Nghĩa vụ của người kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51393Nghĩa vụ của người kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51393