc sĩ: “Quyền tham gia đại diện bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý cho các đối tượng Trợ giúp pháp lý – Qua thực tiễn của tỉnh Phú Thọ” đã đánh giá các quy định của pháp luật về Trợ giúp pháp lý, pháp luật về tố tụng, các điều kiện cần thiết để đảm bảo quyền tham gia đại diện bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý trong hoạt động tố tụng từ thực tiễn của tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, hạn chế, nguyên nhân của hoạt động tham gia tố tụng của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý tỉnh Phú Thọ cho các đối tượng được Trợ giúp pháp lý. Từ đó đưa ra phương hướng, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng đội ng...

Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050004801_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thắng;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài. Chương 2: Những vấn đề lý luận về áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại. Chương 3:Thực trạng áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam. Chương 4: Những kiến nghị liên quan tới áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay

 • 00050009314.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Lan Phương;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Thắng (2018)

 • Luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu sau Thứ nhất, xây dựng nền tảng lý luận pháp luật về đại diện. Thứ hai, phân tích thực trạng pháp luật để tìm ra những ưu khuyết cụ thể, cùng với các nguyên nhân của các ưu khuyết đó theo định hướng cải cách chế định đại diện của pháp luật Việt Nam hiện nay. Thứ ba, kiến nghị những định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chế định đại diện cụ thể phù hợp với việc xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay theo khuynh hướng đồng bộ hóa luật tư.

 • 01050000387_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thắng;  Advisor: Lê, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan về biodiesel, nguồn nguyên liệu để sản xuất biodiesel, các loại xúc tác và quá trình điều chế biodiesel; sử dụng và đánh giá sản phẩm biodiesel. Quá trình thực nghiêm: quá trình điều chế xúc tác, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của xúc tác. (...)

 • V_L2_00844_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thắng;  Advisor: Vũ, Quốc Hiền (2006)

 • Khái quát về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như quá trình phát hiện, nghiên cứu khảo cổ học ở tỉnh. Trên cơ sở so sánh những tư liệu khảo cổ học tại nhóm di tích vùng ngập mặn ven biển tỉnh Bài Rịa - Vũng Tàu, đi sâu tìm hiểu mối quan hệ nội tại, những đặc tr (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Khảo cổ học -- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • Luận văn - Nguyễn Tiến Dũng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thương;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Thắng (2018)

 • Thông qua việc nghiên cứu và xây dựng luận văn thạc sĩ: “Quyền tham gia đại diện bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý cho các đối tượng Trợ giúp pháp lý – Qua thực tiễn của tỉnh Phú Thọ” đã đánh giá các quy định của pháp luật về Trợ giúp pháp lý, pháp luật về tố tụng, các điều kiện cần thiết để đảm bảo quyền tham gia đại diện bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý trong hoạt động tố tụng từ thực tiễn của tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, hạn chế, nguyên nhân của hoạt động tham gia tố tụng của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý tỉnh Phú Thọ cho các đối tượng được Trợ giúp pháp lý. Từ đó đưa ra phương hướng, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng đội ng...