Phân tích nội dung phát triển tâm lí về ( nhận thức, ngôn ngữ, đời sống tình cảm hoặc các kĩ năng xã hội ) ở trẻ trong đội tuổi mà em qua tâm( bé, nhỡ, lớn. Hãy đề xuất hai biện pháp giáo dục mặt tâm li đó ở trẻ và giải thích các biện pháp đó dưới góc độ lí thuyết hoạt động và học thuyết hành vi: Tiểu luận kết thúc học phần Tâm lí học giáo dục trẻ mầm non

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145982Phân tích nội dung phát triển tâm lí về ( nhận thức, ngôn ngữ, đời sống tình cảm hoặc các kĩ năng xã hội ) ở trẻ trong đội tuổi mà em qua tâm( bé, nhỡ, lớn. Hãy đề xuất hai biện pháp giáo dục mặt tâm li đó ở trẻ và giải thích các biện pháp đó dưới góc độ lí thuyết hoạt động và học thuyết hành vi: Tiểu luận kết thúc học phần Tâm lí học giáo dục trẻ mầm non

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145982