Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44427Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44427