Việt Nam học (LIC) : [1432]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1432
 • KY_05757.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đức Tồn (2013)

 • 1. Dẫn nhập. 2. về các khái niệm Ngôn ngữ toàn dân, Ngôn ngữ dân tộc, Ngôn ngữ văn học, Ngôn ngữ chuẩn mực, Ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các dân tộc, Ngôn ngữ chính thức, Ngôn ngữ quốc gia. 3. Các chức năng và vai trò của tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay của đất nước. 4. về chỉnh sách ngôn ngữ và Luật Ngôn ngữ của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập phát triển bền vững của đất nưởc (2011-2020)

 • KY_05755.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thuần (2013)

 • 1. Giới thiệu. 2. Một số vấn đề về nghiên cứu tiếng Việt theo ngữ pháp chức năng. 3. Tiếp cận tiếng Việt theo cấu trúc thông tin. 4. Tiểu từ đánh dấu tiêu điểm trong tiếng Việt.

 • KY_05740.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lâm, Minh Hoa (2013)

 • 1. Dẫn nhập. 2. Từ bị trong tiếng Việt hiện đại. 3. Vấn đề câu bị động trong tiếng Việt. 4. Câu bị động và câu chủ động tiếng Việt.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1432

Việt Nam học (LIC) : [1432]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1432
 • KY_05757.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đức Tồn (2013)

 • 1. Dẫn nhập. 2. về các khái niệm Ngôn ngữ toàn dân, Ngôn ngữ dân tộc, Ngôn ngữ văn học, Ngôn ngữ chuẩn mực, Ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các dân tộc, Ngôn ngữ chính thức, Ngôn ngữ quốc gia. 3. Các chức năng và vai trò của tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay của đất nước. 4. về chỉnh sách ngôn ngữ và Luật Ngôn ngữ của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập phát triển bền vững của đất nưởc (2011-2020)

 • KY_05755.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thuần (2013)

 • 1. Giới thiệu. 2. Một số vấn đề về nghiên cứu tiếng Việt theo ngữ pháp chức năng. 3. Tiếp cận tiếng Việt theo cấu trúc thông tin. 4. Tiểu từ đánh dấu tiêu điểm trong tiếng Việt.

 • KY_05740.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lâm, Minh Hoa (2013)

 • 1. Dẫn nhập. 2. Từ bị trong tiếng Việt hiện đại. 3. Vấn đề câu bị động trong tiếng Việt. 4. Câu bị động và câu chủ động tiếng Việt.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1432