Nghiên cứu xúc tác platin, vàng mang trên vật liệu mao quản trung bình MCM-41, SBA-15 trong phản ứng oxi hóa glucozơ : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36905Nghiên cứu xúc tác platin, vàng mang trên vật liệu mao quản trung bình MCM-41, SBA-15 trong phản ứng oxi hóa glucozơ : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36905