Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa các n-Parafin C6-C7 trên xúc tác axit rắn biến tính : Luận án TS. Hoá học: 62.44.27.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36895Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa các n-Parafin C6-C7 trên xúc tác axit rắn biến tính : Luận án TS. Hoá học: 62.44.27.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36895