IEQA - Master Theses : [179]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179
 • 00050003033.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Thành;  Advisor: Nguyễn, Chí Thành (2013)

 • Nghiên cứu tài liệu, khảo sát ý kiến của giảng viên của trường đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội về nhiệm vụ của giảng viên. Đề xuất xây dựng bộ chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên của nhà trường trong mỗi năm học; kiểm chứng độ tin cậy của chỉ số (đề tài nghiên cứu lấy mẫu của tất cả giảng viên đang tham gia giảng dạy của 8 khoa trong trường đại học Khoa học Tự nhiên). Tìm hiểu những ảnh hưởng tác động của bộ chỉ số thực hiện đó đến giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 00050003032.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Công Khanh (2013)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ) trong các tương tác xã hội. Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực GQVĐ trong các tương tác xã hội dành cho sinh viên đáp ứng các tiêu chuẩn đo lường (đảm bảo độ khó, độ tin cậy, độ phân biệt và độ hiệu lực). Tiến hành áp dụng thí điểm đánh giá độ tin cậy, độ hiệu lực của bộ công cụ đối với sinh viên trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị. Tìm hiểu kết quả nghiên cứu: đánh giá độ tin cậy của trắc nghiệm; đánh giá độ khó của từng item; độ phân biệt của từng item; đánh giá độ hiệu lực của trắc nghiệm; năng lực GQVĐ của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị

 • 00050003031.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vinh San;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa (2013)

 • Khảo sát thực trạng xây dựng văn hóa chất lượng ở trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Đánh giá mức độ tác động của các yếu tố lãnh đạo, công tác quản lý và hệ thống văn bản tới sự thay đổi nhận thức và hành vi của cán bộ và sinh viên trong việc xây dựng văn hóa chất lượng ở trường đại học Sư phạm – ĐHĐN. Đề xuất một số biện pháp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc xây dựng văn hóa chất lượng tại trường đại học Sư phạm – ĐHĐN nói riêng và các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) nói chung.

 • 00050003030.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Văn Thanh;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2013)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để làm rõ các thành tố của quá trình đào tạo, các yếu tố ảnh hưởng chất lượng đầu ra và hiệu quả đào tạo. Khảo sát và phân tích ý kiến đánh giá của cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đầu ra hoạt động đào tạo cử nhân sư phạm tại trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông (THPT) của trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đầu ra và hiệu quả đào tạo hệ cử nhân sư phạm

 • 00050003029.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Hiếu;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2013)

 • Đo lường và đánh giá được mức độ đạt được về năng lực dạy học của giáo sinh trường cao đẳng sư phạm Thái Bình, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình đào tạo năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm của nhà trường (nghiên cứu được tiến hành đối với 284 giáo sinh của các ngành sư phạm toán, lý, văn, địa, tiếng anh. Công cụ cơ bản của nghiên cứu này là sử dụng phiếu điều tra, khảo sát dành cho giáo viên hướng dẫn và giáo sinh). Từ đó, giúp nhà trường có những điều chỉnh tích cực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo năng lực dạy học nói riêng và đào tạo đội ngũ giáo v...

 • 05050002915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Ngọc Xuân (2017)

 • - Luận án đã góp phần hệ thống hoá và làm rõ thêm các vấn đề lý luận và thực tiễn, các khái niệm cơ bản, dựa vào tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị của trường đại học và cách tiếp cận xây dựng văn hóa chất lượng (VHCL) để xây dựng mô hình nghiên cứu của luận án. VHCL hình thành dựa trên nền tảng văn hóa tổ chức và hoạt động đảm bảo chất lượng được nâng lên thành tầng cao hơn, có cấu trúc gồm 05 lĩnh vực đặc trưng bởi các giá trị cốt lõi của VHCL trường đại học. - Bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí đánh giá VHCL trường đại học được xây dựng dựa trên mô hình VHCL trường đại học đã xây dựng được và tham khảo tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã công bố của một số trường đại học trong và n...

 • V_L2_01995.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ưng (2010)

 • Làm rõ quan điểm mácxít về động lực và vai trò động lực của đại đoàn kết dân tộc trong quá trình phát triển xã hội Việt Nam. Phân tích thực trạng việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết để tạo động lực cho sự phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới qua chủ chương, chính sách của Đảng Cộng sản và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thúc đẩy quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

 • V_L2_01965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Chi (2010)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiến hành khảo sát và phân tích thực trạng về những nội dung cơ bản của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình ở tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất những giải pháp kiến nghị để nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh Cao Bằng

 • V_L2_01964.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Bắc;  Advisor: Hoàng, Chí Bảo (2010)

 • Xác định hệ giá trị của gia đình truyền thống Việt Nam và sự tác động của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế đến hệ giá trị gia đình truyền thống Việt Nam hiện nay. Làm rõ yêu cầu khách quan cần kế thừa, phát huy các giá trị đạo đức tích cực của gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình Việt Nam. Đưa ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những giá trị tích cực của gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

 • V_L2_01958.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thùy Ninh (2010)

 • Tìm hiểu một số đặc điểm, vai trò của công nhân Nam Định trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nghiên cứu thực trạng, chỉ ra các vấn đề xu hướng biến đổi của công nhân Nam Định (tăng nhanh về số lượng, chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò chủ lực trong việc đẩy nhanh phát triển lực lượng sản xuất, luân chuyển nhiều lần và sớm ra khỏi dây chuyền sản xuất...). Đưa ra một số quan điểm và giải pháp về phát triển đội ngũ công nhân Nam Định trong giai đoạn hiện nay

 • V_L2_01954.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Diễm (2010)

 • Tìm hiểu những quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về liên minh giữa công nhân với nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng. Khảo sát và phân tích thực tiễn việc tiến hành liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức ở Nam Định gắn với thực trạng liên minh này ở nước ta hiện nay. Đề xuất phương hướng và những giải pháp nhằm tăng cường liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức ở tỉnh Nam Định trong thời gian tới

 • V_L2_01953.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền (2010)

 • Nghiên cứu yêu cầu khách quan để Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo thực hiện vấn đề giải quyết việc làm. Làm rõ qúa trình Đảng bộ tỉnh Nam Định vận dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề giải quyết việc làm, định ra chủ trương chính sách và chỉ đạo thực hiện trên địa bàn của tỉnh. Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm từ trong quá trình lãnh đạo thực hiện giải quyết việc làm của Đảng bộ tỉnh Nam Định

 • V_L2_01910.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung Huyền (2010)

 • Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Phân tích nội dung và yêu cầu của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Phân tích chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ Nghệ An trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong những 1995-2005. Tổng kết và rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tỉnh ủy Nghệ An lãnh đạo toàn dân thực hiện cuộc vận động.

 • V_L2_01665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (2009)

 • Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng bộ thành phố Hà Nội về phát triển giáo dục phổ thông. Nghiên cứu đánh giá tình hình phát triển giáo dục phổ thông ở Hà Nội từ năm 1996-2006. Qua đó rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm: đảm bảo sự thống nhất và tính đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các chủ trương và định hướng chính trị; Nhận thức và thực hiện tốt sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và cách thức quản lý; Thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường lớp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội trong việc phát triển giáo dục phổ thông

 • 05050002608.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Mỹ Dung;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa (2016)

 • Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sởlý luận của đề tài. Chương 2: Thiết kế và tổchức nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng và mối quan hệ giữa môi trường học tập và thành tích toán học của học sinh Việt Nam trong PISA 2012.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179

IEQA - Master Theses : [179]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179
 • 00050003033.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Thành;  Advisor: Nguyễn, Chí Thành (2013)

 • Nghiên cứu tài liệu, khảo sát ý kiến của giảng viên của trường đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội về nhiệm vụ của giảng viên. Đề xuất xây dựng bộ chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên của nhà trường trong mỗi năm học; kiểm chứng độ tin cậy của chỉ số (đề tài nghiên cứu lấy mẫu của tất cả giảng viên đang tham gia giảng dạy của 8 khoa trong trường đại học Khoa học Tự nhiên). Tìm hiểu những ảnh hưởng tác động của bộ chỉ số thực hiện đó đến giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 00050003032.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Công Khanh (2013)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ) trong các tương tác xã hội. Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực GQVĐ trong các tương tác xã hội dành cho sinh viên đáp ứng các tiêu chuẩn đo lường (đảm bảo độ khó, độ tin cậy, độ phân biệt và độ hiệu lực). Tiến hành áp dụng thí điểm đánh giá độ tin cậy, độ hiệu lực của bộ công cụ đối với sinh viên trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị. Tìm hiểu kết quả nghiên cứu: đánh giá độ tin cậy của trắc nghiệm; đánh giá độ khó của từng item; độ phân biệt của từng item; đánh giá độ hiệu lực của trắc nghiệm; năng lực GQVĐ của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị

 • 00050003031.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vinh San;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa (2013)

 • Khảo sát thực trạng xây dựng văn hóa chất lượng ở trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Đánh giá mức độ tác động của các yếu tố lãnh đạo, công tác quản lý và hệ thống văn bản tới sự thay đổi nhận thức và hành vi của cán bộ và sinh viên trong việc xây dựng văn hóa chất lượng ở trường đại học Sư phạm – ĐHĐN. Đề xuất một số biện pháp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc xây dựng văn hóa chất lượng tại trường đại học Sư phạm – ĐHĐN nói riêng và các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) nói chung.

 • 00050003030.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Văn Thanh;  Advisor: Trịnh, Ngọc Thạch (2013)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để làm rõ các thành tố của quá trình đào tạo, các yếu tố ảnh hưởng chất lượng đầu ra và hiệu quả đào tạo. Khảo sát và phân tích ý kiến đánh giá của cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đầu ra hoạt động đào tạo cử nhân sư phạm tại trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông (THPT) của trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đầu ra và hiệu quả đào tạo hệ cử nhân sư phạm

 • 00050003029.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Hiếu;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2013)

 • Đo lường và đánh giá được mức độ đạt được về năng lực dạy học của giáo sinh trường cao đẳng sư phạm Thái Bình, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình đào tạo năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm của nhà trường (nghiên cứu được tiến hành đối với 284 giáo sinh của các ngành sư phạm toán, lý, văn, địa, tiếng anh. Công cụ cơ bản của nghiên cứu này là sử dụng phiếu điều tra, khảo sát dành cho giáo viên hướng dẫn và giáo sinh). Từ đó, giúp nhà trường có những điều chỉnh tích cực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo năng lực dạy học nói riêng và đào tạo đội ngũ giáo v...

 • 05050002915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Ngọc Xuân (2017)

 • - Luận án đã góp phần hệ thống hoá và làm rõ thêm các vấn đề lý luận và thực tiễn, các khái niệm cơ bản, dựa vào tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị của trường đại học và cách tiếp cận xây dựng văn hóa chất lượng (VHCL) để xây dựng mô hình nghiên cứu của luận án. VHCL hình thành dựa trên nền tảng văn hóa tổ chức và hoạt động đảm bảo chất lượng được nâng lên thành tầng cao hơn, có cấu trúc gồm 05 lĩnh vực đặc trưng bởi các giá trị cốt lõi của VHCL trường đại học. - Bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí đánh giá VHCL trường đại học được xây dựng dựa trên mô hình VHCL trường đại học đã xây dựng được và tham khảo tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã công bố của một số trường đại học trong và n...

 • V_L2_01995.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ưng (2010)

 • Làm rõ quan điểm mácxít về động lực và vai trò động lực của đại đoàn kết dân tộc trong quá trình phát triển xã hội Việt Nam. Phân tích thực trạng việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết để tạo động lực cho sự phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới qua chủ chương, chính sách của Đảng Cộng sản và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thúc đẩy quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

 • V_L2_01965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Chi (2010)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiến hành khảo sát và phân tích thực trạng về những nội dung cơ bản của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình ở tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất những giải pháp kiến nghị để nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh Cao Bằng

 • V_L2_01964.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Bắc;  Advisor: Hoàng, Chí Bảo (2010)

 • Xác định hệ giá trị của gia đình truyền thống Việt Nam và sự tác động của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế đến hệ giá trị gia đình truyền thống Việt Nam hiện nay. Làm rõ yêu cầu khách quan cần kế thừa, phát huy các giá trị đạo đức tích cực của gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình Việt Nam. Đưa ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những giá trị tích cực của gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

 • V_L2_01958.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thùy Ninh (2010)

 • Tìm hiểu một số đặc điểm, vai trò của công nhân Nam Định trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nghiên cứu thực trạng, chỉ ra các vấn đề xu hướng biến đổi của công nhân Nam Định (tăng nhanh về số lượng, chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò chủ lực trong việc đẩy nhanh phát triển lực lượng sản xuất, luân chuyển nhiều lần và sớm ra khỏi dây chuyền sản xuất...). Đưa ra một số quan điểm và giải pháp về phát triển đội ngũ công nhân Nam Định trong giai đoạn hiện nay

 • V_L2_01954.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Diễm (2010)

 • Tìm hiểu những quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về liên minh giữa công nhân với nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng. Khảo sát và phân tích thực tiễn việc tiến hành liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức ở Nam Định gắn với thực trạng liên minh này ở nước ta hiện nay. Đề xuất phương hướng và những giải pháp nhằm tăng cường liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức ở tỉnh Nam Định trong thời gian tới

 • V_L2_01953.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền (2010)

 • Nghiên cứu yêu cầu khách quan để Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo thực hiện vấn đề giải quyết việc làm. Làm rõ qúa trình Đảng bộ tỉnh Nam Định vận dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề giải quyết việc làm, định ra chủ trương chính sách và chỉ đạo thực hiện trên địa bàn của tỉnh. Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm từ trong quá trình lãnh đạo thực hiện giải quyết việc làm của Đảng bộ tỉnh Nam Định

 • V_L2_01910.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung Huyền (2010)

 • Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Phân tích nội dung và yêu cầu của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Phân tích chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ Nghệ An trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong những 1995-2005. Tổng kết và rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tỉnh ủy Nghệ An lãnh đạo toàn dân thực hiện cuộc vận động.

 • V_L2_01665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (2009)

 • Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng bộ thành phố Hà Nội về phát triển giáo dục phổ thông. Nghiên cứu đánh giá tình hình phát triển giáo dục phổ thông ở Hà Nội từ năm 1996-2006. Qua đó rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm: đảm bảo sự thống nhất và tính đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các chủ trương và định hướng chính trị; Nhận thức và thực hiện tốt sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và cách thức quản lý; Thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường lớp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội trong việc phát triển giáo dục phổ thông

 • 05050002608.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Mỹ Dung;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa (2016)

 • Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sởlý luận của đề tài. Chương 2: Thiết kế và tổchức nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng và mối quan hệ giữa môi trường học tập và thành tích toán học của học sinh Việt Nam trong PISA 2012.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179