Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Mậu Hãn, người hướng dẫn
dc.contributor.authorHoàng, Ngọc La
dc.date.accessioned2017-05-17T05:11:59Z-
dc.date.available2017-05-17T05:11:59Z-
dc.date.issued1993
dc.identifier.degreecodeV_L2_00013
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34995-
dc.description.abstractNghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (Trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945): Vị trí chiến lược và truyền thống đấu tranh trong lịch sử; Chủ trương khởi nghĩa vũ trang ; Tiến trình tổ chức, xây dựng các khu căn cứ địa, (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận án PTS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1993
dc.description.abstract177 tr.
dc.publisherĐHTH HN
dc.relation.replacesLuận án Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)
dc.subjectCách mạng tháng 8
dc.subjectCăn cứ địa
dc.subjectViệt Bắc
dc.subjectLịch sử Việt Nam
dc.titleQuá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (Trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945) : Luận án PTS. Lịch sử Việt Nam: 5 03 15
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00013_Noi_dung.pdf
  • Size : 93,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Mậu Hãn, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorHoàng, Ngọc La
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:11:59Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:11:59Z-
  dc.date.issued1993
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00013
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34995-
  dc.description.abstractNghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (Trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945): Vị trí chiến lược và truyền thống đấu tranh trong lịch sử; Chủ trương khởi nghĩa vũ trang ; Tiến trình tổ chức, xây dựng các khu căn cứ địa, (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận án PTS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1993
  dc.description.abstract177 tr.
  dc.publisherĐHTH HN
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)
  dc.subjectCách mạng tháng 8
  dc.subjectCăn cứ địa
  dc.subjectViệt Bắc
  dc.subjectLịch sử Việt Nam
  dc.titleQuá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (Trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945) : Luận án PTS. Lịch sử Việt Nam: 5 03 15
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00013_Noi_dung.pdf
  • Size : 93,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :