CDS - Bài viết khác : [7]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
 • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Dương, Thành Nghĩa (2016)

 • Hoạt động ngoại khóa của sinh viên học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) mang tính đặc thù: không chỉ là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ lên lớp mà các em còn phải thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ các chế độ trong ngày từ lúc báo thức đến khi tắt đèn đi ngủ như một quân nhân trong môi trường quân đội.

 • vai_tro_cua_cong_tac_giao_duc_quoc_phong.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Văn Thà (2014)

 • Những năm qua, cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, công tác quốc phòng, an ninh nước ta luôn được Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng, củng cố. Vì vậy, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được giữ vững, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP – AN) ngày càng được tăng cường, củng cố. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân”. Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay đượ c thể hiện rõ ở việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ni...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7

CDS - Bài viết khác : [7]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
 • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Dương, Thành Nghĩa (2016)

 • Hoạt động ngoại khóa của sinh viên học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) mang tính đặc thù: không chỉ là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ lên lớp mà các em còn phải thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ các chế độ trong ngày từ lúc báo thức đến khi tắt đèn đi ngủ như một quân nhân trong môi trường quân đội.

 • vai_tro_cua_cong_tac_giao_duc_quoc_phong.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Văn Thà (2014)

 • Những năm qua, cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, công tác quốc phòng, an ninh nước ta luôn được Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng, củng cố. Vì vậy, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được giữ vững, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP – AN) ngày càng được tăng cường, củng cố. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân”. Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay đượ c thể hiện rõ ở việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ni...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7