Nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn Quốc Gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An : Đề tài NCKH. QT.08.36

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23039Nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn Quốc Gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An : Đề tài NCKH. QT.08.36

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23039