Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN : [1697]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1697
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Kurten, Sandra (2008)

 • Khi nhắc đến Khoa học phát triển ở Việt Nam, vấn đề quan trọng nhất mà các nhà nghiên cứu phương Tây nghĩ đến là những chuyển biến kinh tế xã hội của Việt Nam. Chính vì thế, báo cáo của tôi sẽ tập trung vào sự chuyến biến từ một xã hội nông thôn sang một xã hội thành thị, trong đó yếu tố kinh tế và chính trị là những yếu tố quyết dịnh của sự phát triển. Qua kinh nghiệm nghiên cứu về đô thị của mình, tôi muốn giới thiệu một cái nhìn tổng quan các lý thuyết của phương Tây về phát triển đô thị. Trong đó, rất nhiều lý thuyết để cập đến sự tương quan giữa đô thị hoá và công nghiệp hoá nên các lý thuyết đó hoàn toàn có thể áp dụng ở Việt Nam. Quốc hội Việt Nam dang bàn luận về ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hiền (2008)

 • Phát triển kinh tế cũng chỉ là một mặt của phát triển. Nhân tố then chốt trong phát triển quốc gia là người dân phải là thành viên chủ chốt của quá trình thay đổi xã hội và sự dóng góp vào quá trình phát triển còn bao gồm cả quá trình ra quyết định phân phối thành quả lao động xã hội theo không gian và hưởng thụ lợi ích về an sinh của sự phát triển., Vậy, tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần trong phát triển, còn đủ là phải có dân chủ hóa đời sống chính trị để thực hiện công bằng xã hội. Công bằng và minh bạch vô cùng quan trọng, địa vị công dân không có mấy ý nghĩa khi một số người có thể sống và hành xử trên đầu người khác bằng xâm thực tài sản do công dân đóng góp. ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Quỳnh Nam (2008)

 • Truyền thông tồn tại từ khi có con người, nhưng chỉ gần đây mới được nghiên cứu về mặt khoa học. Lý luận thông tin đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu truyền thông. Truyền thông được nghiên cứu theo lý luận ngôn ngữ học tâm lý, việc hiểu ngôn ngữ gắn liền với cơ chế tri giác. Xã hội học truyền thông quan tâm tới tác động của cấu trúc xã hội, quan hệ xã hội trong quá trình truyền đạt và tiếp nhận thông tin. Khái niệm truyền thông dược sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo nghĩa rộng nhất nó là sự tạo ra mối liên hệ giữa các đối tượng có thế mang bản chất sự sống hay không. Khái niệm này không chỉ ứng dụng cho các quy trình hóa học, các trường lực vật lý, các quá trì...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Đức Thịnh (2008)

 • Nếu như khái niệm “phát triển" là một thuật ngữ dược hình thành từ sau thế chiến thứ hai, chứa đựng nội dung sự thay đối xã hội và kinh tế, thì các chính sách thực hành sự phát triển lại có lịch sử lâu dài hơn. Chắc chắn ngay từ thời thịnh hành của chủ nghĩa thực dân, sứ mạng "phát triển", "khai hoá văn minh" của các đế quốc đối với thuộc dịa của họ ở châu Phi, châu A, Mỹ La Tinh cũng đã được rao giảng. Từ sau thế chiến thứ hai, khái niệm phát triển dược sự ủng hộ và đề cao ở các nước Âu-Mỹ, đặc biệt là ở Mỹ, thông qua các học thuyết Truman, kế hoạch Marshall đối với châu Âu, cùng với nó là các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ thế giới.. t...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, An Thịnh (2008)

 • Để phát triển kinh tế - xã hội, con người dã tác động vào các hệ sinh thái tự nhiên dẫn tới nguy cơ tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá khả năng phục hồi, môi trường suy thoái nghiêm trọng, thiếu năng lượng... de doạ dời sống dân cư ở nhiều vùng. Trước tình trạng đó, phát triển bền vững được đưa ra là mục tiêu thiên niên kỷ của toàn cầu cũng như của mỗi địa phương nhằm kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường [4]. Đặc biệt, đối với các lãnh thổ miền núi - nơi có quỹ sinh thái phân hóa đa dạng nhưng tương đối nhạy cảm với cộng đồng dân tộc thiểu số địa phương có trình độ phát triển kém nhất trong cả nước, thì vấn đề phát triển bền vững là nhu cầu cần...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Văn Tuấn (2008)

 • Đô thị có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của dất nước, một quốc gia phát triển cần phải có mạng lưới đô thị dày đặc cùng với sự phân hoá sâu sắc về qui mô, cũng như cấu trúc không gian của nó. Ngày nay, sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật nói riêng và tiến bộ xã hội nói chung đã giúp cho đô thị phát triển ngày càng toàn diện, hạn chế được nhiều mặt tiêu cực trong quá trình phát triển của đô thị, Tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế - xã hội ngày càng vượt bậc có tác động không nhỏ đến hệ thống dô thị, tuỳ theo điều kiện phát triển của mỗi quốc gia, mỗi khu vực, các đô thị còn gặp không ít khó khăn cần phải khắc phục và giải quyết trong quá trình...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thanh Hà (2008)

 • Bốn vấn để quan tâm hàng đầu của nhân dân thế giới vào nửa cuối thế kỷ XX là hòa bình, tự do, phát triển và môi trường. Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, nền hoà bình nhân loại bị de dọa bởi cuộc chạy dua vũ khí hạt nhân giữa các siêu cường và chiến tranh ở một số quốc gia và khu vực. Tự do trở thành hiện thực ở nhiều quốc gia với sự ngăn chặn áp bức chuyên chính, mở rộng quyền dân chủ, nhân quyền và nữ quyền cho người bản xứ và người dân tộc thiểu số. Sau sự thành công của nhiều quốc gia thuộc địa cũ trong việc giành độc lập dân tộc là việc tập trung vào phát triển kinh tế đế qung cấp những nhu cầu thiết yếu cho 2/3 những người nghèo nhất của thế giới và nâng cao mức sống ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Danh Sơn (2008)

 • Ở nước ta, Khoa học phát triển không phải là mới dối với nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học xã hội. Trong kinh tế học đã có những nghiên cứu và dào tạo về kinh tế học phát triển. Tương tự, trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác cũng có những nghiên cứu và đào tạo từ cách tiếp cận phát triển. Tuy vậy, bản thân nghiên cứu khoa học vể phát triển bền vững ở nước thì lại còn khá mới mẻ. Sự mới mẻ này xuất phát từ 2 nguyên nhân: một là, bản thân khái niệm phát triển bền vững mới xuất hiện gần đây trong các tài liệu khoa học (khoảng thời gian đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20). Sự ra dời của khái niệm này cho đến nay vẫn còn gây tranh luận cả về tên gọi thuật ngữ và cả về...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trương, Quang Hải (2008)

 • Phát triển hay phát triển kinh tế xã hội là quá trình nâng cao diều kiện sống vật chất và tinh thần của người dân bằng phát triển lực lượng sản xuất, thay đổi "quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa. Khoa học phát triển (Development Sciences) là các lĩnh vực khoa học nghiên cứu cơ sở lý luận - thực tiễn và các giải pháp thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội ở các quy mô lãnh thổ khác nhau. Thuật ngữ thường được sử dụng hơn, nhưng có ý nghĩa hẹp hợn là Nghiên cứu phát triển (Development Studies), đây là lĩnh vực da ngành tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội [7]. Khoa học phát triển hay nghiên cứu phát tr...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trương, Quang Học (2008)

 • Hai Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc (LHQ) trong thập kỷ chuyển tiếp giữa hai thế kỷ (Hội nghị Rio-92 và Johannesburg-02) dã đánh dấu một bước phát triển mới của cộng đồng thế giới, bước phát triển lấy sự hài hòa giữa ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường - Phát triển bên vững (PTBV) làm chủ đạo. Phát triển bền vững đã trở thành chiến lược phát triển của toàn cầu trong Thế kỷ 21. Theo đó, giáo dục và khoa học công nghệ là hai lĩnh vực được các nước, nhất là các nước đang phát triển, coi là chiến lược hàng đầu để đi tắt, đón đầu, cạnh tranh, phát triển và hội nhập. Trên con đường đối mới, Việt Nam đang từng bước hội nhập với quốc tế, dã công bố Chương trình Nghị sự 21 về ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Hào Quang (2008)

 • Trong giai doạn phát triển đất nước hiện nay, việc xác định và định hướng lý thuyết với tư cách là phương pháp luận dẫn đường cho sự phát triển xã hội đóng một vai trò quan trọng. Hiện nay, trên lĩnh vực khoa học xã hội, tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về phát triển cũng như lí thuyết phát triển. Tuy nhiên, các quan điểm và cách tiếp cận lí thuyết đều có những điểm chung về mặt phương pháp luận. Điểm chung đó chính là việc xác định đối tượng của sự phát triển là xã hội. Khái niệm phát triển được sử dụng để giải thích các giai doạn các thời diểm tồn tại xã hội mà chúng ta dang phân tích, so với một thời điểm hay một giai đoạn trước đó. Trong xã hội học, khái niệm phát triển dược hiểu...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Huy Thành (2008)

 • Định hướng XHCN với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là mục tiêu thiết thực, phù hợp và mnang tính quy luật của sự phát triển hiện dại. Nó xác định phương vị của sự phát triển và là cái giúp Việt Nam hội nhập vào quá trình phát triển của nền kinh tế toàn cầu đương đại. Đến lượt mình, kinh tế thị trường, hệ kinh tế của sự phát triển và hội nhập, xét cho cùng là nền tảng và phương thức tất yếu để thực hiện Bàn thêm về mô hình phát triển của Việt Nam... định hướng XHCN. Những quá trình, những việc làm dẫn đến việc bóp méo hệ kinh tế thị trường và vi phạm những tất yếu, những quy luật của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập, xét cho cùng là ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Minh Huấn (2008)

 • Trước dây, khi nói tới khái niệm Phát triển bao giờ người ta cũng kèm theo tính từ hoặc bổ ngữ, tức là phát triển cái gì, phát triển như thế nào. Nhưng từ hơn thập niên nay, khái niệm Phát triển dần được sử dụng phổ biến với tư cách một mệnh đề độc lập... Việc thành lập Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Viện Nghiên cứu Phát triển (RD), các trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Văn hoá và Phát triển, Truyền thống và Phát triển... ở nhiều cơ quan khoa học nước ta trong thời gian cũng nằm trong xu hướng dó. Tuy vậy, những vấn đề phương pháp luận về Khoa học phát triển ở Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ từ xác định đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của nó với các...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hồ, Bá Thâm (2008)

 • Khoa học phát triển ngày nay không thể không bao hàm triết học phát triển, hay nói đúng hơn là dựa vào triết học phát triển. Với ý nghĩa dó trong bài này, chúng tôi bàn về sự cần thiết xây dựng môn triết học phát triển ở Việt Nam như một chuyên ngành để làm rõ chiều sâu của quá trình phát triển ở nước ta ngày nay. Lịch sử phát triển của khoa học, chủ yếu là lịch sử của sự phân hóa các chuyên ngành khoa học thường là từ một khoa học cơ bản ban đầu (tất nhiên, đồng thời có cả tổng hợp, hợp ngành). Một khoa học mà không có khả năng phân hóa, không hình thành các chuyên ngành mới thì khoa học đó không có sức sống và dễ bị ngưng trệ. Bởi vì, khoa học nào thì cũng là một quá trình nhận thức...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Trọng Chuẩn (2008)

 • Từ góc độ triết học có thể nói, lý thuyết hay khoa học về sự phát triển, dã dược Hêghen xây dựng khá hoàn chỉnh, kể từ các nguyên lý cho đến các phạm trù và các quy luật. Chính C.Mác, Ph.Angghen và V.I.Lênin đều coi phép biện chứng của Hghen là "học thuyết toàn diện nhất, phong phú nhất, sâu sắc nhất về sự phát triển"0. Tuy nhiên, vì rằng, Hêghen dã xây dựng nó trên cơ sở duy tâm cho nên C.Mác và Ph.Angghen 1à những người đã phải tự để ra cho mình nhiệm vụ cứu phép biện chứng ra khỏi chủ nghĩa duy tâm, biến phép biện chứng duy tâm đó thành phép biện chứng duy vật, thành khoa học về những quy luật chung nhất về sự phát triển của tự nhiên, của xã hội và của tư duy con người bằng cách lậ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lương, Đình Hải (2008)

 • Nội dung của tư duy mới về phát triển chắc chắn là phong phú hơn, gồm nhiều tầng, bậc khác nhau, hai vấn đề nói trên chỉ là hai thí dụ để phân tích mà thôi. Đòi hỏi về một tư duy phát triển mới, hay một triết lý phát triển mới, hoặc một lý luận phát triển mới như mnột số học giá trong và ngoài nước vẫn nói, vượt ra khỏi khuôn khổ đổi mới tư duy của hai chục năm vừa qua đang là một đòi hỏi bức thiết cho sự phát triển đột phá của đất nước. Cũng tương tự như những năm tám mươi của thế kỷ XX đổi mới tư duy là một đòi hỏi bức thiết để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, hiện nay tư duy mới về phát triển là một đòi hỏi bức thiết để dất nước trong vòng vài ba chục năm tới có thể dot phá nhanh,...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Đình Thiên (2008)

 • Kinh nghiệm so sánh của Trung Quốc và Việt Nam cho thấy hệ quả quả phát triển phụ thuộc vào cấu trúc mô hình CNH: cùng mở cửa, cùng dịnh hướng tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, song Trung Quốc phát triển công nghiệp chế biến theo định hướng hướng ngoại (tỷ trọng hàng chế tạo bằng kỹ thuật hiện dại trong xuất khẩu ngày càng tăng, đạt 90% tổng kim ngạch xuất khầu năm 2006) và nhập khẩu tài nguyên. Trong khi dó, Việt Nam duy trì quá lâu 'mô thức công nghiệp hưởng nội và xuất khẩu tài nguyên. Do vậy, sau 20 năm phát triển kinh tế thị trường và theo duổi dịnh hướng tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, hàng chế tạo chỉ chiếm 50-60%, trong đó, một số lượng ngày cà...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Thắng Lợi (2008)

 • Về lý thuyết, nội hàm của phát triển kinh tế đã được khẳng định. Rõ ràng là chỉ có kết hợp đồng thời tăng trưởng kinh tế nhanh, có hiệu quả và thực hiện sự lan tóa tích cực của nó đến cải thiện đời sống xã hội cho quảng dại quần chúng nhân dân thì sự phát triển kinh tế mới thực sự bền vững. Việt Nam đã lựa chọn đúng cách đi của mình trong thời kỳ dổi mới kinh tế. Thời gian tới, tiếp tục duy trì những thành quả đạt dược và tìm ra những hướng dối mới phù hợp, cao hơn nữa là có các chính sách đúng đắn hơn nữa trong thời kỳ chiến lược mới 2011-2020 về tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt chính sách phân phối thu nhập sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng thực hiện dược mục tiêu trước hết là vượt ngư...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đào, Thế Tuấn (2008)

 • Thực ra, các lý thuyết về phát triển dã có từ trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng chỉ sau chiến tranh khi xuất hiện một số nước đang phát triển cần có đường lối và chính sách phát triển thì Khoa học phát triển mới ra đời. Đầu tiên đã xuất hiện kinh tế học phát triển, nhưng thực tế cho thấy không phải chỉ các nhân tố kinh tế quyết định sự phát triển, vì vậy không phải Khoa học phát triển mà chỉ là kinh tế học phát triển.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1697

Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN : [1697]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1697
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Kurten, Sandra (2008)

 • Khi nhắc đến Khoa học phát triển ở Việt Nam, vấn đề quan trọng nhất mà các nhà nghiên cứu phương Tây nghĩ đến là những chuyển biến kinh tế xã hội của Việt Nam. Chính vì thế, báo cáo của tôi sẽ tập trung vào sự chuyến biến từ một xã hội nông thôn sang một xã hội thành thị, trong đó yếu tố kinh tế và chính trị là những yếu tố quyết dịnh của sự phát triển. Qua kinh nghiệm nghiên cứu về đô thị của mình, tôi muốn giới thiệu một cái nhìn tổng quan các lý thuyết của phương Tây về phát triển đô thị. Trong đó, rất nhiều lý thuyết để cập đến sự tương quan giữa đô thị hoá và công nghiệp hoá nên các lý thuyết đó hoàn toàn có thể áp dụng ở Việt Nam. Quốc hội Việt Nam dang bàn luận về ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hiền (2008)

 • Phát triển kinh tế cũng chỉ là một mặt của phát triển. Nhân tố then chốt trong phát triển quốc gia là người dân phải là thành viên chủ chốt của quá trình thay đổi xã hội và sự dóng góp vào quá trình phát triển còn bao gồm cả quá trình ra quyết định phân phối thành quả lao động xã hội theo không gian và hưởng thụ lợi ích về an sinh của sự phát triển., Vậy, tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần trong phát triển, còn đủ là phải có dân chủ hóa đời sống chính trị để thực hiện công bằng xã hội. Công bằng và minh bạch vô cùng quan trọng, địa vị công dân không có mấy ý nghĩa khi một số người có thể sống và hành xử trên đầu người khác bằng xâm thực tài sản do công dân đóng góp. ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Quỳnh Nam (2008)

 • Truyền thông tồn tại từ khi có con người, nhưng chỉ gần đây mới được nghiên cứu về mặt khoa học. Lý luận thông tin đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu truyền thông. Truyền thông được nghiên cứu theo lý luận ngôn ngữ học tâm lý, việc hiểu ngôn ngữ gắn liền với cơ chế tri giác. Xã hội học truyền thông quan tâm tới tác động của cấu trúc xã hội, quan hệ xã hội trong quá trình truyền đạt và tiếp nhận thông tin. Khái niệm truyền thông dược sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo nghĩa rộng nhất nó là sự tạo ra mối liên hệ giữa các đối tượng có thế mang bản chất sự sống hay không. Khái niệm này không chỉ ứng dụng cho các quy trình hóa học, các trường lực vật lý, các quá trì...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Đức Thịnh (2008)

 • Nếu như khái niệm “phát triển" là một thuật ngữ dược hình thành từ sau thế chiến thứ hai, chứa đựng nội dung sự thay đối xã hội và kinh tế, thì các chính sách thực hành sự phát triển lại có lịch sử lâu dài hơn. Chắc chắn ngay từ thời thịnh hành của chủ nghĩa thực dân, sứ mạng "phát triển", "khai hoá văn minh" của các đế quốc đối với thuộc dịa của họ ở châu Phi, châu A, Mỹ La Tinh cũng đã được rao giảng. Từ sau thế chiến thứ hai, khái niệm phát triển dược sự ủng hộ và đề cao ở các nước Âu-Mỹ, đặc biệt là ở Mỹ, thông qua các học thuyết Truman, kế hoạch Marshall đối với châu Âu, cùng với nó là các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ thế giới.. t...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, An Thịnh (2008)

 • Để phát triển kinh tế - xã hội, con người dã tác động vào các hệ sinh thái tự nhiên dẫn tới nguy cơ tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá khả năng phục hồi, môi trường suy thoái nghiêm trọng, thiếu năng lượng... de doạ dời sống dân cư ở nhiều vùng. Trước tình trạng đó, phát triển bền vững được đưa ra là mục tiêu thiên niên kỷ của toàn cầu cũng như của mỗi địa phương nhằm kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường [4]. Đặc biệt, đối với các lãnh thổ miền núi - nơi có quỹ sinh thái phân hóa đa dạng nhưng tương đối nhạy cảm với cộng đồng dân tộc thiểu số địa phương có trình độ phát triển kém nhất trong cả nước, thì vấn đề phát triển bền vững là nhu cầu cần...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Văn Tuấn (2008)

 • Đô thị có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của dất nước, một quốc gia phát triển cần phải có mạng lưới đô thị dày đặc cùng với sự phân hoá sâu sắc về qui mô, cũng như cấu trúc không gian của nó. Ngày nay, sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật nói riêng và tiến bộ xã hội nói chung đã giúp cho đô thị phát triển ngày càng toàn diện, hạn chế được nhiều mặt tiêu cực trong quá trình phát triển của đô thị, Tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế - xã hội ngày càng vượt bậc có tác động không nhỏ đến hệ thống dô thị, tuỳ theo điều kiện phát triển của mỗi quốc gia, mỗi khu vực, các đô thị còn gặp không ít khó khăn cần phải khắc phục và giải quyết trong quá trình...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thanh Hà (2008)

 • Bốn vấn để quan tâm hàng đầu của nhân dân thế giới vào nửa cuối thế kỷ XX là hòa bình, tự do, phát triển và môi trường. Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, nền hoà bình nhân loại bị de dọa bởi cuộc chạy dua vũ khí hạt nhân giữa các siêu cường và chiến tranh ở một số quốc gia và khu vực. Tự do trở thành hiện thực ở nhiều quốc gia với sự ngăn chặn áp bức chuyên chính, mở rộng quyền dân chủ, nhân quyền và nữ quyền cho người bản xứ và người dân tộc thiểu số. Sau sự thành công của nhiều quốc gia thuộc địa cũ trong việc giành độc lập dân tộc là việc tập trung vào phát triển kinh tế đế qung cấp những nhu cầu thiết yếu cho 2/3 những người nghèo nhất của thế giới và nâng cao mức sống ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Danh Sơn (2008)

 • Ở nước ta, Khoa học phát triển không phải là mới dối với nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học xã hội. Trong kinh tế học đã có những nghiên cứu và dào tạo về kinh tế học phát triển. Tương tự, trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác cũng có những nghiên cứu và đào tạo từ cách tiếp cận phát triển. Tuy vậy, bản thân nghiên cứu khoa học vể phát triển bền vững ở nước thì lại còn khá mới mẻ. Sự mới mẻ này xuất phát từ 2 nguyên nhân: một là, bản thân khái niệm phát triển bền vững mới xuất hiện gần đây trong các tài liệu khoa học (khoảng thời gian đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20). Sự ra dời của khái niệm này cho đến nay vẫn còn gây tranh luận cả về tên gọi thuật ngữ và cả về...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trương, Quang Hải (2008)

 • Phát triển hay phát triển kinh tế xã hội là quá trình nâng cao diều kiện sống vật chất và tinh thần của người dân bằng phát triển lực lượng sản xuất, thay đổi "quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa. Khoa học phát triển (Development Sciences) là các lĩnh vực khoa học nghiên cứu cơ sở lý luận - thực tiễn và các giải pháp thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội ở các quy mô lãnh thổ khác nhau. Thuật ngữ thường được sử dụng hơn, nhưng có ý nghĩa hẹp hợn là Nghiên cứu phát triển (Development Studies), đây là lĩnh vực da ngành tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội [7]. Khoa học phát triển hay nghiên cứu phát tr...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trương, Quang Học (2008)

 • Hai Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc (LHQ) trong thập kỷ chuyển tiếp giữa hai thế kỷ (Hội nghị Rio-92 và Johannesburg-02) dã đánh dấu một bước phát triển mới của cộng đồng thế giới, bước phát triển lấy sự hài hòa giữa ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường - Phát triển bên vững (PTBV) làm chủ đạo. Phát triển bền vững đã trở thành chiến lược phát triển của toàn cầu trong Thế kỷ 21. Theo đó, giáo dục và khoa học công nghệ là hai lĩnh vực được các nước, nhất là các nước đang phát triển, coi là chiến lược hàng đầu để đi tắt, đón đầu, cạnh tranh, phát triển và hội nhập. Trên con đường đối mới, Việt Nam đang từng bước hội nhập với quốc tế, dã công bố Chương trình Nghị sự 21 về ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Hào Quang (2008)

 • Trong giai doạn phát triển đất nước hiện nay, việc xác định và định hướng lý thuyết với tư cách là phương pháp luận dẫn đường cho sự phát triển xã hội đóng một vai trò quan trọng. Hiện nay, trên lĩnh vực khoa học xã hội, tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về phát triển cũng như lí thuyết phát triển. Tuy nhiên, các quan điểm và cách tiếp cận lí thuyết đều có những điểm chung về mặt phương pháp luận. Điểm chung đó chính là việc xác định đối tượng của sự phát triển là xã hội. Khái niệm phát triển được sử dụng để giải thích các giai doạn các thời diểm tồn tại xã hội mà chúng ta dang phân tích, so với một thời điểm hay một giai đoạn trước đó. Trong xã hội học, khái niệm phát triển dược hiểu...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Huy Thành (2008)

 • Định hướng XHCN với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là mục tiêu thiết thực, phù hợp và mnang tính quy luật của sự phát triển hiện dại. Nó xác định phương vị của sự phát triển và là cái giúp Việt Nam hội nhập vào quá trình phát triển của nền kinh tế toàn cầu đương đại. Đến lượt mình, kinh tế thị trường, hệ kinh tế của sự phát triển và hội nhập, xét cho cùng là nền tảng và phương thức tất yếu để thực hiện Bàn thêm về mô hình phát triển của Việt Nam... định hướng XHCN. Những quá trình, những việc làm dẫn đến việc bóp méo hệ kinh tế thị trường và vi phạm những tất yếu, những quy luật của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập, xét cho cùng là ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Minh Huấn (2008)

 • Trước dây, khi nói tới khái niệm Phát triển bao giờ người ta cũng kèm theo tính từ hoặc bổ ngữ, tức là phát triển cái gì, phát triển như thế nào. Nhưng từ hơn thập niên nay, khái niệm Phát triển dần được sử dụng phổ biến với tư cách một mệnh đề độc lập... Việc thành lập Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Viện Nghiên cứu Phát triển (RD), các trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Văn hoá và Phát triển, Truyền thống và Phát triển... ở nhiều cơ quan khoa học nước ta trong thời gian cũng nằm trong xu hướng dó. Tuy vậy, những vấn đề phương pháp luận về Khoa học phát triển ở Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ từ xác định đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của nó với các...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hồ, Bá Thâm (2008)

 • Khoa học phát triển ngày nay không thể không bao hàm triết học phát triển, hay nói đúng hơn là dựa vào triết học phát triển. Với ý nghĩa dó trong bài này, chúng tôi bàn về sự cần thiết xây dựng môn triết học phát triển ở Việt Nam như một chuyên ngành để làm rõ chiều sâu của quá trình phát triển ở nước ta ngày nay. Lịch sử phát triển của khoa học, chủ yếu là lịch sử của sự phân hóa các chuyên ngành khoa học thường là từ một khoa học cơ bản ban đầu (tất nhiên, đồng thời có cả tổng hợp, hợp ngành). Một khoa học mà không có khả năng phân hóa, không hình thành các chuyên ngành mới thì khoa học đó không có sức sống và dễ bị ngưng trệ. Bởi vì, khoa học nào thì cũng là một quá trình nhận thức...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Trọng Chuẩn (2008)

 • Từ góc độ triết học có thể nói, lý thuyết hay khoa học về sự phát triển, dã dược Hêghen xây dựng khá hoàn chỉnh, kể từ các nguyên lý cho đến các phạm trù và các quy luật. Chính C.Mác, Ph.Angghen và V.I.Lênin đều coi phép biện chứng của Hghen là "học thuyết toàn diện nhất, phong phú nhất, sâu sắc nhất về sự phát triển"0. Tuy nhiên, vì rằng, Hêghen dã xây dựng nó trên cơ sở duy tâm cho nên C.Mác và Ph.Angghen 1à những người đã phải tự để ra cho mình nhiệm vụ cứu phép biện chứng ra khỏi chủ nghĩa duy tâm, biến phép biện chứng duy tâm đó thành phép biện chứng duy vật, thành khoa học về những quy luật chung nhất về sự phát triển của tự nhiên, của xã hội và của tư duy con người bằng cách lậ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lương, Đình Hải (2008)

 • Nội dung của tư duy mới về phát triển chắc chắn là phong phú hơn, gồm nhiều tầng, bậc khác nhau, hai vấn đề nói trên chỉ là hai thí dụ để phân tích mà thôi. Đòi hỏi về một tư duy phát triển mới, hay một triết lý phát triển mới, hoặc một lý luận phát triển mới như mnột số học giá trong và ngoài nước vẫn nói, vượt ra khỏi khuôn khổ đổi mới tư duy của hai chục năm vừa qua đang là một đòi hỏi bức thiết cho sự phát triển đột phá của đất nước. Cũng tương tự như những năm tám mươi của thế kỷ XX đổi mới tư duy là một đòi hỏi bức thiết để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, hiện nay tư duy mới về phát triển là một đòi hỏi bức thiết để dất nước trong vòng vài ba chục năm tới có thể dot phá nhanh,...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Đình Thiên (2008)

 • Kinh nghiệm so sánh của Trung Quốc và Việt Nam cho thấy hệ quả quả phát triển phụ thuộc vào cấu trúc mô hình CNH: cùng mở cửa, cùng dịnh hướng tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, song Trung Quốc phát triển công nghiệp chế biến theo định hướng hướng ngoại (tỷ trọng hàng chế tạo bằng kỹ thuật hiện dại trong xuất khẩu ngày càng tăng, đạt 90% tổng kim ngạch xuất khầu năm 2006) và nhập khẩu tài nguyên. Trong khi dó, Việt Nam duy trì quá lâu 'mô thức công nghiệp hưởng nội và xuất khẩu tài nguyên. Do vậy, sau 20 năm phát triển kinh tế thị trường và theo duổi dịnh hướng tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, hàng chế tạo chỉ chiếm 50-60%, trong đó, một số lượng ngày cà...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Thắng Lợi (2008)

 • Về lý thuyết, nội hàm của phát triển kinh tế đã được khẳng định. Rõ ràng là chỉ có kết hợp đồng thời tăng trưởng kinh tế nhanh, có hiệu quả và thực hiện sự lan tóa tích cực của nó đến cải thiện đời sống xã hội cho quảng dại quần chúng nhân dân thì sự phát triển kinh tế mới thực sự bền vững. Việt Nam đã lựa chọn đúng cách đi của mình trong thời kỳ dổi mới kinh tế. Thời gian tới, tiếp tục duy trì những thành quả đạt dược và tìm ra những hướng dối mới phù hợp, cao hơn nữa là có các chính sách đúng đắn hơn nữa trong thời kỳ chiến lược mới 2011-2020 về tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt chính sách phân phối thu nhập sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng thực hiện dược mục tiêu trước hết là vượt ngư...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đào, Thế Tuấn (2008)

 • Thực ra, các lý thuyết về phát triển dã có từ trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng chỉ sau chiến tranh khi xuất hiện một số nước đang phát triển cần có đường lối và chính sách phát triển thì Khoa học phát triển mới ra đời. Đầu tiên đã xuất hiện kinh tế học phát triển, nhưng thực tế cho thấy không phải chỉ các nhân tố kinh tế quyết định sự phát triển, vì vậy không phải Khoa học phát triển mà chỉ là kinh tế học phát triển.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1697