UMP - Research Project : [2]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • Research project


  • Authors: Đỗ, Thị Quỳnh; Nguyễn, Thị Thùy; Vũ, Thị Thơm; Phạm, Hồng Nhung; Phạm, Văn Đếm; Phạm, Văn Hựu; Đỗ, Thị Lệ Hằng; Mạc, Đăng Tuấn (2018)

  • Acenocoumarol đã đuợc sử dụng rộng rãi để điều trị bệnh nhân thay van tim (HVR) tại Việt Nam. Các đáp ứng thuốc khác nhau giữa các bệnh nhân có thể liên quan tới yếu tố di truyền cũng như quá trình chuyển hóa thuốc. Do đó, mục đích của nghiên cứu là bước đầu tìm hiểu mối liên quan giữa liều lượng acenocoumarol và đa hình di truyền của các gen CYP2C9 *3, VKORC1-1173 C> T và VKORC1-1639 G> A. Một trăm năm mươi bệnh nhân HVR tham gia nghiên cứu này. Các mẫu máu được thu thập và phân tích bằng phương pháp PCR – Giải trình tự. Kết quả cho thấy không xuất hiện kiểu gen đồng hợp từ (CC) của CYP2C9 *3, trong khi kiểu gen đồng hợp tử kiểu dại (AA) và dị hợp từ (AC) là phổ biến nhất với 95,3% v...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2

UMP - Research Project : [2]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • Research project


  • Authors: Đỗ, Thị Quỳnh; Nguyễn, Thị Thùy; Vũ, Thị Thơm; Phạm, Hồng Nhung; Phạm, Văn Đếm; Phạm, Văn Hựu; Đỗ, Thị Lệ Hằng; Mạc, Đăng Tuấn (2018)

  • Acenocoumarol đã đuợc sử dụng rộng rãi để điều trị bệnh nhân thay van tim (HVR) tại Việt Nam. Các đáp ứng thuốc khác nhau giữa các bệnh nhân có thể liên quan tới yếu tố di truyền cũng như quá trình chuyển hóa thuốc. Do đó, mục đích của nghiên cứu là bước đầu tìm hiểu mối liên quan giữa liều lượng acenocoumarol và đa hình di truyền của các gen CYP2C9 *3, VKORC1-1173 C> T và VKORC1-1639 G> A. Một trăm năm mươi bệnh nhân HVR tham gia nghiên cứu này. Các mẫu máu được thu thập và phân tích bằng phương pháp PCR – Giải trình tự. Kết quả cho thấy không xuất hiện kiểu gen đồng hợp từ (CC) của CYP2C9 *3, trong khi kiểu gen đồng hợp tử kiểu dại (AA) và dị hợp từ (AC) là phổ biến nhất với 95,3% v...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2